งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานใน การบริหารและการจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้าพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานใน การบริหารและการจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้าพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานใน การบริหารและการจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้าพ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 มกราคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. จัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ไฟฟ้า 2. จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่ง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 3. จัดให้มีแผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้ง ภายในสถานประกอบกิจการทั้งหมดซึ่ง ได้รับการรับรองจากวิศวกรหรือการไฟฟ้า ประจำท้องถิ่น 4. จัดให้มีแสงสว่างในบริเวณที่ลูกจ้าง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างเพียง พอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 5. จัดให้มีป้ายเตือนอันตรายที่มีขนาดมองเห็นได้ ชัดเจนและติดตั้งไว้โดยเปิดเผย 6. ห้ามให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้า ใกล้หรือนำสิ่งที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไม่มีที่ถือหุ้มด้วย ฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้า เว้นแต่ (1) สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคลที่เป็นฉนวนไฟฟ้า (2) จัดให้มีวิศวกรควบคุมการปฏิบัติงานของ ลูกจ้าง " 7. ห้ามผู้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้สิ่งที่มี กระแสไฟฟ้า 8. ดูแลไม่ให้ลูกจ้างสวมใส่เครื่องนุ่งห่มที่เปียกหรือ เป็นสื่อไฟฟ้า

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 9. จัดให้มีแผ่นภาพพร้อมคำบรรยายติดไว้ใน บริเวณที่ทำงานที่ลูกจ้างสามารถมองเห็นได้ ชัดเจนในเรื่อง ดังต่อไปนี้ (1) วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า (2) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต 10. การใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้นายจ้างปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (1) ติดตั้งในบริเวณพื้นที่กว้างพอที่จะ ปฏิบัติงานได้ (2) จัดให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ กรณีติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในห้องหากมี ไอเสียจากเครื่องยนต์ให้ต่อท่อไอเสียออกสู่ ภายนอก (3) จัดให้มีเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้าไหล เกิน "

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ (4) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงชนิดที่ใช้ ดับเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้าและน้ำมันอย่างเพียงพอ (5) ในกรณีที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 11. จัดให้มีระบบป้องกันฟ้าผ่า 12. จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน บุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น ถุงมือ หนัง ถุงมือยาง แขนเสื้อยาง หมวกนิรภัย รองเท้า พื้นยางหุ้มข้อชนิดมีส้น ให้ลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงาน เกี่ยวกับไฟฟ้าสวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ที่ เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น แผ่นฉนวนไฟฟ้า ฉนวนหุ้มสาย ฉนวนครอบลูกถ้วย

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 13. ในกรณีที่ลูกจ้างต้องปฏิบัติงานในที่สูงกว่า พื้นตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีเข็ม ขัดนิรภัยและหมวกนิรภัยชั้นคุณภาพ B ตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ลูกจ้างสวม ใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 14. ในกรณีที่บริเวณที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อยู่ใกล้หรือเหนือน้ำที่อาจทำให้ลูกจ้างเกิด อันตรายจากการจมน้ำ จัดให้ลูกจ้างสวมใส่ เครื่องชูชีพกันจมน้ำ เว้นแต่การสวมใส่เครื่องชู ชีพอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายมากกว่าเดิม ให้นายจ้างใช้วิธีการอื่นที่มีความปลอดภัยแทน 15. นายจ้างต้องจัดให้อุปกรณ์คุ้มครองความ ปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอันตราย จากไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยตลอดการใช้ งาน รวมทั้งต้องตรวจสอบ บำรุงรักษา และ ทดสอบตามมาตรฐานและวิธีที่ผู้ผลิตกำหนด

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานใน การบริหารและการจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้าพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google