งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด

2 สู่ วิกฤติ สิ่งแวดล้อมดี 26 สิงหาคม 2557 26 สิงหาคม 2557 คสช. เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย

3

4

5

6 เป้าหมายภายใน 1 ปี ขยะเก่า 22 ล้านตัน ได้รับการแก้ไข มีศูนย์กำจัดขยะที่แปรรูปเป็นพลังงาน อย่างน้อย 15 แห่ง มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการจัดการขยะ มีการแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป

7 ระเบียบใหม่ ภายใต้ Roadmap

8 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยของประเทศ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ 1ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดระบบบริหาร จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.....” ข้อ 2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3ในระเบียบนี้ แผนแม่บท / แผนปฏิบัติการ / ขยะมูลฝอย / หน่วยงานของรัฐ / ราชการส่วนท้องถิ่น / เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายความว่า... ข้อ 3ในระเบียบนี้ แผนแม่บท / แผนปฏิบัติการ / ขยะมูลฝอย / หน่วยงานของรัฐ / ราชการส่วนท้องถิ่น / เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายความว่า...

9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยของประเทศ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ 4ทส. ทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยของประเทศ เสนอ ครม. ข้อ 5จังหวัดทำแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของจังหวัด เสนอ ทส. ข้อ 6ครม. เห็นชอบแผนแม่บท (ทส.มีอำนาจแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแผนแม่บท) ข้อ 7สำนักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณตาม แผนแม่บท

10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยของประเทศ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ 8ผวจ. ทำแผนปฏิบัติการ ตามแผนแม่บท เสนอ ทส. ข้อ 9ผวจ. มีอำนาจ (1)กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ (2)กำกับดูแลราชการท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น (3)ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (4)ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ข้อ 9ผวจ. มีอำนาจ (1)กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ (2)กำกับดูแลราชการท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น (3)ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (4)ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้

11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยของประเทศ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ 10หากดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ หรือแผนแม่บท ผวจ. แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น แก้ไขปรับปรุง หากดำเนินการไม่ได้ ให้ แจ้งทส. พิจารณาปรับปรุงแผนแม่บทต่อไป ข้อ 11หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามที่กฎหมาย กำหนดให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการหรือ แผนแม่บท ข้อ 12ทส. ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ การหรือแผนแม่บท รายงาน ครม. ทุก 6 เดือน

12

13

14 กรอบการจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด (ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2558 – 2562) ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวม ของจังหวัด....... ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอย ของจังหวัด ส่วนที่ 4 แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของจังหวัด ส่วนที่ 5 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและ การติดตามประเมินผล ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวม ของจังหวัด....... ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอย ของจังหวัด ส่วนที่ 4 แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของจังหวัด ส่วนที่ 5 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและ การติดตามประเมินผล

15 แนวทางการดำเนินงานจัดทำ แผนงานบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย สอดคล้องกับ Roadmap

16 แก้ไขปัญหาขยะเก่า แก้ไขปัญหาขยะเก่า สร้างรูปแบบการจัดการ ขยะมูลฝอยใหม่ วางระเบียบ มาตรการ วางระเบียบ มาตรการ สร้างวินัยคนในชาติ สร้างวินัยคนในชาติ แก้ไขปัญหาขยะเก่า แก้ไขปัญหาขยะเก่า สร้างรูปแบบการจัดการ ขยะมูลฝอยใหม่ วางระเบียบ มาตรการ วางระเบียบ มาตรการ สร้างวินัยคนในชาติ สร้างวินัยคนในชาติ กิจกรรมตาม Roadmap

17 การดำเนินงานตาม Road Map 1. ห้ามเทกองแบบกลางแจ้ง (No More Open Dump) 2. จัดการกับบ่อขยะเดิมที่ไม่ถูกต้อง 3. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแลใน ภาพรวม - ให้มีคณะกรรมการจัดทำแผนจัดการ ขยะมูลฝอย ณ ภาพรวมของจังหวัด

18 4. มีแผนแม่บทการจัดการขยะของ ประเทศ - แผนแม่บท - แผนระดับจังหวัด - แผนปฏิบัติการ 5. คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง - ขยะทั่วไป - ขยะ อินทรีย์ - ขยะรีไซเคิล - ขยะ อันตราย การดำเนินงานตาม Road Map ( ต่อ )

