งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การจัดการสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การจัดการสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การจัดการสารสนเทศ

2 การจัดการสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศประกอบด้วยขั้นตอนหลักในการทำงานหลายส่วน ซึ่งสามารถเป็นไปตามวัฏจักรการประมวลผลสารสนเทศ (information processing cycle)

3 วัฏจักรการประมวลผลสารสนเทศ

4 การนำเข้าข้อมูล ประกอบด้วย ขั้นตอนการรวบรวม การตรวจสอบ และจัดเตรียมข้อมูลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเหมาะสม การนำเข้าข้อมูลประกอบด้วย 1. การรวบรวมข้อมูล 2. การตรวจสอบข้อมูล 3. การเตรียมข้อมูล

5 การประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูล คือ การดำเนินต่าง ๆ กับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานมากยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล เรียกว่า สารสนเทศ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแบบฟอร์มหรือรายงานที่สะดวกต่อการนำไปใช้ หรืออยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บอยู่ในสื่อบันเทิง เพื่อนำไปประมวลผลในอนาคตต่อไป ในบางครั้งเราจะพบว่ามีการใช้คำว่า การประมวลผลสารสนเทศ แทนคำว่า การประมวลผลข้อมูล ซึ่งมีความหมายที่ไม่แตกต่างกัน

6 การประมวลผลข้อมูล การจัดกลุ่มหรือจำแนกประเภท การเรียงลำดับ การคำนวณ
   การประมวลผลข้อมูล การจัดกลุ่มหรือจำแนกประเภท การเรียงลำดับ  การคำนวณ  การค้นคืน การรวบรวมข้อมูล การสรุป

7 การเก็บรักษาข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การสำเนาข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล

8 การแสดงผล การแสดงผล คือ การจัดรูปแบบของสารสนเทศที่เป็นผลลัพธ์จากการประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบของรายงาน ตาราง แบบฟอร์ม แผนภูมิ ฯลฯ เพื่อให้สะดวกในการศึกษา ง่ายต่อการทำความเข้าใจและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของปัญหา การแสดงผลลัพธ์ มีทั้งที่เป็นข้อความ ภาพ เสียง วีดิทัศน์ เป็นต้น

9 แบบฝึกหัดบทที่ 2 จงตอบคำถามต่อไปนี้ ให้นักเรียนอธิบายการจัดการสารสนเทศตามความเข้าใจ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การจัดการสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google