งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษาในการประเมินรอบสาม ผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์ ผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษาในการประเมินรอบสาม ผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์ ผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษาในการประเมินรอบสาม ผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์ ผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

2 บทบาทของสถานศึกษา สถานศึกษาต้องเตรียมการประกันภายในให้ดีที่สุดเน้น ความพร้อมของ - ปัจจัยสนับสนุน (Input) - กระบวนการจัดการศึกษา (Process) - การบริหารและจัดการ

3 มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและ ผู้สำเร็จการศึกษา มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและ การจัดการเรียน การสอน มาตรฐานที่ 4 การบริหารการวิชาชีพ มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและ การวิจัย มาตรฐานที่ 6 การบริหาร และการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภาพของการประกันคุณภาพภายใน ปัจจุบัน

4 การประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสาม : แนวคิดและทิศ ทางการอาชีวศึกษา

5 อาชีว ศึกษา 1. ประกัน คุณภาพ ภายใน (2 ตบช.) 2. คุณภาพ ของ ผู้สำเร็จ การศึกษา (4 ตบช.) 3. การ จัดการ เรียนการ สอน (10 ตบช.) 4. สร้างองค์ ความรู้ของ อาจารย์และ นักศึกษา (3 ตบช.) 5. บริการ วิชาการและ วิชาชีพต่อ สังคม ชุมชน (2 ตบช.) 6. บริหาร และการ จัดการ (4 ตบช.)

6

7

8 มาตรฐาน การ อาชีวศึกษา ภายใน 5 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้ กำกับดูแลและ ขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน (Governance) ( 10 % ) โดยคณะกรรมการ วิทยาลัย / สถาบัน อาชีวศึกษา ผลการจัด การศึกษา (Result) (75%) คุณภาพ ของ ผู้สำเร็จ การศึกษา การวิจัย และ นวัตกรรม และการ สร้างความ เข้มแข็งให้ ชุมชน การบริหาร จัดการ (Management) (15%) โดย ผู้อำนวยการ วิทยาลัย / อธิการบดี การเรียนการ สอนที่เน้น ผู้เรียนเป็น สำคัญ มาตรฐาน การ อาชีวศึกษา ภายนอก 6 มาตรฐาน 25 ตัวบ่งชี้ 6 34

9 ร่างมาตรฐานและตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพ ภายนอกด้านอาชีวศึกษา รอบสาม

10 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้สำเร็จ การศึกษา ( ร้อยละ ๓๐ ) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ทีสอบ ผ่านข้อสอบ O-Net ร้อยละการได้งานทำภายใน ๑ ปี ( เฉพาะที่ รายงานเข้าฐานข้อมูล สอศ.) ร้อยละการประกอบอาชีพอิสระที่ตรงตามสาขา ( เฉพาะที่รายงานเข้าฐานข้อมูล สอศ.) ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานหรือสถาน ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา

11 มาตรฐานที่ 2 การจัดการเรียนการ สอน ( ร้อยละ ๒๕ ) อัตราส่วนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ และมีใบประกอบวิชาชีพต่อนักศึกษาในแต่ละ ประเภทวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะ วิชาชีพของผู้เรียน กระบวนการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม / จริยธรรม / ทักษะทางสังคม ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพ การสอนของอาจารย์ที่สำรวจโดยหน่วยงาน กลางที่น่าเชื่อถือ

12 มาตรฐานที่ 3 นวัตกรรมและการสร้าง องค์ความรู้ของอาจารย์และนักศึกษา ( ร้อย ละ ๒๐ ) จำนวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่มี คุณภาพได้รับการยอมรับโดยคณะกรรมการ ระดับชาติ ( หรือได้รับการรับรองจากสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ) จำนวนผลงานทางวิชาชีพของนักศึกษาที่มี คุณภาพได้รับการยอมรับโดยคณะกรรมการ ระดับชาติ ( หรือได้รับการรับรองจากสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา )

13 มาตรฐานที่ 4 การบริหารและการ จัดการ ( ร้อยละ ๒๕ ) การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ของผู้บริหารสถานศึกษา ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการ บริหารจัดการโดยใช้กระบวนการประกัน คุณภาพในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากร ที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการพัฒนาครูอาจารย์ ( และบุคลากร ) ที่ มีประสิทธิภาพ ความสำเร็จด้านการบริหารจัดการที่ได้รับการ ยอมรับจากชุมชน สังคม


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษาในการประเมินรอบสาม ผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์ ผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google