งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมายเหตุ : ยกเว้นจังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอ่างทอง 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป (142) 2. กลุ่มปฏิรูปการจัดการและพัฒนาเกษตรกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมายเหตุ : ยกเว้นจังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอ่างทอง 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป (142) 2. กลุ่มปฏิรูปการจัดการและพัฒนาเกษตรกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมายเหตุ : ยกเว้นจังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอ่างทอง 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป (142) 2. กลุ่มปฏิรูปการจัดการและพัฒนาเกษตรกร (301) 3. กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ (233) 4. กลุ่มกฎหมาย (235) 5. กลุ่มงานช่างและแผนที่ (263) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค *ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน (1) *ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน (1) *ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (1) 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป (8) 2. กลุ่มจัดการที่ดินรัฐภาคเหนือ (5) 3. กลุ่มจัดการที่ดินรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (5) 4. กลุ่มจัดการที่ดินรัฐภาคกลาง (5) 5. กลุ่มจัดการที่ดินรัฐภาคใต้ (5) 6. กลุ่มจัดการที่ดินเอกชน (5) 7. กลุ่มจัดการที่ดินชุมชน (5) 8. ศูนย์จัดการที่ดินพระราชทานในเขตปฏิรูปที่ดิน (5) สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ผอ.สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน -กลุ่มตรวจสอบภายใน (5) -กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (4) ราชการบริหารส่วนกลาง - รองเลขาธิการ (3) - ผู้ตรวจราชการ (4) - ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดิน (1) สำนักวิชาการและแผนงาน ผอ.สำนักวิชาการและแผนงาน 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป (8) 2. กลุ่มนโยบาย แผนงานและงบประมาณ (12) 3. กลุ่มติดตามและประเมินผล (17) 4. กลุ่มโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (9) 5. กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ (9) 6. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน (13) 7. กลุ่มงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน (8) 8. กลุ่มวิชาการพัฒนารายพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (7) สำนักบริหารกลาง ผอ.สำนักบริหารกลาง 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป (10) 2. กลุ่มตรวจและประสานราชการ (7) 3. กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ (13) 4. กลุ่มยานพาหนะ สถานที่ และสื่อสาร (7) 5. กลุ่มศิลป์และนิทรรศการ (8) 6. กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง (3) 7. กลุ่มงบประมาณ (7) 8. กลุ่มการเงิน (10) 9. กลุ่มบัญชี (6) 10.กลุ่มบริหารงานพัสดุ (7) 11.กลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ (6) 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป (6) 2. กลุ่มกฎหมายและระเบียบ (8) 3. กลุ่มนิติกรรมและสัญญา (6) 4. กลุ่มคดี (7) 5. กลุ่มเจรจาและระงับข้อพิพาท (7) 6. กลุ่มอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภาคเหนือ (5) 7. กลุ่มอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (6) 8. กลุ่มอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภาคกลาง (5) 9. กลุ่มอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภาคใต้ (5) 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป (8) 2. กลุ่มพัฒนาบุคลากร (6) 3. กลุ่มพัฒนาเกษตรกร (7) 4. กลุ่มพัฒนาสถาบันและธุรกิจชุมชน (5) 5. กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และยุวเกษตรกร (5) 6. กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ปราชญ์เกษตรและเครือข่ายผู้นำ (5) 7. ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน (4) 8. กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม (6) สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผอ.สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี *ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน (1) *ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน (1) 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป (7) 2. กลุ่มแผนงานและพัฒนากองทุน (6) 3. กลุ่มบริหารการเงินและบัญชีกองทุน (7) 4. กลุ่มตรวจสอบบัญชีกองทุน (7) 5. กลุ่มกองทุนภาคเหนือ (8) 6. กลุ่มกองทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (8) 7. กลุ่มกองทุนภาคกลาง (7) 8. กลุ่มกองทุนภาคใต้ (6) 9. กลุ่มระบบลูกหนี้และทรัพย์สินกองทุน (6) สำนักบริหารกองทุน ผอ.สำนักบริหารกองทุน *ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในเขตปฏิรูปที่ดิน (1) *ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบการเกษตรในเขต ปฏิรูปที่ดิน (1) 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป (8) 2. กลุ่มวิชาการวิศวกรรม (18) 3. กลุ่มออกแบบเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (33) 4. กลุ่มพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ (18) 5. กลุ่มพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (22) 6. กลุ่มพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง (11) 7. กลุ่มพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ (12) 8. ศูนย์เครื่องจักรกล (20) สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ผอ.สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน โครงสร้าง การแบ่งงานภายในของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2552) กองการเจ้าหน้าที่ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป (9) 2. กลุ่มพัฒนาระบบงานโครงสร้างและอัตรากำลัง (6) 3. กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง (6) 4. กลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและงานวินัย (5) 5. กลุ่มข้อมูลประวัติบุคคลและบำเหน็จความชอบ (6) 6. กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ (4) 7. กลุ่มยุทธศาสตร์และวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล (4) ศูนย์สารสนเทศ ผอ.ศูนย์สารสนเทศ 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป (7) 2. กลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ (9) 3. กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (6) 4. กลุ่มสารสนเทศภูมิศาสตร์ (7) 5. กลุ่มระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่เชิงเลข (13) 6. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล (6) สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ผอ.สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป (10) 2. กลุ่มสำรวจรังวัด (15) 3. กลุ่มแผนที่ (19) 4. กลุ่มภาพถ่ายทางอากาศ (12) 5. กลุ่มพัฒนาสารบบที่ดิน (10) 6. กลุ่มภาพถ่ายดาวเทียม (13) 7. กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานการรังวัดและแผนที่ (17) 8. กลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่ (16) สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ผอ.สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขาธิการ ส.ป.ก. 8585 4141 4949 4747 113113 145145 6565 4747 8484 1,2 45 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 71 จังหวัด สำนักกฎหมาย ผอ.สำนักกฎหมาย 5656 1,9 95 75 0 - ลูกจ้างประจำ 297 - พนักงานราชการ 347 ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557


ดาวน์โหลด ppt หมายเหตุ : ยกเว้นจังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอ่างทอง 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป (142) 2. กลุ่มปฏิรูปการจัดการและพัฒนาเกษตรกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google