งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ. ศ. 2555 – 2564.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ. ศ. 2555 – 2564."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ. ศ. 2555 – 2564

2 “ เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน ” วิสัยทัศน์ Vision

3 วิสัยทัศน์ “ เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุก ของประชาชน ” วิสัยทัศน์ “ เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุก ของประชาชน ” ตำรวจมืออาชีพตำรวจมืออาชีพ

4

5 แผนที่ยุทธศาสตร์ตำรวจ 55-64 มิติที่ ๑ ประสิทธิผล ประเด็น ยุทธศาสตร์ มิติที่ ๒ คุณภาพ บริการ มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพ มิติที่ ๔ การพัฒนา องค์กร ยกระดับขีดความ สามรถในการ ปฏิบัติภารกิจหลัก เพื่อตอบสนอง นโยบายรัฐบาล การพัฒนางาน ตำรวจให้ โปร่งใส มี มาตรฐาน การมีส่วนรวมของ ประชาชนและ เครือข่ายการ ปฏิบัติงานของ ตำรวจ การสร้างความ เข้มแข็งในการ บริหาร ภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ สังคมและ ประชาชนเชื่อมั่น ต่อองค์กรตำรวจ การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและ เครือข่ายมีความ เข้มแข็ง การบริหารโดย ยึดหลักบริหาร กิจการบ้านเมือง ที่ดี ประชาชน มีความหวาดกลัว ภัยอาชญากรรมใน ระดับต่ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนผู้รับบริการ และเครือข่ายมีความ พึงพอใจ มีเทคโนโลยี อุปกรณ์และ เครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบ สารสนเทศ อัจฉริยะ บุคลากรและ หน่วยงานมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยี เพียงพอตาม มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน บุคลากรนำ แนวคิดการมี ส่วนร่วมของ ประชาชนและ เครือข่ายมาใช้ ในกิจการ ตำรวจ ข้าราชการตำรวจ มีสมรรถนะสูงใน การปฏิบัติหน้าที่ และนำระบบ เทคโนโลยีมาใช้ใน การบริหารจัดการ ระเบียบ กฎ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องเอื้อต่อการมี ส่วนร่วมของประชาชน และเครือข่าย กระบวนงานที่ โปร่งใสมี มาตรฐาน กระบวนการ บริหารงานที่มี ประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ “ เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน ”

6 ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ พ.ศ. 2555-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ หลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานตำรวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการ ปฏิบัติงานของตำรวจ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร

7 เป้าประสงค์ 1.1 ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ เป้าประสงค์ 1.2 ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ของประชาชน เป้าประสงค์ 1.3 มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนอง นโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ 1.4 มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือ พิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติ ภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบาย รัฐบาล

8 เป้าประสงค์ : 2.1 สังคมและประชาชนเชื่อมั่น ต่อองค์การตำรวจ เป้าประสงค์ : 2.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ เป้าประสงค์ : 2.3 มีกระบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน เป้าประสงค์ : 2.4 บุคลากรและหน่วยงานมีครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานตำรวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน 8

9 เป้าประสงค์ 3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เข้ามามีส่วน ร่วมในการไขปัญหาอาชญากรรมและ ให้บริการมีความเข้มแข็ง เป้าประสงค์ 3.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย ภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้ามามีส่วน ร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและ ให้บริการมีความพึงพอใจ เป้าประสงค์ 3.3 กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เอื้อต่อการ เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย ภาครัฐและเอกชน เป้าประสงค์ 3.4 หน่วยงานและบุคลากรนำแนวคิดการมี ส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนมาใช้ในการแก้ไขปัญหา อาชญากรรมและให้บริการประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนและ เครือข่ายการปฏิบัติงานของตำรวจ

10 เป้าประสงค์ 4.1 การบริหารโดยยึดหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี เป้าประสงค์ 4.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ บริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป้าประสงค์ 4.3 กระบวนการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ 4.4 ข้าราชการตำรวจมีสมรรถนะสูงในการ ปฏิบัติหน้าที่ และนำระบบเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร 10

11 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติ ภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ตัวชี้วัด : ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ของประชาชน 11

12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติ ภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 1) ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ 1. เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ตอบสนองต่อภารกิจตามนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้นภารกิจ สำคัญ ดังนี้ 1.1 ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 1.2 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1.3 แก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.4 รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 1.5 ควบคุมปราบปรามแรงงานต่างด้าว 1.6 ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะเฉพาะทาง 1.7 ปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง 1.8 เตรียมความพร้อมขององค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน 1.9 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สินของประชาชน

