งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 การปฏิบัติงานด้านระบบ การบริหารการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 การปฏิบัติงานด้านระบบ การบริหารการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ การปฏิบัติงานด้านระบบ การบริหารการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

2 สถิติการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลัก ผู้ขาย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ เดือนจำนวนที่ อนุมัติและ ยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแปล ง รวม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ รวม

3 สถิติการอนุมัติการเบิกจ่าย ( ปลด บล็อก ) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ เดือนจ่ายตรง เจ้าหนี้ ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) จ่ายผ่าน ส่วนราชการ ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) รวมจำนวน ทั้งสิ้น ( รายการ ) รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ( บาท ) ตุลาคม ,250, ,884, ,134, พฤศจิกายน ,381, ,895632,344, ,517699,725, ธันวาคม ,798, ,017577,716, ,936703,515, มกราคม ,087, ,996539,136, ,762605,223, กุมภาพันธ์ ,881, ,928765,592, ,685867,473, รวมทั้งสิ้น 3,222399,399, ,5683,140,673, ,7903,540,073,240.05

4 สถิติผลการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ ประเภทภัยพิบัติรายการจำนวนเงิน ( บาท ) อัคคีภัย 3107, รวมทั้งสิ้น 3107,500.00

5 สถิติจำนวนรายการที่ธนาคาร ปฏิเสธการจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ประจำเดือน เหตุผลที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน 03 ยังไม่ได้ ตกลง กับ ธนาคาร 04 บัญ ชีปิด แล้ว 22 ไม่มี บัญชีใน แฟ้มข้อมู ล 27 บัญ ชีถูก อายั ด 51 บัญชี ไม่ ถูกต้อง 53 บัญชี ถูก ล็อค โอน สิทธิ์ ชื่อ บัญชี ผิด รวม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ รวมทั้งสิ้น

6 สถิติการนำส่งเงินของส่วนราชการ ภายในจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ เดือน กระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) ตุลาคม ,083, พฤศจิกายน ,039, ธันวาคม ,267, มกราคม ,394, กุมภาพันธ์ ,992, รวมทั้งสิ้น 3,829419,777,490.21


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 การปฏิบัติงานด้านระบบ การบริหารการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google