งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่... อำนาจหน้าที่ ๑. อำนวยการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้ประสบภัยและพื้นที่เกิดภัยขนาดใหญ่ ๒. สนับสนุนและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่... อำนาจหน้าที่ ๑. อำนวยการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้ประสบภัยและพื้นที่เกิดภัยขนาดใหญ่ ๒. สนับสนุนและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่... อำนาจหน้าที่ ๑. อำนวยการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้ประสบภัยและพื้นที่เกิดภัยขนาดใหญ่ ๒. สนับสนุนและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟู สภาพพื้นที่ ๓. ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ เกี่ยวข้อง ๔. สนับสนุนและจัดให้มีการฝึกอบรมซ้อมแผน ป้องกันสาธารณภัย ๕. บริหารจัดการกิจการอาสาสมัครเพื่อการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯยุทธศาสตร์ศูนย์ฯ ปภ. เขต ประเด็นยุทธศาสตร์ของ ศูนย์ ปภ. เขต ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยเขต ๑ - ๑๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา องค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะ สูงในด้านการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มขีด ความสามารถในการบูรณาการการบริหาร จัดการสาธารณภัยในระดับประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริม ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสา ธารณภัยในระดับพื้นที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ระบบการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตาม มาตรฐาน แบบฟอร์มที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของศูนย์ ปภ. เขต การเพิ่มขีดความสามารถใน การบูรณาการการบริหารจัดการ สาธารณภัยในระดับประเทศ

2 แผนที่ยุทธศาสตร์ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเขต ๑ - ๑๘ วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตรับผิดชอบ ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ แบบฟอร์มที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ เขต การเพิ่มขีดความสามารถใน การบูรณาการการบริหารจัดการ สาธารณภัยในระดับประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ เขต การพัฒนาระบบการสงเคราะห์ ผู้ประสบภัย ตามมาตรฐาน ประเด็นยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ เขต การพัฒนาองค์กรสู่การเป็น องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงในด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย พัฒนาความรู้ สร้าง ความตระหนักและ จิตสำนึกให้กับประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพ ในการแจ้งเตือน ภัย มิติภายนอก มิติภายใน

3 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยเขต ๑ - ๑๘ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมาย การเพิ่มขีด ความสามารถ ในการบูรณา การการ บริหารจัดการสา ธารณ ภัยใน ระดับประเทศ พัฒนาความรู้ สร้างความ ตระหนักและ จิตสำนึกให้กับประชาชน ๑ ) ระดับความสำเร็จของการฝึกซ้อม แผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดของ ศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเขต ระดับ ๕ การเพิ่มขีด ความสามารถ ในการบูรณา การการ บริหารจัดการสา ธารณ ภัยใน ระดับประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการ แจ้งเตือนภัย ๒ ) ระดับความความสำเร็จของการ ปฏิบัติงาน การเฝ้าระวัง เมื่อ ได้รับการแจ้งเตือนภัย ระดับ ๕ ๓) ๓) แบบฟอร์มที่ ๓

4 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยเขต ๑ - ๑๘ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมาย ๔) ๔) ๕) ๕) แบบฟอร์มที่ ๓

5 บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑ - ๑๘ ศูนย์ฯเขต ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗ ตัวชี้วัดน้ำห นัก หน่ว ยนับ เป้าห มาย เกณฑ์การให้ คะแนน หมายเหตุ ๑๒๓๔๕ ๑ ) ระดับความสำเร็จของการ ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่ม จังหวัดของศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเขต ๒๐ระดับระดับ ๕ ๑๒๓๔๕ ๒ ) ระดับความสำเร็จของการ ปฏิบัติงาน การเฝ้าระวัง เมื่อได้รับ การแจ้งเตือนภัย ๒๐ระดับระดับ ๕ ๑๒๓๔๕ ๓ ) ตัวชี้วัด๒๐ แบบฟอร์มที่ ๔

6 บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑ - ๑๘ ศูนย์ฯเขต ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗ ตัวชี้วัดน้ำห นัก หน่ว ยนับ เป้าห มาย เกณฑ์การให้ คะแนน หมายเหตุ ๑๒๓๔๕ ๔ ) ตัวชี้วัด๒๐ ๕ ) ตัวชี้วัด๒๐ รวม๑๐๐ แบบฟอร์มที่ ๔


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่... อำนาจหน้าที่ ๑. อำนวยการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้ประสบภัยและพื้นที่เกิดภัยขนาดใหญ่ ๒. สนับสนุนและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google