13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติ ภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 2) ลดความหวาดกลัวภัย อาชญากรรมของประชาชน -ร้อยละความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สร้าง ความ เดือดร้อนแก่ประชาชน ชุมชน และที่มีผลกระทบต่อสังคมในทุกระดับ

14 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติ ภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 3) มีระบบและกระบวนงานที่ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ มีประสิทธิภาพ - จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา กลยุทธ์ 1. ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงานของหน่วยงานรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ 2. ประชาสัมพันธ์กระบวนงานและมาตรการในการดำเนินงานให้แก่ ประชาชนได้รับรู้

15 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติ ภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 4) มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้ง ระบบสารสนเทศอัจฉริยะ -จำนวนระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพที่สมบูรณ์และครบถ้วน - ร้อยละของครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่ และจัดหาได้ตามกรอบ กลยุทธ์ 1. นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 2. พัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วน ทันสมัย มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 3. กำหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้พิเศษ ที่ทันสมัยให้ เพียงพอและเหมาะสม ต่อการปฏิบัติงาน 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้พิเศษ

16 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานตำรวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการ ปฏิบัติงานของตำรวจ 16

17 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานตำรวจให้โปร่งใสมีมาตรฐาน เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 1) สังคมและประชาชน เชื่อมั่นต่อองค์กรตำรวจ - ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน ของตำรวจ กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งจากภายในและ ภายนอกองค์การ 2. นำมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาบังคับใช้ กับข้าราชการตำรวจที่ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 3. มุ่งมั่นทำงานเพื่อภาพลักษณ์ของตำรวจให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชน 4. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ โดยยึดถือศักดิ์ศรี จริยธรรมและหลัก ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม 5. เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการตำรวจในทุกระดับ

18 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานตำรวจให้โปร่งใสมีมาตรฐาน เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 2) ผู้รับบริการมีความพึง พอใจต่อการปฏิบัติงานของ ตำรวจ - ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการและการ ปฏิบัติงานของตำรวจ - ลดความหวาดกลัวภัย อาชญากรรมของประชาชน -ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ให้บริการและการปฏิบัติงานของตำรวจ กลยุทธ์ 1. ให้ความสำคัญกับการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใสสามารตรวจสอบได้ 2. เพิ่มขีดความสามารถของสถานีตำรวจในทุกมิติ 3. ปรับทัศนคติและวิธีการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยยึดประชาชนและชุมชน เป็นศูนย์กลาง 4. นำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ 5. ดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม

19 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานตำรวจให้โปร่งใสมีมาตรฐาน กลยุทธ์ 1. กำหนดกรอบมาตรฐาน และปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนกระบวนงานและระยะเวลาในการ ปฏิบัติงานของสถานีตำรวจและงานบริการประชาชน 2. ปรับปรุง พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ และงานบริการประชาชน 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบมาตรฐานขั้นตอนกระบวนงานและระยะเวลาในการ ปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้โดยใช้สื่อต่าง ๆ 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนด 5. เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการตำรวจให้มีวินัยและเคร่งครัดต่อคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ 6. พัฒนางานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแนวทางประกันคุณภาพการตรวจสอบ ภายในภาครัฐ

20 เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 4) บุคลากรและหน่วยงานมี ครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยาน พาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน - ร้อยละของครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีอยู่และจัดหาได้ตามกรอบ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานตำรวจให้โปร่งใสมีมาตรฐาน กลยุทธ์ 1. กำหนดกรอบอัตราครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความเหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนด 2. จัดหา ปรับเกลี่ย และแจกจ่ายครุภัณฑ์ฯ ตามข้อ 1 ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อการใช้ประโยชน์ มี ความสะดวกง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล และสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง หน่วยงานภายในและภายนอก

21 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย การปฏิบัติงานของตำรวจ ตัวชี้วัด : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชากร 21

22 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย การปฏิบัติงานของตำรวจ เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 1) การมีส่วนร่วมของ ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เข้ามามี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา อาชญากรรมและให้บริการ มีความเข้มแข็ง - จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนเครือข่ายภาครัฐ และ ภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา อาชญากรรมและให้บริการ - ประชาชน - เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเครือข่ายภาครัฐ และ ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

