งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข)โครงการพิเศษ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.เลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข)โครงการพิเศษ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.เลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข)โครงการพิเศษ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.เลย

2 การจัดการเรียนการสอน ชั้นปีที่ 1 จัดการเรียนการสอนที่ วสส.ขอนแก่น ชั้นปีที่ 2 จัดการเรียนการสอนในพื้นที่ของจังหวัด เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 จัดการเรียนการสอนที่ รพช./รพสต./ชุมชน รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 1.วิชาคลินิกทันตกรรมบูรณะ 2.วิชาคลินิกทันตกรรมป้องกัน 3.วิชาคลินิกทันตพิเคราะห์โรคและทันตศัลยศาสตร์ 4.วิชาทันตกรรมชุมชน(ปฏิบัติ 1 นก.) 5.วิชาการส่งเสริมทันตสุขภาพ(ปฏิบัติ 1 นก.) 6.วิชาฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาล 7.วิชาฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในชุมชน 8.วิชาโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในชุมชน

3 พื้นที่ในการจัดการเรียนการสอน รพช.(คลินิกทันตกรรม/คลินิกฝากครรภ์/ คลินิกเด็กดี/คลินิกผู้สูงอายุฯลฯ) โรงเรียนประถมศึกษา (1 โครงการ) หมู่บ้าน/ชุมชน (1 โครงการ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จัดกิจกรรมแก้ปัญหา) รพสต. หรืออื่นๆ

4 งบประมาณ สนับสนุนจากสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 30,000 บาท/คน การปฐมนิเทศ นักศึกษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ที่ สสจ.เลย ก่อนส่งนักศึกษาลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน การนิเทศงาน จากอาจารย์ วสส.ขอนแก่น มี 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 เดือนกันยายน 2556 - ครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม 2556

5 การนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานที่ สสจ.เลย วันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2557 การส่งคะแนนทุกอย่าง ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 รายงานตัวที่ วสส.ขอนแก่น วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 รายงานตัวที่จังหวัดต้นสังกัด วันที่ 1 เมษายน 2557

6 พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตร ปวส.สศ. ทันตสาธารณสุข โครงการพิเศษ อำเภอ จำนวนนักเรียน ทุนของอำเภอ (คน) จำนวนคนที่รับฝึก ปฏิบัติงาน(คน) เมือง33 ด่านซ้าย84 ภูเรือ44 นาแห้ว1 ท่าลี่44 ภูหลวง12 วังสะพุง54 เอราวัณ22 หนองหิน2 เชียงคาน4 ภูกระดึง3

7 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข)โครงการพิเศษ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.เลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google