งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการป้องกันโรคลมร้อนเชิงรุกตาม ความเสี่ยงของหน่วยฝึกทหารใหม่ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อแบ่งกลุ่มหน่วยฝึกทหารใหม่ตามความเสี่ยง การเกิดโรคลมร้อน ๒. เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังที่เหมาะสมตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการป้องกันโรคลมร้อนเชิงรุกตาม ความเสี่ยงของหน่วยฝึกทหารใหม่ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อแบ่งกลุ่มหน่วยฝึกทหารใหม่ตามความเสี่ยง การเกิดโรคลมร้อน ๒. เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังที่เหมาะสมตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 มาตรการป้องกันโรคลมร้อนเชิงรุกตาม ความเสี่ยงของหน่วยฝึกทหารใหม่ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อแบ่งกลุ่มหน่วยฝึกทหารใหม่ตามความเสี่ยง การเกิดโรคลมร้อน ๒. เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังที่เหมาะสมตาม ความเสี่ยงของหน่วยฝึกทหารใหม่

5 วิธีดำเนินการ ๑. แบ่งกลุ่มหน่วยฝึกทหารใหม่ ตามข้อบ่งชี้ความเสี่ยง การเกิดโรคลมร้อนของหน่วย ฝึกทหารใหม่ กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ๒. ดำเนินการเฝ้าระวัง ๓. ประเมินผล

6 การแบ่งหน่วยฝึกทหารใหม่ 3 กลุ่ม ตามความเสี่ยง

7 ข้อบ่งชี้ความเสี่ยงของหน่วยฝึก ทหารใหม่ 1. สิ่งแวดล้อมของสถานที่ฝึก ได้แก่ พื้นที่อับ ลม มีความชื้นสัมพัทธ์สูง 2. พื้นที่ในการฝึกมีการสะสมความร้อนสูง ได้แก่ พื้นปูน พื้นราดยาง 3. ความเข้มงวดในการฝึกมากกว่าปกติ 4. ไม่มีนายสิบพยาบาลประจำหน่วยฝึก ทหารใหม่ 5. มีอุบัติการณ์การบาดเจ็บจากความร้อน ในผลัดที่ ๒ / ๕๕

8 การแบ่งหน่วยฝึกทหารใหม่ 3 กลุ่ม ตามความเสี่ยง กลุ่มคะแนนระดับความเสี่ยงมาตรการเฝ้าระวัง A>= 3 มากเข้มงวด B1-2 ปานกลางใกล้ชิด C0 น้อยปกติ

9 สรุปผลการแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C ร.31 รอ. ร. 31 พัน.1 รอ. ร. 31 พัน.2 รอ. รพศ. 1 พัน. บร. กบร. ศป. 3 หน่วย คส. สพ. ทบ. 2 หน่วย ศฝยว. ทบ. ปตอ. พัน.3 ป. พัน.711 ป. พัน.721 ป. พัน.712, ป. พัน.723 พัน. นร. รร. สพศ. ศสพ. ป. พัน.31 รอ., ป. พัน.11 รอ. รพศ.3, พัน. บร. กบร. ศบบ. พัน. บ. ศบบ., ส. พัน.35 พัน. ป. ศป., กรม. นร. รร. ป. ศป. พัน. ปฐบ. ศบบ., ร้อย. พล. รพ. อ. ป. ร. มทบ.13, พัน. ขส. ซบร. บ. ทบ., ศอว. ศอพท. 3 หน่วย 4 หน่วย 9 หน่วย 20 หน่วย

10 มาตรการการเฝ้าระวังสำหรับหน่วยฝึก ทหารใหม่ ชุดเฝ้าระวังดำเนินการดังนี้ ดังนี้ 1. คัดกรองผู้ป่วย และส่งต่อ รพ. ตามข้อ บ่งชี้ 2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบการ ป้องกันโรคลมร้อน 3. ให้คำปรึกษาปัญหาแก่นายสิบ พยาบาลประจำหน่วยฝึก

11 ให้ คำแนะนำ ส่งชุดเคลื่อนที่ เร็วป้องกันโรค ลมร้อน ศูนย์ฯ แปล ผลแล้วดำเนิน มาตรการ หน่วยฝึกทหารใหม่ ๓๒ หน่วย ส่งข้อมูลทาง e-mail ให้ศูนย์ฯ ทุกวัน การเฝ้าระวังผลัด ๒ / ๕๕ หน่วยฝึกทหารใหม่ ๓๓ หน่วย ๙ หน่วย ความเสี่ยง ปานกลาง เยี่ยมหน่วยวัน เว้นวัน ๒๐ หน่วย ความเสี่ยง น้อยเยี่ยมทุก สัปดาห์ ๔ หน่วย ความเสี่ยงสูง เยี่ยมหน่วยทุก วัน ศูนย์ฯ กำหนด มาตรการเฝ้าระวัง การเฝ้าระวังผลัด ๑ / ๕๖


ดาวน์โหลด ppt มาตรการป้องกันโรคลมร้อนเชิงรุกตาม ความเสี่ยงของหน่วยฝึกทหารใหม่ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อแบ่งกลุ่มหน่วยฝึกทหารใหม่ตามความเสี่ยง การเกิดโรคลมร้อน ๒. เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังที่เหมาะสมตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google