งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประธานแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ๑. เร่งรัดการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบ ชดเชยที่ดิน สิ่งก่อสร้างเสื่อมสภาพ ขณะนี้ ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วให้ดำเนินการตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประธานแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ๑. เร่งรัดการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบ ชดเชยที่ดิน สิ่งก่อสร้างเสื่อมสภาพ ขณะนี้ ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วให้ดำเนินการตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประธานแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ๑. เร่งรัดการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบ ชดเชยที่ดิน สิ่งก่อสร้างเสื่อมสภาพ ขณะนี้ ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วให้ดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุได้ ( มอบคุณเทวัญ ประสาน รพร. ให้จัดสรรตามเอกสารที่สป. สช. แจ้ง ด่วนที่สุด ๒. เร่งรัดการดำเนินการงบรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔เพื่อ รพ. สต. จากผลผลิตประชาชนได้รับ การเฝ้าระวังโรค ภัยสุขภาพและการคุ้มครอง ผู้บริโภคตามสภาพปัญหาพื้นที่ ( ตามที่เขียน โครงการและยืมงบทดลองราชการแล้วนั้น )

2  การอยู่เวรยามสถานที่ราชการ เนื่องจากเดือน เมษายน มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน จึงขอให้ เคร่งครัดการอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ ด้วย  ๖ เมย. ๕๕ วันจักรีพิธีเริ่ม ๐๘. ๓๐ น. เชิญ ผอ. รพ. สต. และจนท. ใน สสอ. ทุกท่าน ชุด เครื่องแบบสีกากี ชุดปกติขาว พานพุ่มดอกไม้ สด  ๙ เมย. ๕๕ วันพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราช สุดาสิริโสภาพัณณวดี ณ. วัดพรหมวิหารพิธีเริ่ม ๑๖. ๐๐น. ส่วนราชการลดธงครึ่งเสา๘ - ๑๐ เม. ย. ๕การแต่งกายไว้ทุกข์วันงานสวมชุด เครื่องแบบเต็มยส และชุดสุภาพ

3  กำหนดการออกปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พอ. สว. วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ บ้านทานตะวัน หมู่ ๑๒ ตำบลกุดแห่ โดย พอ. สว. สนับสนุนค่าอาหารครั้งละ ๓, ๐๐๐ บาท ขอเชิญทุกท่านร่วมงานในครั้งนี้ด้วย  กำหนดการออกปฏิบัติงานหน่วยอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ที่วัดกุดมงคล บ้านกุดคอก่าน เชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติงาน

4  การเตรียมความพร้อมในห้วงสงกรานต์ เพื่อให้การดูแลป้องกันและช่วยเหลือผู้ สัญจรไปมาหรือเกิดอุบัติเหตุได้รับบริการ ทันท่วงที อำเภอเลิงนกทาจึงจัดหน่วย บริการประชาชน๔ หน่วย คือ ๑. หน่วยนก ทา  ๒. หน่วยพรหมวิหาร ๓. หน่วยเทศบาลห้อง แซง ๔. หน่วยโคกเจริญ  ให้หน่วยงานสาธารณสุขจัด จนท. เข้าเวร ยามในห้วงเวลาดังกล่าววันละ ๒ ผลัด ตั้งแต่วันที่

5  นโยบายเร่งด่วน จากปลัดกระทรวง สาธารณสุข ๑. การรักษาผู้ติดยาเสพติด ๒. การจัดอาหาร เมนูชูสุขภาพในโรงพยาบาล ๓. ช่องทาง ด่วนพิเศษสำหรับผู้พิการและเด็ก ๔.Long Term Care ๕. ทางลาดผู้พิการ ๖. ลดความ เหลื่อมล้ำ ๓ กองทุน ๗. ด่วนฉุกเฉินใช้บัตร ประชาชนใบเดียว การดำเนินการตาม OFI(Opportunity For Improvement) ของผู้ตรวจราชการ ซึ่งจะ มาตรวจราชการครั้งที่ ๒ ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕

6  การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนรอบเมษายน ให้ ทุกอำเภอจัดการประเมิน เรียงลำดับ รอไว้ รอการพิจารณาเม็ดเงินเพื่อเติมลงในสูตร ส่งภายในวันที่ ๒๐ เมย. ๕๕  การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ PA(Performance Agreement) ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มี KPI ๑๑๐ ตัว ๔๕ ตัวได้จาก ๒๑ แฟ้ม ๖๕ ตัวได้จากการ รวบรวมของจังหวัด หน้าที่ของอำเภอคือ จัดทำคูณภาพ ๒๑ แฟ้มให้สมบูรณ์ที่สุด

7  KPI. ที่ประเมินเพิ่มเติมในรอบประเมิน ตุลาคม มีศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ( มีผู้รับผิดชอบ มี กิจกรรมชัดเจน ) ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปได้รับการคัด กรอง เบาหวานความดัน ๙๐ % รพ. สต. ผ่านเกณฑ์การพัฒนา รพ. สต. ๖ ข้อ

8  การเร่งรัดการทำงานของ นสค.  เร่งรัดการดำเนินการค้นหาผู้ป่วย TB  การอบรม อสม. เชี่ยวชาญ หมู่บ้านละ ๒ คน งบประมาณที่จังหวัดพร้อมแล้ว จัดทำ แผนการอบรมได้  การจัดทำแผนกำลังคน ๕ ปี ส่งภายในวันที่ ๕ เมย. ๕๕  การจัดทำหลักสูตรพิเศษผลิต จพ. ทันตาภิ บาล ยโสธรมี ๑๔ ทุน ( เลิงนกทา ๒ ทุน ) รับ สมัคร ๒ - ๒๐ เมย. ๕๕

9  ผวจ. ยส. กำหนดการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ ของรัฐฯ ในยโสธร จันทร์ เครื่องแบบ อังคาร ผ้าไทย พุธ ชุดกีฬา พฤหัสบดี เสื้อลายบั้งไฟ ศุกร์ เสื้อเฉลิมพระเกียรติ์

10


ดาวน์โหลด ppt ประธานแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ๑. เร่งรัดการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบ ชดเชยที่ดิน สิ่งก่อสร้างเสื่อมสภาพ ขณะนี้ ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วให้ดำเนินการตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google