งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. นางสาวอัญชลี น้อยบรรเทา รหัส 5154282871 2. นางสาวสุชาดา ทรัพย์ลักษณ์ รหัส 5154282875 3. นางสาวเนตรนภา สุขีนี รหัส 5154282880 4. นายฉัตรชัย ศีดาวงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. นางสาวอัญชลี น้อยบรรเทา รหัส 5154282871 2. นางสาวสุชาดา ทรัพย์ลักษณ์ รหัส 5154282875 3. นางสาวเนตรนภา สุขีนี รหัส 5154282880 4. นายฉัตรชัย ศีดาวงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. นางสาวอัญชลี น้อยบรรเทา รหัส 5154282871 2. นางสาวสุชาดา ทรัพย์ลักษณ์ รหัส 5154282875 3. นางสาวเนตรนภา สุขีนี รหัส 5154282880 4. นายฉัตรชัย ศีดาวงค์ รหัส 5154282886 5. นางศิริพร นันทชลากรกิจ รหัส 5154282891 6. นางสาวธัญญรัตน์ หวังกล่องกลาง รหัส 5154282893 7. นางสาวปัทมา กล่อมพรมราช รหัส 5154282900 8. นางสาวอัมรา วะโนปะ รหัส 5154282903 9. นางสาวทิพวิมล เพชรวิฑูร รหัส 5154282911 10. นางสาวนฤนาท นกเขา รหัส 5154282918

3 knowledge management :KM การจัดการความรู้ มีหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. การจัดการความรู้คืออะไร 2. กระบวนการการจัดการ ความรู้ 3. หัวใจของการจัดการความรู้ 4. เครื่องมือในการจัดการ ความรู้

4 1. การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วน ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 โดยความรู้มี 2 อย่าง คือ 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้

6 2. กระบวนการการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาความรู้ มี 7 ขั้นตอน คือ 1. การบ่งชี้ความรู้ 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5. การเข้าถึงความรู้ 6. การแบ่งปั่นแลกเปลี่ยนความรู้ 7. การเรียนรู้

7 3. หัวใจของการจัดการความรู้ ความรู้คือพลัง DOPAKM Team การจัดการความรู้ (KM) สิ่งสำคัญมันอยู่ที่ การลงมือปฏิบัติให้ได้ ใช้ภาษาเดียวกัน สื่อ ความหมายกันให้ได้ การเรียนรู้ของบุคคล หัวใจสำคัญอยู่ที่เราจะได้เรียนรู้จากการ สอนคนอื่น (Learning from Teaching) และ สิ่งที่ สำคัญของการจัดการความรู้ ก็คือ เรื่องของคน การพัฒนาคน คนพัฒนาตนเอง การวางแผนทำงาน การจัดลำดับ ความสำคัญ ของงาน ขององค์กร

8 4. เครื่องมือในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1. แผนการจัดการความรู้ในส่วนของ กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 2. แผนการจัดการความรู้ในส่วนของ กระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)

9 ความหมายเครื่องมือในการ จัดการความรู้ 1. เครื่องมือที่ช่วยในการ “ เข้าถึง ” ความรู้ ซึ่ง เหมาะสำหรับความรู้ประเภท Explicit 2. เครื่องมือที่ช่วยในการ “ ถ่ายทอด “ ความรู้ ซึ่งเหมาะสำหรับความรู้ประเภท Tacit ซึ่งต้อง อาศัยการถ่ายทอด โดยปฏิสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลเป็นหลัก ในบรรดาเครื่องมือดังกล่าวที่มีผู้นิยมใช้กันมาก ประเภทหนึ่งคือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือ ชุมชน นักปฏิบัติ (Community of Practice : COP)

10


ดาวน์โหลด ppt 1. นางสาวอัญชลี น้อยบรรเทา รหัส 5154282871 2. นางสาวสุชาดา ทรัพย์ลักษณ์ รหัส 5154282875 3. นางสาวเนตรนภา สุขีนี รหัส 5154282880 4. นายฉัตรชัย ศีดาวงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google