19 6. รูปแบบใหม่ในการจัดการขยะ ชุมชน - กำจัดแบบศูนย์รวม - เน้นแปรรูปสู่พลังงาน 7. สร้างระบบจัดการของเสีย อันตราย 8. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมาลงทุนหรือ ดำเนินงานระบบฯ การดำเนินงานตาม Road Map ( ต่อ )

20 9. สร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการอย่างยั่งยืน - บรรจุในหลักสูตร - Zero Waste - ธนาคารขยะ - ลดการใช้ถุงพลาสติก / กล่องโฟม 10. มุ่งสู่การจัดการอย่างยั่งยืน การดำเนินงานตาม Road Map ( ต่อ )

21 การรวมกลุ่มพื้นที่ ศูนย์กำจัดขยะมูล ฝอยรวม

22 หลักเกณฑ์การจัด กลุ่ม หมายเหตุ ปริมาณขยะมูลฝอย ที่เข้าระบบ (ตัน/วัน) รัศมีการขนส่ง (กิโลเมตร) ขนาดใหญ่ 1 (L1)> 70050 ขนาดใหญ่ 2 (L2)> 300 - 70050 ขนาดกลาง 1 (M1)> 100 - 30050 ขนาดกลาง 2 (M2)> 50 - 10050 ขนาดเล็ก 1 (S1)> 15 - 5030 พื้นที่ขนาดเล็ก สามารถรวมกันเป็น สถานีขนถ่ายเพื่อส่ง ขยะศูนย์จัดการขยะ มูลฝอยแบบครบ วงจรที่ตั้งอยู่ ข้างเคียง ขนาดเล็ก 2 (S2)< 1530

23 ปริมาณ ขยะที่ เกิดขึ้น 290,607. 90 ตัน / ปี (100%) ปริมาณ ขยะที่ เกิดขึ้น 290,607. 90 ตัน / ปี (100%) อปท. ที่มี การ ให้บริการ 123 แห่ง (78%) อปท. ที่มี การ ให้บริการ 123 แห่ง (78%) ปริมาณขยะที่ เกิดขึ้นใน พื้นที่ ให้บริการ 250,901.36 ตัน / ปี (86%) ปริมาณขยะที่ เกิดขึ้นใน พื้นที่ ให้บริการ 250,901.36 ตัน / ปี (86%) ปริมาณขยะที่ เก็บขนไปกำจัด 205,735.9 ตัน / ปี (71%) ปริมาณขยะที่ เก็บขนไปกำจัด 205,735.9 ตัน / ปี (71%) ปริมาณขยะ ที่กำจัดไม่ ถูกต้อง 443,298 ตัน / ปี (71%) ปริมาณขยะ ที่กำจัดไม่ ถูกต้อง 443,298 ตัน / ปี (71%) อปท. ที่ไม่ มีการ ให้บริการ 34 แห่ง (22%) อปท. ที่ไม่ มีการ ให้บริการ 34 แห่ง (22%) ปริมาณขยะที่ เกิดขึ้นใน พื้นที่ที่ไม่มี การให้บริการ 39,706.54 ตัน / ปี (14%) ปริมาณขยะที่ เกิดขึ้นใน พื้นที่ที่ไม่มี การให้บริการ 39,706.54 ตัน / ปี (14%) ปริมาณขยะ สะสม 585,717.90 ตัน ปริมาณขยะ สะสม 585,717.90 ตัน ปริมาณขยะ ที่ถูกนำไปใช้ ประโยชน์ 45,165.46 ตัน / ปี (15%) ปริมาณขยะ ที่ถูกนำไปใช้ ประโยชน์ 45,165.46 ตัน / ปี (15%) ปริมาณขยะ ที่กำจัดไม่ ถูกต้อง 39,706.54 ตัน / ปี (14) ปริมาณขยะ ที่กำจัดไม่ ถูกต้อง 39,706.54 ตัน / ปี (14)

24 จ. พระนครศรีอยุ ธยา สถานที่กำจัดขยะ มูลฝอย 23 แห่ง ( อปท. 20 แห่ง เอกชน 3 แห่ง ) ข้อมูลปี 2556

