งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. นางสาวอัญชลี น้อยบรรเทา รหัส 5154282871 2. นางสาวสุชาดา ทรัพย์ลักษณ์ รหัส 5154282875 3. นางสาวเนตรนภา สุขีนี รหัส 5154282880 4. นายฉัตรชัย ศีดาวงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. นางสาวอัญชลี น้อยบรรเทา รหัส 5154282871 2. นางสาวสุชาดา ทรัพย์ลักษณ์ รหัส 5154282875 3. นางสาวเนตรนภา สุขีนี รหัส 5154282880 4. นายฉัตรชัย ศีดาวงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. นางสาวอัญชลี น้อยบรรเทา รหัส นางสาวสุชาดา ทรัพย์ลักษณ์ รหัส นางสาวเนตรนภา สุขีนี รหัส นายฉัตรชัย ศีดาวงค์ รหัส นางศิริพร นันทชลากรกิจ รหัส นางสาวธัญญรัตน์ หวังกล่องกลาง รหัส นางสาวปัทมา กล่อมพรมราช รหัส นางสาวอัมรา วะโนปะ รหัส นางสาวทิพวิมล เพชรวิฑูร รหัส นางสาวนฤนาท นกเขา รหัส

3 knowledge management :KM การจัดการความรู้ มีหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. การจัดการความรู้คืออะไร 2. กระบวนการการจัดการ ความรู้ 3. หัวใจของการจัดการความรู้ 4. เครื่องมือในการจัดการ ความรู้

4 1. การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วน ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 โดยความรู้มี 2 อย่าง คือ 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้

6 2. กระบวนการการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาความรู้ มี 7 ขั้นตอน คือ 1. การบ่งชี้ความรู้ 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5. การเข้าถึงความรู้ 6. การแบ่งปั่นแลกเปลี่ยนความรู้ 7. การเรียนรู้

7 3. หัวใจของการจัดการความรู้ ความรู้คือพลัง DOPAKM Team การจัดการความรู้ (KM) สิ่งสำคัญมันอยู่ที่ การลงมือปฏิบัติให้ได้ ใช้ภาษาเดียวกัน สื่อ ความหมายกันให้ได้ การเรียนรู้ของบุคคล หัวใจสำคัญอยู่ที่เราจะได้เรียนรู้จากการ สอนคนอื่น (Learning from Teaching) และ สิ่งที่ สำคัญของการจัดการความรู้ ก็คือ เรื่องของคน การพัฒนาคน คนพัฒนาตนเอง การวางแผนทำงาน การจัดลำดับ ความสำคัญ ของงาน ขององค์กร

8 4. เครื่องมือในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1. แผนการจัดการความรู้ในส่วนของ กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 2. แผนการจัดการความรู้ในส่วนของ กระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)

9 ความหมายเครื่องมือในการ จัดการความรู้ 1. เครื่องมือที่ช่วยในการ “ เข้าถึง ” ความรู้ ซึ่ง เหมาะสำหรับความรู้ประเภท Explicit 2. เครื่องมือที่ช่วยในการ “ ถ่ายทอด “ ความรู้ ซึ่งเหมาะสำหรับความรู้ประเภท Tacit ซึ่งต้อง อาศัยการถ่ายทอด โดยปฏิสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลเป็นหลัก ในบรรดาเครื่องมือดังกล่าวที่มีผู้นิยมใช้กันมาก ประเภทหนึ่งคือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือ ชุมชน นักปฏิบัติ (Community of Practice : COP)

10


ดาวน์โหลด ppt 1. นางสาวอัญชลี น้อยบรรเทา รหัส 5154282871 2. นางสาวสุชาดา ทรัพย์ลักษณ์ รหัส 5154282875 3. นางสาวเนตรนภา สุขีนี รหัส 5154282880 4. นายฉัตรชัย ศีดาวงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google