งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ – 2564

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ – 2564"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2564
ยุทธศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ – 2564

2 “ เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน ”
“ เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน ” วิสัยทัศน์ Vision

3 วิสัยทัศน์ “ เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุก
วิสัยทัศน์ “ เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุก ของประชาชน ” ตำรวจมืออาชีพ ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมซื่อสัตย์ ขยันและพัฒนาตนเอง ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ ตำรวจมืออาชีพ

4 ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ค่านิยม (Core values) ค่านิยม (Core values) Cops สมรรถนะสูง (Competency) สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) บริการด้วยหัวใจ (Service Mind)

5 แผนที่ยุทธศาสตร์ตำรวจ 55-64
วิสัยทัศน์ “ เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน ” ยกระดับขีดความสามรถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล การพัฒนางานตำรวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน การมีส่วนรวมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตำรวจ การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร ประเด็นยุทธศาสตร์ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์กรตำรวจ การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายมีความเข้มแข็ง การบริหารโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มิติที่ ๑ ประสิทธิผล ประชาชน มีความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมใน ระดับต่ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนผู้รับบริการและเครือข่ายมีความ พึงพอใจ มิติที่ ๒ คุณภาพบริการ ระเบียบ กฎ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย กระบวนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพ กระบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน มีเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ บุคลากรและหน่วยงานมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยี เพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน บุคลากรนำแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายมาใช้ในกิจการตำรวจ ข้าราชการตำรวจ มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่และนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ มิติที่ ๔ การพัฒนาองค์กร

6 ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานตำรวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตำรวจ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร

7 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล เป้าประสงค์ 1.1 ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ เป้าประสงค์ 1.2 ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน เป้าประสงค์ 1.3 มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ 1.4 มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ

8 การพัฒนางานตำรวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานตำรวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน เป้าประสงค์ : 2.1 สังคมและประชาชนเชื่อมั่น ต่อองค์การตำรวจ เป้าประสงค์ : 2.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ เป้าประสงค์ : 2.3 มีกระบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน เป้าประสงค์ : 2.4 บุคลากรและหน่วยงานมีครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

9 การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตำรวจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตำรวจ เป้าประสงค์ 3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการมีความเข้มแข็ง เป้าประสงค์ 3.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการมีความพึงพอใจ เป้าประสงค์ 3.3 กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและเอกชน เป้าประสงค์ 3.4 หน่วยงานและบุคลากรนำแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการประชาชน

10 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร เป้าประสงค์ 4.1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร เป้าประสงค์ 4.1 การบริหารโดยยึดหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี เป้าประสงค์ 4.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป้าประสงค์ 4.3 กระบวนการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ 4.4 ข้าราชการตำรวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ และนำระบบเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารจัดการ

11 ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ตัวชี้วัด : ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ของประชาชน

12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 1) ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ 1. เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ตอบสนองต่อภารกิจตามนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้นภารกิจ สำคัญ ดังนี้ 1.1 ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 1.2 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1.3 แก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.4 รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 1.5 ควบคุมปราบปรามแรงงานต่างด้าว 1.6 ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะเฉพาะทาง 1.7 ปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง 1.8 เตรียมความพร้อมขององค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน 1.9 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สินของประชาชน

13 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 2) ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน -ร้อยละความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สร้าง ความเดือดร้อนแก่ประชาชน ชุมชน และที่มีผลกระทบต่อสังคมในทุกระดับ

14 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 3) มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ - จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา กลยุทธ์ 1. ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงานของหน่วยงานรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ 2. ประชาสัมพันธ์กระบวนงานและมาตรการในการดำเนินงานให้แก่ ประชาชนได้รับรู้

15 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 4) มีเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ จำนวนระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพที่สมบูรณ์และครบถ้วน - ร้อยละของครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่ และจัดหาได้ตามกรอบ กลยุทธ์ 1. นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 2. พัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วน ทันสมัย มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 3. กำหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้พิเศษ ที่ทันสมัยให้เพียงพอและเหมาะสม ต่อการปฏิบัติงาน 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้พิเศษ

16 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานตำรวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานตำรวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ

17 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานตำรวจให้โปร่งใสมีมาตรฐาน
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 1) สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์กรตำรวจ - ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน ของตำรวจ กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งจากภายในและ ภายนอกองค์การ 2. นำมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาบังคับใช้ กับข้าราชการตำรวจที่ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 3. มุ่งมั่นทำงานเพื่อภาพลักษณ์ของตำรวจให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชน 4. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ โดยยึดถือศักดิ์ศรี จริยธรรมและหลัก ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม 5. เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการตำรวจในทุกระดับ

