งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถใน การป้องกันและลด ผลกระทบจากสาธารณ ภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถใน การป้องกันและลด ผลกระทบจากสาธารณ ภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถใน การป้องกันและลด ผลกระทบจากสาธารณ ภัย มีแผนสำหรับหน่วยงาน เพื่อใช้เป็น แนวทางปฏิบัติและเตรียมความพร้อมใน การป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม ประเมินผลตามภารกิจของ หน่วยงานเพื่อปรับปรุงแนว ทางการปฏิบัติงาน ความสามารถในจัดการด้าน งบประมาณ เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ พลังงาน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. จัดทำนโยบายแนวทางและแผนแม่บท ด้านสาธารณภัย 2. ติดตาม ประเมินผล และกำกับการ ปฏิบัติการตามแผนแม่บท 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ของกรม 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. จัดทำนโยบายแนวทางและแผนแม่บท ด้านสาธารณภัย 2. ติดตาม ประเมินผล และกำกับการ ปฏิบัติการตามแผนแม่บท 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ของกรม 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย พัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของ บุคลากร ประเมินผลนโยบายเน้นหนักของ ปภ. และนำไปประยุกต์ใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงาน

2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมา ย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) เพิ่มขีดความสามารถในการ ป้องกัน และลดผลกระทบจากสา ธารณภัย 1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักตาม เป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ ร้อยละ 100 15 2. จำนวนจังหวัดที่มีการจัดทำแผนและ ฝึกซ้อมแผนการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตามสภาพพื้นที่ เสี่ยงภัย 75 จังหวัด 15 3. ร้อยละของอำเภอที่มีการจัดทำแผน และการฝึกซ้อมแผน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 96 15 เพื่อให้มีแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัยของ ปภ. ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2552 สำหรับ หน่วยงาน / เจ้าหน้าที่ใช้เป็น แนวทางปฏิบัติและเตรียมความ พร้อมในการป้องกันและระงับ อัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีเกิดอัคคีภัยในสถานที่ ทำงาน 4. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผน ป้องกันและระงับ อัคคีภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ระดับ 5 10 ประเมินผลนโยบายเน้นหนักของ ปภ. และนำไปประยุกต์ใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงาน 5. ระดับความสำเร็จของการติดตาม ประเมินผลโครงการการฝึกซ้อมแผนการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยระดับ กลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด ( เชิงคุณภาพ ) ประจำปีงบประมาณ 2552 ระดับ 5 10

3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายน้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) ความสามารถในการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ 6. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 80 5 เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ พลังงาน 7. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายใน การลดการใช้พลังงาน ร้อยละ 100 10 เพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม ประเมินผลตามภารกิจของ หน่วยงานเพื่อปรับปรุงแนวทางการ ปฏิบัติงาน 8. ระดับความสำเร็จของการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่าง หน่วยงานภายในองค์กร (360 องศา ) ประจำปีงบประมาณ 2552 ระดับ 5 10 พัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร 9. จำนวนเรื่องที่มีการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือถ่ายทอด ความรู้สู่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อ พัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 10 เรื่อง 10


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถใน การป้องกันและลด ผลกระทบจากสาธารณ ภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google