23 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย การปฏิบัติงานของตำรวจ เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 2) การมีส่วนร่วมของ ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เข้ามามี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา อาชญากรรมและให้บริการ มีความพึงพอใจ -ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมและให้บริการประชาชน กลยุทธ์ 1. ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติและ/ หรือให้รางวัลตอบแทนคุณความดีแก่ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ 2. สนับสนุนเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับประชาชน และเครือข่ายภาครัฐ และ ภาคเอกชนตามความเหมาะสม 3. ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการประเมินผลการเข้ามามี ส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีความชัดเจน สามารถ นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหา และความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่

24 เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 3) แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ คาสั่ง และ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วม ของประชาชน เครือข่าย ภาครัฐ และภาคเอกชน - ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมี ส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายให้เหมาะสม ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย การปฏิบัติงานของตำรวจ กลยุทธ์ 1. บูรณาการกลไกที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ให้มีการเชื่อมโยงการ ดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มี เอกภาพ ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน 2. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ การเปิดโอกาสให้ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน

25 เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 4) หน่วยงานและบุคลากร นาแนวคิดการมีส่วนร่วม ของประชาชน เครือข่าย ภาครัฐและภาคเอกชนมาใช้ ในการแก้ไขปัญหา อาชญากรรมและ ให้บริการประชาชน - ร้อยละความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อตำรวจ ที่นำแนวคิดการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย การปฏิบัติงานของตำรวจ กลยุทธ์ 1. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตำรวจและเป้าหมายการทำงาน ของหน่วยงานทุกระดับให้ยึดถือ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำงาน” 2. จัดทำฐานข้อมูลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ทะเบียน อาสาสมัคร เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน และชนิดของกิจกรรมที่ดำเนินการ และให้สามารถ เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่น ๆ 3. ปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบตำแหน่งให้สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของ ประชาชน

26 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของข้าราชการตำรวจต่อ การบริหารงานภายในองค์การ 26

27 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 1) การบริหารโดยยึด หลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี - ค่าคะแนนตามผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง การปฏิบัติราชการประจาปี กลยุทธ์ 1. การบริหารที่มุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ 2. พัฒนาระบบการจัดทำแผนงานงบประมาณ ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาองค์การ และโครงสร้างองค์การให้มีความสอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลง

28 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ ประชาชนผู้รับบริการมีความ พึงพอใจต่อการบริหารงาน ของสานักงานตำรวจแห่งชาติ - ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(ประชาชน/ตำรวจ/ องค์กร)มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีความรวดเร็วและมี ความเสมอภาคกัน กลยุทธ์ 1. สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้จูงใจต่อการปฏิบัติงาน 2. สร้างวัฒนธรรมขององค์การให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 3. วางระบบการจัดการด้านสวัสดิการ ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 4. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ยึดหลักสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ความโปร่งใสและเป็นธรรม 5. ปรับปรุงเงินเดือน และค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับวิชาชีพ สายงาน และความเสี่ยงภัย เพื่อให้ ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติ และสมศักดิ์ศรี 6. จัดทำและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานภายในองค์การ 7. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถสูง เพื่อให้คนดี และคนเก่งได้รับ การส่งเสริม อย่างต่อเนื่อง 8. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ 9. ส่งเสริม แนะนำ ฝึกอบรม ให้ความรู้ทักษะ ทางด้านวิชาชีพ และการดำรงชีวิต เพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อม ให้แก่ บุคลากรก่อนเกษียณอายุราชการ 10. สร้างจิตสำนึกของบุคลากรให้ทุ่มเทและอุทิศตนในการทำงาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และ ต้นทุนในการทำงานเพื่อให้ผลงานมูลค่าเพิ่มขึ้น

29 เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 3) กระบวนการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ - ระดับความสำเร็จตามแผนการปรับปรุงระบบการ บริหารด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ ด้าน ทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้าน การตรวจราชการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการตรวจราชการ 2. กำหนดแผนการจัดหาและทดแทนสถานที่ทำการ บ้านพัก ยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 3.สร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการใช้งบประมาณ ทรัพย์สินและสิ่งของหลวง

