งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 11 ข้อมูลแบบโครงสร้างและ ยูเนียน. สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น การสร้างชนิดข้อมูล ก่อนจะศึกษาชนิดข้อมูลแบบโครงสร้างและยูเนียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 11 ข้อมูลแบบโครงสร้างและ ยูเนียน. สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น การสร้างชนิดข้อมูล ก่อนจะศึกษาชนิดข้อมูลแบบโครงสร้างและยูเนียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 11 ข้อมูลแบบโครงสร้างและ ยูเนียน

2 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น การสร้างชนิดข้อมูล ก่อนจะศึกษาชนิดข้อมูลแบบโครงสร้างและยูเนียน นั้น จะต้องรู้จักคำสั่งในการสร้างชนิดข้อมูลก่อน เพราะข้อมูลแบบโครงสร้างและยูเนียน จะใช้คำสั่งนี้ สร้างขึ้นมา นั่นก็คือ typedef ผู้ใช้จะสามารถสร้างชนิดข้อมูลใหม่จากชนิดข้อมูล พื้นฐานที่มีอยู่เดิมแล้ว รูปแบบ typedef [ ชนิดข้อมูล ] [ ชื่อชนิด ข้อมูลใหม่ ];

3 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น ข้อมูลแบบโครงสร้าง การรวมตัวแปร ที่มีชนิดข้อมูลหลายแบบมารวมกันให้ เป็นโครงสร้างเดียวกัน แล้วโครงสร้างนั้นก็จะมีชื่อประจำตัว ของโครงสร้างนั้นด้วย แต่ละตัวแปรในโครงสร้าง จะเรียกว่าสมาชิก ซึ่งในหนึ่ง โครงสร้างนั้นสามารถมีตัวแปรหรือสมาชิกได้ไม่จำกัด และ แต่ละสมาชิกจะมีหน่วยความจำของตัวเอง

4 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น การสร้างและกำหนดลักษณะของ โครงสร้าง การสร้างตัวแปรเป็นโครงสร้าง การสร้างตัวแปรเป็น โครงสร้าง จะมีรูปแบบดังนี้ struct { [ รายชื่อ สมาชิก ] } [ ชื่อของโครงสร้าง ]; การสร้างโครงสร้างเป็นชนิดข้อมูลใหม่ การสร้าง โครงสร้างเป็นชนิดข้อมูลใหม่ ซึ่งโดยการใช้ โครงสร้างจะนิยมใช้แบบนี้ เพราะโครงสร้างที่สร้าง ขึ้น จะเป็นชนิดข้อมูลใหม่อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถ นำสร้างตัวแปรได้ โดยมีรูปแบบดังนี้ typedef struct { [ รายชื่อสมาชิก ] } [ ชื่อชนิดข้อมูลใหม่ ];

5 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น การกำหนดค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับโครงสร้างได้ ตัวอย่างแรกเป็นการกำหนดค่าให้กับแต่ละสมาชิก ส่วน ตัวอย่างที่ 2 เป็นการกำหนดค่าให้บางสมาชิกของโครงสร้าง โดยค่าที่จะกำหนดให้จะเก็บลงในสมาชิก เรียงตามลำดับ ของโครงสร้างที่สร้างไว้

6 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น การเข้าถึงโครงสร้าง หลังจากที่สร้างโครงสร้างได้แล้ว ต่อมาก็มาศึกษา การเข้าถึงสมาชิกแต่ละตัวในโครงสร้างที่สร้างขึ้น ซึ่งผู้ใช้สามารถที่จะเข้าถึงและกระทำต่อสมาชิก ภายในโครงสร้างได้ โดยตัวอย่างการเข้าเข้าถึง สมาชิกแต่ละสมาชิกในโครงสร้าง Student ได้ แสดงตัวอย่างด้านล่างนี้ aStudent.id aStudent.name aStudent.gradePoints

7 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น พอยเตอร์ของโครงสร้าง

8 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น โครงสร้างซ้อนโครงสร้าง ตัวอย่าง สมมุติต้องการมีโครงสร้างที่ชื่อ stamp โดยต้องการจะเก็บ date และ time ไว้ภายใน date จะต้องเก็บ month, day และ year ส่วน time จะต้องเก็บ hour, minute และ second ซึ่ง โครงสร้างของ stamp stamp.d ate stamp.tme stamp.tme.s ec stamp.date.mo nth

9 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น การประกาศโครงสร้างซ้อนโครงสร้าง typedef struct {int month; int day; int year; } DATE; typedef struct {int hour; int min; int sec; } TIME; typedef struct {DATE date; TIME time; } STAMP; STAMP stamp;

10 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น การเข้าถึงโครงสร้างซ้อนโครงสร้าง stamp stamp.date stamp.date.month stamp.date.day stamp.date.year stamp.time stamp.time.hour stamp.time.min stamp.time.sec

11 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น การกำหนดค่าเริ่มต้นโครงสร้างซ้อน โครงสร้าง การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับโครงสร้างซ้อน โครงสร้าง จะมีกฎอยู่ว่า โครงสร้างที่อยู่ภายใน โครงสร้างหลักจะต้องกำหนดค่าอยู่ในวงเล็บปีกกา และสมาชิกภายในโครงสร้างนั้นจะต้องคั่นด้วย เครื่องหมายลูกน้ำเท่านั้น ถ้าในโครงสร้างหลักมี สมาชิกข้างในเป็นโครงสร้างหลายสมาชิก จะต้อง คั่นระหว่างสมาชิกด้วยเครื่องหมายลูกน้ำด้วย ดังเช่นตัวอย่างด้านล่างเป็นกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ โครงสร้าง stamp STAMP stamo = {{05, 10, 1936}, {23, 45, 00}};

12 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น โครงสร้างที่มีอาร์เรย์เป็นส่วนสมาชิก การประกาศโครงสร้างที่มีอาร์เรย์เป็นสมาชิก โครงสร้างสามารถมีอาร์เรย์เป็นสมาชิกได้ โดยการ ประกาศนั้นก็เหมือนกับการประกาศอาร์เรย์ทั่วไป การเข้าถึงอาร์เรย์ในโครงสร้าง student student.name student.name[i] student.midterm student.midterm[i] student.final

13 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น ข้อมูลแบบยูเนียน ข้อมูลแบบยูเนียน (Union) เป็นข้อมูลที่มี ลักษณะคล้ายกับข้อมูลแบบโครงสร้าง แต่ตัวแปร หรือสมาชิกต่าง ๆ ในยูเนียนนั้น จะใช้หน่วยความจำ เดียวกัน คือจะมีตัวแปรหรือสมาชิกใดสมาชิกหนึ่ง เท่านั้นที่ใช้หน่วยความจำในช่วงเวลานั้น การเข้าถึงยูเนียน data.num data.chAry[0] typedef union { short num; char chAry[2]; } SH_CH2; SH_CH2 data; 1670 6 num A chAry [0] B chAry [1]


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 11 ข้อมูลแบบโครงสร้างและ ยูเนียน. สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น การสร้างชนิดข้อมูล ก่อนจะศึกษาชนิดข้อมูลแบบโครงสร้างและยูเนียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google