งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การทบทวนการจัดการ ความรู้ และการศึกษาดูงาน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 24 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุม สะบันงา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การทบทวนการจัดการ ความรู้ และการศึกษาดูงาน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 24 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุม สะบันงา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การทบทวนการจัดการ ความรู้ และการศึกษาดูงาน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 24 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุม สะบันงา

2 www.themegallery.comCompany Logo ประเด็นการศึกษาดูงาน  การประกันคุณภาพ - การวิเคราะห์เอกสาร องค์ประกอบต่าง ๆ - การจัดเก็บหลักฐาน  การบริหารจัดการการ จัดการเรียนการสอน - การสนับสนุนการเรียนการ สอน - การพัฒนาตนและพัฒนางาน - การพัฒนานักศึกษา  การสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ - การสื่อสารภายในและ ภายนอก

3 www.themegallery.comCompany Logo ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การ

4 www.themegallery.comCompany Logo การรับผิดชอบงานประกัน คุณภาพ  องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารทุกคน  องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบ รอง คณบดีฝ่ายวิชาการ  องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา นักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วย คณบดี  องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่าย บริหาร

5 www.themegallery.comCompany Logo  องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง วิชาการสู่ท้องถิ่นและสังคม ผู้รับผิดชอบ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร  องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยคณบดี  องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการ จัดการ ผู้รับผิดชอบ คณบดี และหัวหน้าสำนักงาน  องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ รองคณบดี ฝ่ายแผนและพัฒนา  องค์ประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ รอง คณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

6  องค์ 1 www.themegallery.comCompany Logo

7 www.themegallery.comCompany Logo การแบ่งงานในสำนักงาน คณบดี  งานธุรการ นิด หน่อย มิ้ลค์  งานการเงินและพัสดุ ใหญ่ หวาน นุ้ย ออย  งานวิชาการ จอย ณี เคน  งานห้องปฏิบัติการ ( บริการวิชาการ ) แนน จิ ไอซ์ ชิต ต้น วอร์ม วินัย

8 www.themegallery.comCompany Logo  งานวิจัย  งานกิจการนักศึกษา ( ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ) ณี เคน  งานโครงการพิเศษ อ้อ แจ๊ค ขวัญ

9 www.themegallery.comCompany Logo งานวิชาการ  งานจัดผู้คุมสอบ  งานรับ - ส่งข้อสอบ  งานจ่ายข้อสอบระหว่างและปลายภาค  งาน scan เกรด  งานประชุมวิชาการ  งานธุรการวิชาการ

10 www.themegallery.comCompany Logo การปฏิบัติงานแทน  หน่อย ลาคลอด มกราคม - มีนาคม 2553 ผู้ทำหน้าที่แทน 1. งาน scan หนังสือ 2. งานประกัน 3. งาน  หวาน ลาคลอด เมษายน - มิถุนายน 2553 ผู้ทำหน้าที่แทน 1. งานตัดยอด 2. งานประกัน 3. งานประชุมกรรมการคณะ

11 www.themegallery.comCompany Logo

12 www.themegallery.comCompany Logo Click to edit title Text 1 Text 2Text 3Text 4

13 www.themegallery.comCompany Logo Click to edit title Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 Text 6 Text 5

14 www.themegallery.comCompany Logo Contents Introduction Strategy Challenges Forward Conclusion 1 2 3 4

15 www.themegallery.comCompany Logo Click to edit title Title1Title2Title3Title4 A B C D

16 www.themegallery.comCompany Logo Click to edit title Text Add Title


ดาวน์โหลด ppt LOGO การทบทวนการจัดการ ความรู้ และการศึกษาดูงาน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 24 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุม สะบันงา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google