30 เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 4) ข้าราชการตำรวจมี สมรรถนะสูงในการปฏิบัติ หน้าที่ 1) ร้อยละของข้าราชการตำรวจที่ได้รับการพัฒนา ความรู้ความสามารถทักษะ ด้านภาควิชาการและ ภาคปฏิบัติการให้มีความพร้อม ทั้งก่อนและ ขณะปฏิบัติหน้าที่ 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อผลการ ปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจที่ผ่านการพัฒนา ความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร กลยุทธ์ 1. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับให้สอดคล้องสนับสนุน ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2. พัฒนารูปแบบ วิธีการและวางระบบในการพัฒนาบุคลากรให้มีความครอบคลุม และต่อเนื่องภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ 3. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรม

31 นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

32 เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 1. เป็นตำรวจที่ปกป้อง เทิดทูนและ จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2. เป็นตำรวจมืออาชีพ ยึดมั่นในหลัก ธรรมาภิบาล และพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน 3. เป็นตำรวจที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา และเป็นที่พึ่งได้อย่าง แท้จริง

33 1.ปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุติเหตุร้ายรายวันและความรุนแรงด้วยมาตรการเชิงรุกเพื่อ จำกัดเสรีการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม 2. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้จำหน่าย รายใหญ่และรายย่อยในชุมชน ยึดทรัพย์กับผู้เกี่ยวข้องทุกราย ยึดหลักกฎหมายและหลักนิติธรรม นโยบายเน้นหนัก (11 ข้อ)

34 นโยบายเน้นหนัก (ต่อ) 4.ควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรม ประชาชนมั่นใจต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ จัดระเบียบ สังคมและควบคุมอบายมุขผิดกฎหมายในพื้นที่ 5.พัฒนาสถานีตำรวจ ให้พร้อมบริการและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง 6. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชนและท้องถิ่นมีความเป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมในทุกมิติ

35 7. พัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีความพร้อม ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรม มี ค่านิยมเรียบง่าย ประหยัด 8. เตรียมความพร้อมรองรับอาเซียน 9. พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ทุกระดับ เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บังคับบัญชา ในการขับเคลื่อน ติดตามการ ปฏิบัติและบูรณาการในทุกมิติ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ นโยบายเน้นหนัก (ต่อ)

36 10. เน้นภาวะผู้นำในทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาเป็น แบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ทำงานเป็นทีม และมีเอกภาพ 11. จัดระบบและดำเนินการด้านสวัสดิการ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และข้าราชการตำรวจ ที่เกษียณอายุราชการแล้ว ให้มีสุขภาพพลานามัย มีความเป็นอยู่ที่ดี ประกอบอาชีพเสริม ดำเนินชีวิต อย่างเรียบง่าย สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” นโยบายเน้นหนัก (ต่อ)

37 นโยบายทั่วไป (9 ข้อ) 1. ปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข 2. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 3. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 4. การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5. ด้านความมั่นคง

38 นโยบายทั่วไป (ต่อ) 6. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7. การอำนวยความยุติธรรม 8. การให้บริการและช่วยเหลือประชาชน 9. การบริหารจัดการที่ดี 9.1 ด้านบุคลากร 9.2 ด้านระบบ 9.3 ด้านสถานที่ 9.4 ด้านสวัสดิการ

39 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 1. สร้างเอกภาพทางความคิดของผู้นำหน่วยทุก ระดับ คิดและมอง ไปในทิศทางเดียวกัน 2. พัฒนาบุคลากรในทุกระดับเพื่อให้เป็นตำรวจมือ อาชีพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเป็นที่พึ่งของ ประชาชน ปลุกเร้า สอนแนะของผู้บังคับบัญชา 3. นำเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่มาสร้างเครื่องมือ และกลไกในการบริหารงาน เน้นการพัฒนาศูนย์ ปฏิบัติการ (ศปก.) ในการขับเคลื่อนบูรณาการและ ประสานกับทุกองค์กร

40 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (ต่อ) 4. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการพิจารณาความดีความชอบโดยยึด หลักผู้ปฏิบัติงานดีต้องได้รับผลตอบแทนและ ผู้ปฏิบัติงานหย่อนยานต้องถูกพิจารณาข้อบกพร่อง 5. ผู้บังคับบัญชาต้องพร้อมรับผิดชอบต่อ ความสำเร็จ ความล้มเหลว เป็นแบบอย่างที่ดีและอยู่ เคียงข้างกับผู้ใต้บังคับบัญชา

41

42


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ. ศ. 2555 – 2564.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google