25 การแบ่งกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clustering) เพื่อรองรับการ จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณ ขยะสถานที่ตั้ง กำหนดเขตห้ามเทกองขยะมูล ฝอย Cluster ที่เข้า ศูนย์ขนาดพื้นที่ : ไร่อปท. หลักอำเภอที่เข้าร่วม สถานที่กำจัดที่ปิด / ปรับปรุงฟื้นฟู (No More Open Dump) ( ตัน / วัน ) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ทน. พระนครศรีอยุธ ยา 347 อำเภอ พระนครศรีอยุธยา ทน. พระนครศรีอยุธ ยา อ. ผักไห่ อ. บาง บาล ทต. ลาดบัวหลวง ทต. สามเมืองอ. มหาราช อ. บางปะ หัน อ. บางปะ อิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อ. บางซ้าย อ. ลาด บัวหลวงทต. บางนมโคอ. วังน้อยอ. อุทัยอ. ท่าเรือ อ. บางไทร อ. บาง ปะอินทต. กุฏี ทต. ราชคราม อ. ลาดบัว หลวง อ. บาง ไทร อ. พระนครศรีอยุธย าทต. เชียงรากน้อยอ. ภาชี อ. วังน้อย ทต. บ้านสร้าง ทต. ลำ ตาเสาอ. ผักไห่ ทต. นครหลวง 273 หมู่ 3 ตำบลบาง ระกำทต. นครหลวง อ. บ้านแพรก อ. มหาราช ทต. โรงช้าง ทต. บางปะ หัน อ. พระนครศรีอ ยุธยา อำเภอนครหลวง อ. บางปะหัน อ. นครหลวง ทต. ท่าเรือ ทต. ท่า หลวงอ. เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อ. ท่าเรือ อ. ภาชีอบต. พระแก้ว ทต. อุทัย พื้นที่ 68 ไร่ อ. อุทัย ทต. บ้านหีบ อบต. แม่ ลา ทม. เสนา 57 ตำบลสามกอทม. เสนาอ. เสนาทต. เจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา พื้นที่ 85 ไร่ บริษัท บางไทร รีไซเคิล 65 60/1 ม.5 ต. บางพลี อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา พื้นที่ 60 ไร่ บ่อขยะเอกชน 54 ม.12 อุทัย อ. อุทัย พื้นที่ 32 ไร่

26 ศูนย์ ทน. พระนครศรีอยุธยา ขยะเข้า 347 ตัน / วัน ศูนย์ ทม. เสนา ขยะเข้า 57 ตัน / วัน บริษัท บางไทร รีไทรเคิล ขยะเข้า 65 ตัน / วัน ศูนย์ ทต. นคร หลวง ขยะเข้า 273 ตัน / วัน บริษัทเอกชน ขยะเข้า 54 ตัน / วัน

27 สิ่งที่เตรียมการไปแล้ว เบื้องต้น

28 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวอย่าง 1 จังหวัด 1 แห่ง จังหวัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น สิงห์บุรีทม. บางระจัน อ่างทองทต. แสวงหา พระนครศรีอยุธยาทต. นครหลวง ปทุมธานีทน. รังสิต นนทบุรี ( นำร่อง ) ทน. นนทบุรี ทน. ปากกร็ด ทต. ปลายบาง สมุทรปราการอบต. แหลมฟ้าผ่า

29 ชุมชนตัวอย่าง ( ลด คัดแยก ตั้งแต่ ต้นทาง ) ๑ จังหวัด ๑แห่ง จังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิงห์บุรีชุมชนบ้านสวนหลวง อำเภอ อินทร์บุรี อ่างทองชุมชนศาลเจ้าโรงทอง อำเภอ วิเศษไชยชาญ พระนครศรีอยุธ ยา ชุมชนบ้านมหาราช อำเภอ มหาราช ปทุมธานีหมู่บ้านบ้านเชียงราก หมู่ ๒ อำเภอสามโคก นนทบุรี ( นำ ร่อง ) ชุมชน สหกรณ์ ตำบลบางกระ สอ ทน. นนทบุรี ชุมชนพบสุข เทศบาลปาก เกร็ด สมุทรปราการชุมชน ๒๐๑ พัฒนา ตำบลบาง เสาธง

30 เป้าหมายศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย รายจังหวัด (สสภ.๖) จังหวัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น สิงห์บุรีเทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ่างทองเทศบาลเมืองอ่างทอง พระนครศรีอยุธยาเทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานีเทศบาลนครรังสิต นนทบุรี ( นำร่อง ) เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด อบจ. นนทบุรี สมุทรปราการอบต. แพรกษาใหม่ ( ส่งเสริมเอกชน )

31 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ต้องถูกต้องตามหลัก วิชาการ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ต้องถูกต้องตามหลัก วิชาการ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google