งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการป้องกันโรคลมร้อนเชิงรุกตาม ความเสี่ยงของหน่วยฝึกทหารใหม่ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อแบ่งกลุ่มหน่วยฝึกทหารใหม่ตามความเสี่ยง การเกิดโรคลมร้อน ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการป้องกันโรคลมร้อนเชิงรุกตาม ความเสี่ยงของหน่วยฝึกทหารใหม่ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อแบ่งกลุ่มหน่วยฝึกทหารใหม่ตามความเสี่ยง การเกิดโรคลมร้อน ๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 มาตรการป้องกันโรคลมร้อนเชิงรุกตาม ความเสี่ยงของหน่วยฝึกทหารใหม่
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อแบ่งกลุ่มหน่วยฝึกทหารใหม่ตามความเสี่ยง การเกิดโรคลมร้อน ๒. เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังที่เหมาะสมตาม ความเสี่ยงของหน่วยฝึกทหารใหม่ 4

5 วิธีดำเนินการ ๑. แบ่งกลุ่มหน่วยฝึกทหารใหม่ตามข้อบ่งชี้ความเสี่ยง
๑. แบ่งกลุ่มหน่วยฝึกทหารใหม่ตามข้อบ่งชี้ความเสี่ยง การเกิดโรคลมร้อนของหน่วยฝึกทหารใหม่ กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ๒. ดำเนินการเฝ้าระวัง ๓. ประเมินผล

6 การแบ่งหน่วยฝึกทหารใหม่ 3 กลุ่ม ตามความเสี่ยง
การแบ่งหน่วยฝึกทหารใหม่ 3 กลุ่ม ตามความเสี่ยง

7 ข้อบ่งชี้ความเสี่ยงของหน่วยฝึกทหารใหม่
1. สิ่งแวดล้อมของสถานที่ฝึก ได้แก่ พื้นที่อับลม มีความชื้นสัมพัทธ์สูง 2. พื้นที่ในการฝึกมีการสะสมความร้อนสูง ได้แก่ พื้นปูน พื้นราดยาง 3. ความเข้มงวดในการฝึกมากกว่าปกติ 4. ไม่มีนายสิบพยาบาลประจำหน่วยฝึกทหารใหม่ 5. มีอุบัติการณ์การบาดเจ็บจากความร้อน ในผลัดที่ ๒/๕๕

8 การแบ่งหน่วยฝึกทหารใหม่ 3 กลุ่ม ตามความเสี่ยง
การแบ่งหน่วยฝึกทหารใหม่ 3 กลุ่ม ตามความเสี่ยง กลุ่ม คะแนน ระดับความเสี่ยง มาตรการเฝ้าระวัง A >= 3 มาก เข้มงวด B 1-2 ปานกลาง ใกล้ชิด C น้อย ปกติ

9 พัน.บร.กบร.ศป. 3 หน่วย คส.สพ.ทบ. 2 หน่วย
สรุปผลการแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C ร.31 รอ. ร. 31 พัน.1 รอ. ร. 31 พัน.2 รอ. รพศ. 1 พัน.บร.กบร.ศป. 3 หน่วย คส.สพ.ทบ. 2 หน่วย ศฝยว.ทบ. ปตอ.พัน.3 ป.พัน.711 ป.พัน.721 ป.พัน.712, ป.พัน.723 พัน.นร.รร.สพศ.ศสพ. ป.พัน.31 รอ., ป.พัน.11 รอ. รพศ.3, พัน.บร.กบร.ศบบ. พัน.บ.ศบบ., ส.พัน.35 พัน.ป.ศป., กรม.นร.รร.ป.ศป. พัน.ปฐบ.ศบบ., ร้อย.พล.รพ.อ.ป.ร. มทบ.13,พัน.ขส.ซบร.บ.ทบ., ศอว.ศอพท. 3 หน่วย 4 หน่วย 9 หน่วย 20 หน่วย

10 มาตรการการเฝ้าระวังสำหรับหน่วยฝึกทหารใหม่
ชุดเฝ้าระวังดำเนินการดังนี้ ดังนี้ 1. คัดกรองผู้ป่วย และส่งต่อ รพ. ตามข้อบ่งชี้ 2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบการป้องกันโรคลมร้อน 3. ให้คำปรึกษาปัญหาแก่นายสิบพยาบาลประจำหน่วยฝึก

11 การเฝ้าระวังผลัด ๒/๕๕ การเฝ้าระวังผลัด ๑/๕๖
หน่วยฝึกทหารใหม่ ๓๒ หน่วย หน่วยฝึกทหารใหม่ ๓๓ หน่วย ให้คำแนะนำ ๔ หน่วย ความเสี่ยงสูงเยี่ยมหน่วยทุกวัน ๙ หน่วย ความเสี่ยงปานกลางเยี่ยมหน่วยวันเว้นวัน ๒๐ หน่วย ความเสี่ยงน้อยเยี่ยมทุกสัปดาห์ ส่งข้อมูลทาง ให้ศูนย์ฯ ทุกวัน ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วป้องกันโรคลมร้อน ศูนย์ฯ แปล ผลแล้วดำเนินมาตรการ ศูนย์ฯ กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง การเฝ้าระวังผลัด ๒/๕๕ การเฝ้าระวังผลัด ๑/๕๖


ดาวน์โหลด ppt มาตรการป้องกันโรคลมร้อนเชิงรุกตาม ความเสี่ยงของหน่วยฝึกทหารใหม่ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อแบ่งกลุ่มหน่วยฝึกทหารใหม่ตามความเสี่ยง การเกิดโรคลมร้อน ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google