งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตาม และการ ควบคุม (Monitoring and Control) Yuttana promny.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตาม และการ ควบคุม (Monitoring and Control) Yuttana promny."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตาม และการ ควบคุม (Monitoring and Control) Yuttana promny

2 การ ติดตาม หมายถึง กระ บวนการของการวัดหรือ การตรวจสอบที่ทำเป็น ประจำเป็นช่วงๆ

3 การวัดและการตรวจสอบดังกล่าว ได้แก่ การวัดปัจจัย นำเข้า (Inputs) กระบวนก าร (Process) และ ผลผลิต (Outputs) ที่เกิดขึ้น ใช่วงการดำเนินงานตาม แผน โดยทั่วไปมักติดตาม ใน ด้านการจัดหา การ เคลื่อนย้าย และการนำทรัพยากร ของโครงการมาใช้ว่าเป็นไปตามที่ กำหนดไว้ในแผนและกำหนดการ หรือไม่

4 วัตถุประสงค์ของการติดตามก็ คือ ต้องการชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ ของโครงการให้เร็วที่สุดที่เท่าที่จะเร็ว ได้ ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ ทรัพยากร การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ หรือผลิตผลของโครงการเพื่อ จะได้จัดการแก้ไขปรับปรุง สถานการณ์ต่างๆ ของโครงการที่ เป็นไปทันท่วงที

5 การติดตามแบ่งได้ เป็น 3 ประเภท การติดตามผลการปฏิบัติงาน การติดตามประสิทธิภาพของ โครงการ การติดตามประเมินผลของ โครงการ

6 การติดตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ การติดตามดูว่าการ ปฏิบัติงานตามโครงการนั้น ได้ผลงานก้าวหน้าไปในทิศทาง ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนงบประมาณ ที่กำหนดไว้หรือไม่

7 การติดตามประสิทธิภาพของ โครงการ ได้แก่ การศึกษาติดตามดูว่าเมื่อมี การ ปฏิบัติงานเพื่อให้ ได้ผลผลิตของโครงการออกมา นั้น ได้ใช้กรรมวิธี การผลิต หรือวิธีดำเนินงาน ที่ ประหยัดที่สุดหรือไม่ โดยอาจจะ มีการเทียบเคียงให้เห็นสัดส่วน ของผลผลิตกับปัจจัยนำเข้าของ โครงการ

8 การติดตามประเมินผลของ โครงการ ได้แก่ การศึกษาติดตามดูว่าการ ปฏิบัติงานตามโครงการนั้นได้ ก่อให้เกิดผลผลิตตามที่กำหนด ไว้หรือไม่ และผลผลิตที่เกิดขึ้น ดังกล่าวสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการได้ มากน้อยเพียงใด

9 การ ควบคุม หมายถึง กระบวนก ารที่กระทำให้มั่นใจว่าการ ปฏิบัติงานได้ดำเนินการไปตาม แผนที่กำหนดไว้ หรือถ้าจะให้ความหมายที่ ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุม ชัดเจนขึ้นก็ หมายถึง การบังคับ ให้กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้

10 การควบคุมอาจแบ่งตามลักษณะ ของสิ่งที่ถูกควบคุม ออกเป็น 5 ประเภท การควบคุมผลการ ปฏิบัติงาน (Product Control) การควบคุมบุคลากร (Personal or Staff Control) การควบคุมด้าน การเงิน (Financial Control) การควบคุมทรัพยากรทาง กายภาพ (Control of Physical Resources) การควบคุมเทคนิควิธีการ ปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure)

11 การควบคุมผลการ ปฏิบัติงาน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของ โครงการ เพื่อจัดการให้โครงการผลิตได้ ปริมาณตามที่กำหนดไว้ใน แผน เรียกว่า การควบคุม ปริมาณ (Quantity Control) และ ควบคุมให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและ คุณสมบัติตามที่กำหนดไว้เรียกว่าการ ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การควบคุมในข้อนี้รวมถึงการ ควบคุมเวลาของโครงการด้วย คือการ ควบคุมให้โครงการสามารถผลิตผลงาน ได้ปริมาณและคุณภาพตามช่วงเวลา ที่ กำหนดไว้

12 การควบคุมบุคลากร (Personal or Staff Control) เป็นการควบคุมพฤติกรรมการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โครงการ โดยควบคุมให้ปฏิบัติงาน ตามวิธีที่กำหนดไว้ และให้เป็นไป ตามกำหนดการโครงการ ควบคุม และบำรุงขวัญพนักงาน ความ ประพฤติ ความสำนึกในหน้าที่และ ความรับผิดชอบ ตลอดจนควบคุม ด้านความปลอดภัยของพนักงานด้วย

13 การควบคุมด้าน การเงิน (Financial Control) ได้แก่ การควบคุมการใช้ จ่าย (Cost Control) การควบคุม ทางด้านงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุม ทางด้านบัญชีต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ โครงการเสียค่าใช้จ่ายต่ำสุด และ มีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม

14 การควบคุมทรัพยากรทาง กายภาพ (Control of Physical Resources) ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่าย ทรัพยากรประเภท วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคา รและที่ดินตลอดจนแรงงานใน การเป็นปัจจัยนำเข้าของ โครงการเพื่อให้เกิดการ ประหยัดในการใช้ทรัพยากร ดังกล่าว

15 การควบคุมเทคนิควิธีการ ปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) ได้แก่ การควบคุมกำกับดูแลเทคนิคและ วิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชา ที่กำหนดไว้ สำหรับการปฏิบัติงานประเภท นั้นๆ โดยจะต้องควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่ มองเห็นและเข้าใจง่าย เช่น โครงการ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ ก่อสร้าง และเทคนิคที่ค่อนข้าง ละเอียดอ่อนและเป็น นามธรรม เช่น โครงการพัฒนา สังคม วัฒนธรรม การส่งเสริม ประชาธิปไตย หรือโครงการพัฒนา ชนบท เป็นต้น

16 ความสำคัญของการติดตาม และการควบคุม เพื่อให้แผนบรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ช่วยกระตุ้นจูงใจและสร้างขวัญ กำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ช่วยป้องกันและความเสียหายรุนแรงที่ อาจจะเกิดขึ้นได้ ทำให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เนื่องมาจากโครงการนั้น ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เห็นเป้าหมาย วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ ชัดเจน

17

18


ดาวน์โหลด ppt การติดตาม และการ ควบคุม (Monitoring and Control) Yuttana promny.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google