18 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานตำรวจให้โปร่งใสมีมาตรฐาน
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 2) ผู้รับบริการมีความพึง พอใจต่อการปฏิบัติงานของ ตำรวจ - ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของตำรวจ - ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน -ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของตำรวจ กลยุทธ์ 1. ให้ความสำคัญกับการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใสสามารตรวจสอบได้ 2. เพิ่มขีดความสามารถของสถานีตำรวจในทุกมิติ 3. ปรับทัศนคติและวิธีการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยยึดประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง 4. นำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ 5. ดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม

19 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานตำรวจให้โปร่งใสมีมาตรฐาน
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 3) มีกระบวนงานที่โปร่งใส มีมาตรฐาน - มีกระบวนงานที่มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ - มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ - จำนวนของกระบวนงานที่ปรับปรุงแก้ไขให้ โปร่งใสและมีมาตรฐาน ตามแผนงานที่กำหนด กลยุทธ์ 1. กำหนดกรอบมาตรฐาน และปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนกระบวนงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจและงานบริการประชาชน 2. ปรับปรุง พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ และงานบริการประชาชน 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบมาตรฐานขั้นตอนกระบวนงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้โดยใช้สื่อต่าง ๆ 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนด 5. เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการตำรวจให้มีวินัยและเคร่งครัดต่อคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ 6. พัฒนางานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแนวทางประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ

20 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานตำรวจให้โปร่งใสมีมาตรฐาน
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 4) บุคลากรและหน่วยงานมี ครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยาน พาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน - ร้อยละของครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีอยู่และจัดหาได้ตามกรอบ กลยุทธ์ 1. กำหนดกรอบอัตราครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความเหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนด 2. จัดหา ปรับเกลี่ย และแจกจ่ายครุภัณฑ์ฯ ตามข้อ 1 ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อการใช้ประโยชน์ มีความสะดวกง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล และสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก

21 ตัวชี้วัด : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชากร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตำรวจ ตัวชี้วัด : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชากร

22 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตำรวจ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 1) การมีส่วนร่วมของ ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เข้ามามี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา อาชญากรรมและให้บริการ มีความเข้มแข็ง - จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ - ประชาชน - เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเครือข่ายภาครัฐ และ ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

23 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตำรวจ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 2) การมีส่วนร่วมของ ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เข้ามามี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา อาชญากรรมและให้บริการ มีความพึงพอใจ -ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการประชาชน กลยุทธ์ 1. ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติและ/ หรือให้รางวัลตอบแทนคุณความดีแก่ประชาชนเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ 2. สนับสนุนเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับประชาชน และเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนตามความเหมาะสม 3. ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการประเมินผลการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

24 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตำรวจ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 3) แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน - ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมี ส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายให้เหมาะสม กลยุทธ์ 1. บูรณาการกลไกที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ให้มีการเชื่อมโยงการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน 2. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน

25 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตำรวจ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 4) หน่วยงานและบุคลากรนาแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย ภาครัฐและภาคเอกชนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและ ให้บริการประชาชน - ร้อยละความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อตำรวจที่นำแนวคิดการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กลยุทธ์ 1. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตำรวจและเป้าหมายการทำงาน ของหน่วยงานทุกระดับให้ยึดถือ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำงาน” 2. จัดทำฐานข้อมูลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ทะเบียน อาสาสมัครเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน และชนิดของกิจกรรมที่ดำเนินการ และให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่น ๆ 3. ปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบตำแหน่งให้สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

26 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของข้าราชการตำรวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ

27 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 1) การบริหารโดยยึด หลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี - ค่าคะแนนตามผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี กลยุทธ์ 1. การบริหารที่มุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ 2. พัฒนาระบบการจัดทำแผนงานงบประมาณ ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาองค์การ และโครงสร้างองค์การให้มีความสอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลง

28 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของสานักงานตำรวจแห่งชาติ - ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(ประชาชน/ตำรวจ/องค์กร)มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีความรวดเร็วและมี ความเสมอภาคกัน กลยุทธ์ 1. สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้จูงใจต่อการปฏิบัติงาน 2. สร้างวัฒนธรรมขององค์การให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 3. วางระบบการจัดการด้านสวัสดิการ ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 4. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ยึดหลักสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ความโปร่งใสและเป็นธรรม 5. ปรับปรุงเงินเดือน และค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับวิชาชีพ สายงาน และความเสี่ยงภัย เพื่อให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติ และสมศักดิ์ศรี 6. จัดทำและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานภายในองค์การ 7. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถสูง เพื่อให้คนดี และคนเก่งได้รับการส่งเสริม อย่างต่อเนื่อง 8. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ 9. ส่งเสริม แนะนำ ฝึกอบรม ให้ความรู้ทักษะ ทางด้านวิชาชีพ และการดำรงชีวิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้แก่ บุคลากรก่อนเกษียณอายุราชการ 10. สร้างจิตสำนึกของบุคลากรให้ทุ่มเทและอุทิศตนในการทำงาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และต้นทุนในการทำงานเพื่อให้ผลงานมูลค่าเพิ่มขึ้น

