งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการอุบัติภัย จากสารเคมี พัชรี บุญศิริ ภาควิชาชีวเคมี คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการอุบัติภัย จากสารเคมี พัชรี บุญศิริ ภาควิชาชีวเคมี คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการอุบัติภัย จากสารเคมี พัชรี บุญศิริ ภาควิชาชีวเคมี คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ขั้นตอนการจัดการอุบัติภัย จากสารเคมี 1. กำหนดความเสี่ยง 2. ป้องกันผู้ปฏิบัติงาน และ พิจารณาเลือกใช้ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล 3. จำกัดการรั่วไหล 4. หยุดการรั่วไหล 5. ประเมินสภาพและจัดการทำ ความสะอาด 6. ชำระการปนเปื้อน 7. รายงาน

3 ขั้นที่ 1 กำหนดความ เสี่ยง (Assess the risk)

4 Hot zone Hazard area Cold zone ทิศทางลม Staging area บริเวณสั่ง การ จุดควบคุม Warm zone เส้นกำหนดจุดสัมผัส สารเคมี เส้นแบ่งเขต อันตราย เส้นกำหนดขอบเขตการ ปฏิบัติงาน

5 ขั้นที่ 2 การป้องกัน ผู้ปฏิบัติงาน และ การพิจารณาเลือกใช้ อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล (Protect yourself)

6 การพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ ป้องกัน อันตรายส่วน บุคคล (Protect yourself) เลือกอุปกรณ์โดย ศึกษาข้อมูลสารเคมีจาก MSDS ถ้าไม่ทราบชนิดสาร ให้เลือกการป้องกันระดับ สูงสุด

7 ระดับการป้องกันสารเคมี อันตราย มี 4 ระดับ (Environmental Protection Agency’s Office of Emergency and Remedial Response) A ระดับ A ระดับ B ระดับ C ระดับ D

8 ระดับ A A ชุดกันสารเคมีแบบ Total encapsulating chemical protection suit (Vapor-light suit) มีอุปกรณ์ Self-contained breathing apparatus (SCBA) (Air-line respirator) ถุงมือ และ รองเท้าหัวเหล็ก กัน สารเคมี ป้องกันสูงสุด ( ระบบหายใจ, ตา, ผิวหนัง, เยื่อบุ )

9 B อุปกรณ์ เหมือน A ยกเว้นชุดกัน สารเคมี ใช้ splash garment ป้องกันระบบหายใจสูงกว่าระบบ อื่น ระดับ B

10 C อุปกรณ์มี หน้ากากและไส้กรอง สารเคมี (air purifying respirator) Splash garment, ถุงมือ และ รองเท้าหัวเหล็ก ป้องกันแบบรู้ชนิดและความเข้มข้น สาร D ป้องกัน ธรรมดา

11 ขั้นตอนการพิจารณา เลือกใช้อุปกรณ์ เริ่ม ไม่ทราบประเภทสารเคมี ที่รั่วไหล NO สารนี้เป็นพิษต่อผิวหนัง หรือไม่ ไม่ทราบสภาพอากาศ ขณะนี้ ระดับ A ระดับ B YES

12 ขั้นตอนการพิจารณา เลือกใช้อุปกรณ์ NO สภาพนี้ต้องใช้ หน้ากาก สารนี้ระคายเคือง ผิวหนัง ระดับ C ระดับ D YES ควรสวม หน้ากาก ไม่ทราบสภาพอากาศ ขณะนี้

13 ขั้นที่ 3 การจำกัดการรั่วไหล (Confine the spill) ทิศทาง ลม อยู่ เหนือ ลม ห้ามทำให้เกิดความร้อนหรือ ประกายไฟ สารเ คมี

14 ขั้นที่ 4 การหยุดการรั่วไหล (Stop the source) จุดรั่วไหล อุดปิดรอย รั่ว ถ่ายเทจากถังชำรุดไปยังถังที่สภาพดีและ ใหญ่กว่า

15 ขั้นที่ 5 การประเมินสภาพ และจัดการทำความ สะอาด (Evaluate and Implement Cleanup) จัดเก็บสารเคมีให้เรียบร้อย วัสดุดูดซับ จะมีสภาพเป็นของเสีย อันตรายด้วย ต้องจัดการเผา, ฝังกลบ หรือเป็น เชื้อเพลิง

16 ขั้นที่ 6 การชำระการ ปนเปื้อน (Decontamination)

17 ขั้นที่ 7 การรายงาน (Report) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมาย กรมควบคุม มลพิษ กรม แรงงาน ตำรวจทาง หลวง หน่วยงานภายใน บริษัท


ดาวน์โหลด ppt การจัดการอุบัติภัย จากสารเคมี พัชรี บุญศิริ ภาควิชาชีวเคมี คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google