งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลงาน (Evaluation) เป็น เครื่องมือที่สำคัญอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ ผู้บริหารการขายแน่ใจว่าแผนงานที่กำหนดไว้ถูก นำไปปฏิบัติอย่างแน่นอน นอกจากนี้การประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลงาน (Evaluation) เป็น เครื่องมือที่สำคัญอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ ผู้บริหารการขายแน่ใจว่าแผนงานที่กำหนดไว้ถูก นำไปปฏิบัติอย่างแน่นอน นอกจากนี้การประเมินผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การประเมินผลงาน (Evaluation) เป็น เครื่องมือที่สำคัญอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ ผู้บริหารการขายแน่ใจว่าแผนงานที่กำหนดไว้ถูก นำไปปฏิบัติอย่างแน่นอน นอกจากนี้การประเมินผล ยังช่วยให้สามารถวิเคราะห์ว่าในระยะเวลาต่าง ๆ เกิดผลปฏิบัติอะไรบ้าง ความหมายการประเมินผล การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผล การปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานที่บริษัท กำหนดหรือคาดคะเนไว้ เพื่อหาความแตกต่าง และ เหตุผลที่ทำให้เกิดความแตกต่างตลอดจนการหา ทางแก้ไขหรือปรับปรุง

3 รูปแบบการประเมินผล การประเมินผลการปฏิบัติงานขายจะต้อง ประเมินทั้งในภาพรวมของบริษัทและประเมินแยก เป็นรายบุคคลของพนักงานขาย ซึ่งแยกเป็นหัวข้อ ได้ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ปริมาณขาย 2) การวิเคราะห์ต้นทุนและกำไรจากการดำเนินการ ขาย 2.1 ปัญหาในการวิเคราะห์ต้นทุนและกำไร 2.2 ประเภทของการวิเคราะห์ต้นทุนและกำไร 2.2.1 การวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลจากบัญชีแยก ประเภท 2.2.2 การวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลที่แยกตาม เขตการขาย หรือแยกตามสายผลิตภัณฑ์ 2.2.3 การวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลต้นทุนและ กำไรที่กำหนดตามกิจกรรม

4 2.3 การวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนการตลาดสูง และวิธีการแก้ไขต้นทุน 2.3.1 เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการ ตลาดของบริษัท 2.3.2 เกิดจากการที่พนักงานขายให้ความสนใจกับ กลุ่มลูกค้าขนาดเล็กมากไป 2.3.3 เกิดจากคำสั่งซื้อขนาดเล็กของลูกค้า 2.3.4 เกิดจากระบบการสื่อสารทางไกลที่ไม่สะดวก ในการสั่งซื้อ 2.3.5 เกิดจากความหวังของผู้ซื้อที่จะได้รับ ประโยชน์จากสภาวะการแข่งขัน 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานขายของพนักงานขาย รายบุคคล

5 ขั้นตอนการประเมินผลการ ปฏิบัติงานขาย ของพนักงานขายรายบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานขายของ พนักงานขายรายบุคคล เป็นวิธีที่ต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างสูงเพราะ อาจมีผลต่อความรู้สึกของพนักงานขายได้ ดังนั้น ผู้บริหารการขายต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติ ผลการงานของพนักงานขายรายบุคคลอย่างมี ขั้นตอนที่ชัดเจนแน่นอน

6 1. กำหนดนโยบายพื้นฐานของการประเมินผล 1.1 กำหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินผลให้ ชัดเจน 1.2 กำหนดผู้มีส่วนร่วมในการประเมิน 1.3 กำหนดความถี่และระยะเวลาในการ ประเมินผล 2. กำหนดแหล่งข้อมูลและวิธีการประเมินผล 2.1 แหล่งข้อมูลและคุณภาพของข้อมูล 2.2 การกำหนดและเลือกวิธีการประเมินผล

7 ความหมายของการควบคุม และประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงาน การควบคุม หมายถึง การปฏิบัติเพื่อให้ ระบบงานไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนด ไว้แล้ว การควบคุมเป็นภาระความรับผิดชอบของ ผู้บริหารการขายในการใช้มาตรการต่าง ๆ เป็น เครื่องมือในการบริหารพนักงานขายให้ปฏิบัติงาน ได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

8 วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม เพื่อการอบรมการขาย เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานขาย เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร เพื่อเป็นการควบคุมโดยตรง เพื่อทำให้พนักงานขายมีขวัญกำลังใจดี เพื่อให้บริษัทแน่ใจว่ามีการปฏิบัติงานจริง

9 ปัจจัยในการพิจารณากำหนดขนาด ของการควบคุมที่เหมาะสม ปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดขนาดการ ควบคุมที่เหมาะสมคือ คุณภาพของพนักงานขาย ถ้าพนักงานขายที่รับเข้ามาทำงาน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความ รับผิดชอบสูง ความจำเป็นในการควบคุมก็น้อยลง ส่วนพนักงาน ขายใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์ก็ย่อมที่จะต้อง ได้รับการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ผู้ควบคุมการขาย ต้องดูแลติดตามช่วยเหลือและกระตุ้นให้เกิดไฟใน การทำงานอยู่อย่างสม่ำเสมอ

10 ในการพิจารณาจำนวนการควบคุมที่ เหมาะสมนั้น ผู้บริหารการขายต้องพิจารณาใน ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ ความสำคัญของงานการขายต่อความสำเร็จ ขององค์กร ลักษณะการกระจายและการรวมตัวของ พนักงานขาย จำนวนของพนักงานขาย แผนการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานขาย

11 เครื่องมือและเทคนิคการ ควบคุม การติดต่อแบบเป็นส่วนตัว การติดต่อทางจดหมายและโทรศัพท์ การประชุมการขาย สิ่งพิมพ์ เครื่องมือในการควบคุมโดยลักษณะการ ปฏิบัติงาน

12 การตัดสินใจปฏิบัติ หลังจากที่มีการเปรียบเทียบผลงานจริงของ พนักงานขายกับมาตรฐานการปฏิบัติงานแล้ว ถ้า ไม่มีผลต่างใด ๆ เลย คือผลงานของพนักงานขาย เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดก็จะไม่มีการ แก้ไขปรับปรุงอะไร แต่ถ้าไม่เป็นไปตามดังกล่าว ข้างต้น ผู้บริหารอาจต้องเลือกทางเลือกใด ทางเลือกหนึ่ง ดังนี้ ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ให้เข้ากับ มาตรฐาน ปรับปรุงนโยบาย หรือแผนงานให้เหมาะสม กับวัตถุประสงค์ ปรับปรุงวัตถุประสงค์หรือมาตรฐาน

13 จบบทที่ 11


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลงาน (Evaluation) เป็น เครื่องมือที่สำคัญอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ ผู้บริหารการขายแน่ใจว่าแผนงานที่กำหนดไว้ถูก นำไปปฏิบัติอย่างแน่นอน นอกจากนี้การประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google