งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

29th Chumphol hospital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "29th Chumphol hospital."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 29th Chumphol hospital

2 กับวิถีประชาชนของคนทุ่งกุลา
นวัตกรรมชุมชน กับวิถีประชาชนของคนทุ่งกุลา

3 นวัตกรรมสุขภาพชุมชน :มุมมอง
นวัตกรรม คือ การนำเอาสิ่งใหม่ๆ หรือ การปรับปรุงวิธีการ/กระบวนการใหม่ๆ แล้วนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ซึ่งจะทำให้การพัฒนามีความแตกต่างจากการที่เคยดำเนินการอยู่ ชุมชน คือ สถานที่เรียนรู้ ให้ความรู้ และสอนความรู้ นวัตกรรมสุขภาพชุมชน คือ อะไร? ชุมชนที่มีการนำสิ่งที่มีอยู่ มาปรับปรุงให้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา จนเกิดผลสำเร็จ และสามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การพัฒนาให้ชุมชนอื่นๆ ได้เรียนรู้และนำไปขยายผลต่อได้ 3

4 วิถีการทำงานชุมชนระบบเดิม
การพัฒนางานสาธารณสุขสำหรับประชาชนด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเอง ส่งผลให้เกิดภาวะพึ่งพิงเกิดขึ้นกับประชาชน และเกิดความต้องการอย่างมากมายทำให้แม้จะมีเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ประชาชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อปท. หน่วยงานอื่น

5 วิถีการทำงานชุมชนระบบใหม่
การเสริมพลังให้ประชาชนขึ้นมาเป็นเจ้าของนวัตกรรม “สอนให้คนพูดทำ สอนให้คนทำพูด” การทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหุ้นส่วนทางกลยุทธ์เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเอื้อให้เกิดนวัตกรรม

6 เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส
ในขณะที่ระบบสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีองค์กรใหม่ๆ ผู้แสดงบทบาทเกิดขึ้นโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นและชุมชน หน่วยงานสาธารณสุขซึ่งเดิมเคยผูกขาดงานด้านนี้ก็ต้องปรับบทบาท ตลอดจนตำแหน่งแห่งที่ของตนในบริบทใหม่ คือ ต้องแข่งขันกับตัวเองเพื่อการพัฒนาและความอยู่รอด นี่คือเหตุผลที่เราต้องหันมาสนใจกับการสร้าง “นวัตกรรมร่วมกับชุมชน”

7

8 แนวคิด “ ผมเป็นคนที่นี่เติบโตมาได้เพราะคนที่นี่
ถ้าไม่มีคนที่นี่ผมก็เติบโตไม่ได้ ดังนั้นการที่ผมให้หรือตอบแทนสังคม เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและผมภูมิใจที่สุด “

9

10

11

12

13

14 ผูกสนิท ชิดเชื้อ นี่เหลือยาก ถึงเหล็กฟาก ผูกไว้ ก็ไม่มั่น จะเป่าด้วย มนต์เสก ลงเลขยันต์ ก็ไม่มั่น เหมือนผูกไว้ ด้วยไมตรี สุนทรภู่

15 ทรงพระเจริญ

16 การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม


ดาวน์โหลด ppt 29th Chumphol hospital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google