งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AVL Tree,B-tree วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล. AVL Tree (Adelson-Velskii and Landis Tree) นิยามของ AVL Tree 1. เป็น binary search tree 2. เป็น Balanced tree Balanced.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AVL Tree,B-tree วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล. AVL Tree (Adelson-Velskii and Landis Tree) นิยามของ AVL Tree 1. เป็น binary search tree 2. เป็น Balanced tree Balanced."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AVL Tree,B-tree วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

2 AVL Tree (Adelson-Velskii and Landis Tree) นิยามของ AVL Tree 1. เป็น binary search tree 2. เป็น Balanced tree Balanced tree หมายถึง Tree ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้คือ ทุกโหนดใน tree ต้องมีค่าน้ำหนักประจำ โหนด เป็น -1, 0 หรือ 1 เท่านั้น น้ำหนักของโหนด R = ความสูงของ T L - ความ สูงของ T R

3 ตัวอย่างการตรวจสอบ AVL Tree 5 12 720 1543 โหนดที่บรรจุข้อมูล 12 มีความสูงเท่ากับ 1-3 = -2 โหนดที่บรรจุข้อมูล 7 มีความสูงเท่ากับ 0-2 = -2 โหนดที่บรรจุข้อมูล 20 มีความสูงเท่ากับ 2-1 = 1

4 คำถาม Tree ที่กำหนดด้านล่างเป็น AVL Tree หรือไม่ 1 11 324 1834 13 86 8 25 1443 3256 29 74 3 81 41 72 รูป A รูป B

5 สาเหตุที่ทำให้ Tree ไม่สมดุลย์ (Unbalanced tree) 1. Left of Left เกิดเมื่อมีการแทรกโหนดเข้าไปด้าน sub-tree ฝั่ง ซ้ายของโหนดลูกทางซ้าย 3 11 524 7 เดิมต้นไม้สมดุลย์ 3 11 524 7 2 เกิด Imbalance ต้นไม้ไม่สมดุลย์

6 2. Right of Right เกิดเมื่อมีการแทรกโหนดเข้าไปด้าน sub-tree ฝั่ง ขวาของโหนดลูกทางขวา 15 11 524 4515 11 524 45 82 เกิด Imbalance เดิมต้นไม้สมดุลย์ ต้นไม้ไม่สมดุลย์

7 3.Right of Left เกิดเมื่อมีการแทรกโหนดเข้าไปด้าน sub-tree ฝั่งขวาของโหนดลูกทางซ้าย 3 11 524 10 3 11 524 10 6 เกิด Imbalance

8 4. Left of Right เกิดเมื่อมีการแทรกโหนดเข้าไปด้าน sub-tree ฝั่งขวาของโหนดลูกทางซ้าย 15 11 524 45 15 11 524 45 18 เกิด Imbalance

9 การทำ Balancing Tree 1. Single rotation การหมุน 1 ครั้ง ใช้กรณีเกิด Left of Left และ Right of Right 2. Double rotation การหมุน 2 ครั้ง ใช้กรณีเกิด Right of Left และ Left of Right

10 1. Single rotation : rotate right B A C B AC

11 ตัวอย่าง 11 5 24 11 524 10 212 28 56 49 30 10 212 28 56 49 30

12 3 11 524 7 2 2 5 311 7 24

13 2. Single rotation : rotate left B A C B AC

14 ตัวอย่าง 12 20 4 12 204 5 27 13 20 26 38 5 27 13 38 26 20

15 15 11 524 45 82 5 24 1145 8215

16 3. Double rotation : left of right B A C B AC

17 ตัวอย่าง 15 11 524 45 18 15 1124 45 5

18 4. Double rotation : right of left C A B B AC

19 ตัวอย่าง 3 11 524 10 6 3 511 624

20 ตัวอย่าง จงสร้าง AVL Tree จากข้อมูลที่นำเข้ามาตามลำดับดังต่อไปนี้ 23, 54, 34, 2, 14, 7, 26, 16, 87, 21, 9

21 โครงสร้างข้อมูลแบบ B-Tree เป็นการจัดให้โครงสร้างต้นไม้อยู่ในสภาพสมดุล วิธีการหนึ่งที่เรียกว่า Balanced Order n Multiway Search Tree หรือ B-Tree ( ตั้งชื่อตามผู้พัฒนาขึ้นคือ Buyer) คุณสมบัติของ B-Tree order m มีดังนี้ 1. โหนดราก ถ้ามีลูกหลาน จะต้องมีอย่างน้อย 2 โหนด 2. โหนดอื่นๆที่ไม่ใช่โหนดราก หรือโหนดใบ จะมีลูกไม่น้อยกว่า m/2 3. โหนดใบอยู่ในระดับเดียวกัน 4. B-Tree order m อาจเรียก (m-1)-m tree เช่น B-Tree order 3 อาจเรียกว่า 2-3 Tree

22 ตัวอย่าง B-tree order 3 หรือ 2-3 Tree 20 35 7 15 3 5 42 43 30 40 1017253237

23 ตัวอย่าง จงสร้าง 2-3 Tree จากข้อมูลต่อไปนี้ 5 6 7 2 8 1 3 0 9 4

24 แบบฝึกหัด 1. จงสร้าง AVL Tree จากข้อมูลที่กำหนดให้ต่อไปนี้ 5, 23, 57, 8, 12, 45, 21, 36, 28, 4, 22, 13, 27 2. กำหนด 2-3 Tree ดังภาพ 15 19 25 6 5 7 8 17 20 2129 30 จงนำข้อมูลต่อไปนี้ 9, 10, 22, 40, 12,45, 50 แทรกลง 2-3 Tree


ดาวน์โหลด ppt AVL Tree,B-tree วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล. AVL Tree (Adelson-Velskii and Landis Tree) นิยามของ AVL Tree 1. เป็น binary search tree 2. เป็น Balanced tree Balanced.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google