งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การจัดการสารสนเทศ. การจัดการสารสนเทศประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ในการทำงานหลายส่วน ซึ่งสามารถเป็นไป ตามวัฏจักรการประมวลผลสารสนเทศ (information processing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การจัดการสารสนเทศ. การจัดการสารสนเทศประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ในการทำงานหลายส่วน ซึ่งสามารถเป็นไป ตามวัฏจักรการประมวลผลสารสนเทศ (information processing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การจัดการสารสนเทศ

2 การจัดการสารสนเทศประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ในการทำงานหลายส่วน ซึ่งสามารถเป็นไป ตามวัฏจักรการประมวลผลสารสนเทศ (information processing cycle)

3 วัฏจักรการประมวลผล สารสนเทศ

4 การนำเข้าข้อมูล ประกอบด้วย ขั้นตอนการรวบรวม การ ตรวจสอบ และจัดเตรียมข้อมูลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเหมาะสม การนำเข้าข้อมูล ประกอบด้วย 1. การรวบรวมข้อมูล 2. การตรวจสอบข้อมูล 3. การเตรียมข้อมูล

5 การประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูล คือ การดำเนินต่าง ๆ กับ ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมี ประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานมากยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล เรียกว่า สารสนเทศ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแบบฟอร์มหรือ รายงานที่สะดวกต่อการนำไปใช้ หรืออยู่ใน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บอยู่ในสื่อบันเทิง เพื่อนำไปประมวลผลในอนาคตต่อไป ใน บางครั้งเราจะพบว่ามีการใช้คำว่า การ ประมวลผลสารสนเทศ แทนคำว่า การ ประมวลผลข้อมูล ซึ่งมีความหมายที่ไม่แตกต่าง กัน

6 การประมวลผลข้อมูล 1. การจัดกลุ่มหรือจำแนกประเภท 2. การเรียงลำดับ 3. การคำนวณ 4. การค้นคืน 5. การรวบรวมข้อมูล 6. การสรุป

7 การเก็บรักษาข้อมูล 1. การจัดเก็บข้อมูล 2. การสำเนาข้อมูล 3. การปรับปรุงข้อมูล

8 การแสดงผล การแสดงผล คือ การจัดรูปแบบของสารสนเทศ ที่เป็นผลลัพธ์จากการประมวลผลให้อยู่ใน รูปแบบของรายงาน ตาราง แบบฟอร์ม แผนภูมิ ฯลฯ เพื่อให้สะดวกในการศึกษา ง่ายต่อการทำ ความเข้าใจและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ ปัญหา การแสดงผลลัพธ์ มีทั้งที่เป็นข้อความ ภาพ เสียง วีดิทัศน์ เป็นต้น

9 แบบฝึกหัดบทที่ 2 จงตอบคำถามต่อไปนี้ ให้นักเรียนอธิบายการจัดการสารสนเทศ ตามความเข้าใจ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การจัดการสารสนเทศ. การจัดการสารสนเทศประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ในการทำงานหลายส่วน ซึ่งสามารถเป็นไป ตามวัฏจักรการประมวลผลสารสนเทศ (information processing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google