งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวางแผนและ งบประมาณ. ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ 1. การเขียนโครงการ โดยผู้รับผิดชอบ โครงการ ( ใช้ฟอร์มดาวโหลดจากหน้าแว็บวิท ยาลัยเทคนิค ) 2. เสนอโครงการกับหัวหน้าสาขาวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวางแผนและ งบประมาณ. ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ 1. การเขียนโครงการ โดยผู้รับผิดชอบ โครงการ ( ใช้ฟอร์มดาวโหลดจากหน้าแว็บวิท ยาลัยเทคนิค ) 2. เสนอโครงการกับหัวหน้าสาขาวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวางแผนและ งบประมาณ

2 ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ 1. การเขียนโครงการ โดยผู้รับผิดชอบ โครงการ ( ใช้ฟอร์มดาวโหลดจากหน้าแว็บวิท ยาลัยเทคนิค ) 2. เสนอโครงการกับหัวหน้าสาขาวิชา / หัวหน้างานผ่านรองฝ่ายของผู้รับผิดชอบ โครงการพิจารณาเห็นชอบ 3. นำโครงการที่ได้รับการเห็นชอบจาก รองฝ่ายของผู้รับผิดชอบโครงการแล้วส่งที่ งานวางแผนงานและงบประมาณ พร้อมไฟล์ แนบ เพื่อรวบรวมและนำเสนอผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี อนุมัติโครงการ 4. นำโครงการที่ได้รับการอนุมัติจาก ผู้อำนวยการมาจัดทำแผนการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2556

3 ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ 5. นำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2556 เสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาอนุมัติ 6. สำเนาแผนปฏิบัติงานประจำปี 2556 แจ้งให้ทุกสาขาวิชาทราบ 7. เมื่อทุกสาขาวิชาได้รับแผนปฏิบัติ งานประจำปีงบประมาณ 2556 ให้ดำเนินงาน ตามโครงการที่ขออนุมัติไว้

4 ขั้นตอนการเบิกจ่ายการใช้งบประมาณ ตามโครงการ 1. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำบันทึก ข้อความเพื่อขออนุมัติการ ปฏิบัติงานตาม โครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว 2. จัดทำ สผ.1 ( จำนวน 3 ชุด ) พร้อม รายละเอียดในการ ใช้งบประมาณในการ จัดทำโครงการทั้งหมด 3. แนบบันทึกข้อความขออนุมัติการ ปฏิบัติงานตามโครงการและ สผ 1 พร้อม โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เสนอรอง ฝ่ายของผู้รับผิดชอบโครงการพิจารณา ก่อน 4. จัดส่งเอกสารให้พัสดุเพื่อดำเนินการ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามที่เสนอในสผ 1

5 ขั้นตอนการเบิกจ่ายการใช้ งบประมาณตามโครงการ 5 ในกรณีที่มีค่าตอบแทนวิทยากร หรือค่า เลี้ยงรับรอง ที่ต้องมีการสำรองเงินไปก่อน ให้สำเนาเอกสารอีก 1 ชุดเพื่อทำการยืม เงินทดรองจากการเงิน โดยยึดตามระเบียบ ของการเงิน 6 พัสดุจัดทำเอกสารตามระเบียบงานพัสดุ จัดส่งให้งานวางแผนและงบประมาณ 7 งานวางแผนและงบประมาณจัดทำการตัด ยอดเงินตามโครงการที่ขออนุมัติ จัดส่ง เอกสารให้การเงิน 8 งานการเงินจัดทำเอกสารตามระเบียบของ งานการเงินแล้วเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ การจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ 5 ในกรณีที่มีค่าตอบแทนวิทยากร หรือค่า เลี้ยงรับรอง ที่ต้องมีการสำรองเงินไปก่อน ให้สำเนาเอกสารอีก 1 ชุดเพื่อทำการยืม เงินทดรองจากการเงิน โดยยึดตามระเบียบ ของการเงิน 6 พัสดุจัดทำเอกสารตามระเบียบงานพัสดุ จัดส่งให้งานวางแผนและงบประมาณ 7 งานวางแผนและงบประมาณจัดทำการตัด ยอดเงินตามโครงการที่ขออนุมัติ จัดส่ง เอกสารให้การเงิน 8 งานการเงินจัดทำเอกสารตามระเบียบของ งานการเงินแล้วเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ การจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ

6 ขั้นตอนการจ่ายการใช้งบประมาณ ตามโครงการ 9. ผู้รับผิดชอบโครงการลงมือปฏิบัติ โครงการตามระยะเวลาของ การดำเนินงานตามโครงการ 10. รวมรวบเอกสารทางการเงินในกรณียืม เงินทดรองส่งให้พัสดุ ตรวจสอบ และรวบรวมให้ฝ่ายการเงิน 11. ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการ ดำเนินการโครงการให้ ผู้อำนวยการ รับทราบโดยจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 2 เล่ม เพื่อให้งานประกันคุณภาพ 1 เล่ม เพื่อจัดเก็บตามตัวบ่งชี้ และผู้รับผิดชอบโครงการเก็บไว้ 1 เล่ม

7 ขั้นตอนการเบิกจ่ายการใช้งบประมาณที่ อยู่นอกแผนประจำปีงบประมาณ 2556 1. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำบันทึก ข้อความเพื่อขออนุมัติการจัดทำโครงการ ( ใช้ฟอร์มโครงการหน้าแว็บวิทยาลัย เทคนิคสระบุรี ) เสนอผ่านรองฝ่ายของ ผู้รับผิดชอบโครงการพิจารณาเห็นชอบ 2. เมื่อรองฝ่ายของผู้รับผิดชอบโครงการ อนุมัติบันทึกข้อความและโครงการแล้ว นำเสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยอนุมัติ โครงการ 3. เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการแล้วให้ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 ของการเบิกจ่ายการใช้งบประมาณ ตามลำดับต่อไปที่มีอยู่ในแผนประจำปี งบประมาณ 2556

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 วิทยาลัยเทคนิค สระบุรี

21


ดาวน์โหลด ppt งานวางแผนและ งบประมาณ. ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ 1. การเขียนโครงการ โดยผู้รับผิดชอบ โครงการ ( ใช้ฟอร์มดาวโหลดจากหน้าแว็บวิท ยาลัยเทคนิค ) 2. เสนอโครงการกับหัวหน้าสาขาวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google