29 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 3) กระบวนการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ - ระดับความสำเร็จตามแผนการปรับปรุงระบบการบริหารด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการตรวจราชการ กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการตรวจราชการ 2. กำหนดแผนการจัดหาและทดแทนสถานที่ทำการ บ้านพัก ยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 3.สร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการใช้งบประมาณ ทรัพย์สินและสิ่งของหลวง

30 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 4) ข้าราชการตำรวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ 1) ร้อยละของข้าราชการตำรวจที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะ ด้านภาควิชาการและภาคปฏิบัติการให้มีความพร้อม ทั้งก่อนและ ขณะปฏิบัติหน้าที่ 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจที่ผ่านการพัฒนาความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ 1. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับให้สอดคล้องสนับสนุนยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2. พัฒนารูปแบบ วิธีการและวางระบบในการพัฒนาบุคลากรให้มีความครอบคลุมและต่อเนื่องภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ 3. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรม

31 นโยบาย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

32 เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นตำรวจที่ปกป้อง เทิดทูนและ จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2. เป็นตำรวจมืออาชีพ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3. เป็นตำรวจที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา และเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง

33 นโยบายเน้นหนัก (11 ข้อ) ปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้จำหน่าย รายใหญ่และรายย่อยในชุมชน ยึดทรัพย์กับผู้เกี่ยวข้องทุกราย ยึดหลักกฎหมายและหลักนิติธรรม 3. แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุติเหตุร้ายรายวันและความรุนแรงด้วยมาตรการเชิงรุกเพื่อ จำกัดเสรีการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม

34 นโยบายเน้นหนัก (ต่อ) 4.ควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรม ประชาชนมั่นใจต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ จัดระเบียบ สังคมและควบคุมอบายมุขผิดกฎหมายในพื้นที่ 5.พัฒนาสถานีตำรวจ ให้พร้อมบริการและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง 6. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชนและท้องถิ่นมีความเป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมในทุกมิติ

35 นโยบายเน้นหนัก (ต่อ) 7. พัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีความพร้อม ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรม มี ค่านิยมเรียบง่าย ประหยัด 8. เตรียมความพร้อมรองรับอาเซียน 9. พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ทุกระดับ เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บังคับบัญชา ในการขับเคลื่อน ติดตามการ ปฏิบัติและบูรณาการในทุกมิติ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้

36 นโยบายเน้นหนัก (ต่อ) 10. เน้นภาวะผู้นำในทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ทำงานเป็นทีมและมีเอกภาพ 11. จัดระบบและดำเนินการด้านสวัสดิการ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และข้าราชการตำรวจ ที่เกษียณอายุราชการแล้ว ให้มีสุขภาพพลานามัย มีความเป็นอยู่ที่ดี ประกอบอาชีพเสริม ดำเนินชีวิต อย่างเรียบง่าย สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”

37 นโยบายทั่วไป (9 ข้อ) 1. ปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 3. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 4. การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5. ด้านความมั่นคง

38 นโยบายทั่วไป (ต่อ) 6. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7
นโยบายทั่วไป (ต่อ) 6. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7. การอำนวยความยุติธรรม 8. การให้บริการและช่วยเหลือประชาชน 9. การบริหารจัดการที่ดี 9.1 ด้านบุคลากร 9.2 ด้านระบบ 9.3 ด้านสถานที่ 9.4 ด้านสวัสดิการ

39 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 1. สร้างเอกภาพทางความคิดของผู้นำหน่วยทุกระดับ คิดและมอง ไปในทิศทางเดียวกัน 2. พัฒนาบุคลากรในทุกระดับเพื่อให้เป็นตำรวจมืออาชีพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเป็นที่พึ่งของประชาชน ปลุกเร้า สอนแนะของผู้บังคับบัญชา 3. นำเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่มาสร้างเครื่องมือและกลไกในการบริหารงาน เน้นการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ในการขับเคลื่อนบูรณาการและประสานกับทุกองค์กร

40 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (ต่อ) 4
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (ต่อ) 4. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการพิจารณาความดีความชอบโดยยึดหลักผู้ปฏิบัติงานดีต้องได้รับผลตอบแทนและผู้ปฏิบัติงานหย่อนยานต้องถูกพิจารณาข้อบกพร่อง 5. ผู้บังคับบัญชาต้องพร้อมรับผิดชอบต่อความสำเร็จ ความล้มเหลว เป็นแบบอย่างที่ดีและอยู่เคียงข้างกับผู้ใต้บังคับบัญชา

41

42


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ – 2564

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google