งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรม ชุมชน กับวิถีประชาชนของคนทุ่งกุลา นวัตกรรมสุขภาพชุมชน : มุมมอง นวัตกรรม คือ การนำเอาสิ่งใหม่ๆ หรือ การปรับปรุงวิธีการ / กระบวนการใหม่ๆ แล้วนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรม ชุมชน กับวิถีประชาชนของคนทุ่งกุลา นวัตกรรมสุขภาพชุมชน : มุมมอง นวัตกรรม คือ การนำเอาสิ่งใหม่ๆ หรือ การปรับปรุงวิธีการ / กระบวนการใหม่ๆ แล้วนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นวัตกรรม ชุมชน กับวิถีประชาชนของคนทุ่งกุลา

3 นวัตกรรมสุขภาพชุมชน : มุมมอง นวัตกรรม คือ การนำเอาสิ่งใหม่ๆ หรือ การปรับปรุงวิธีการ / กระบวนการใหม่ๆ แล้วนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ซึ่งจะทำให้ การพัฒนามีความแตกต่างจากการที่เคยดำเนินการอยู่ ชุมชน คือ สถานที่เรียนรู้ ให้ความรู้ และสอนความรู้ นวัตกรรมสุขภาพชุมชน คือ อะไร ? ชุมชนที่มีการนำสิ่งที่มีอยู่ มาปรับปรุงให้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการสร้าง เสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา จนเกิดผลสำเร็จ และสามารถถ่ายทอด ความรู้ ประสบการณ์การพัฒนาให้ชุมชนอื่นๆ ได้เรียนรู้และนำไปขยาย ผลต่อได้

4 วิถีการทำงานชุมชนระบบเดิม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชาชนประชาชน หน่วยงานอื่นหน่วยงานอื่น การพัฒนางาน สาธารณสุขสำหรับ ประชาชนด้วยเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขเอง ส่งผลให้ เกิดภาวะพึ่งพิงเกิดขึ้นกับ ประชาชน และเกิดความ ต้องการอย่างมากมายทำให้ แม้จะมีเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับการ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อปท.

5 การเสริมพลังให้ ประชาชนขึ้นมาเป็น เจ้าของนวัตกรรม “ สอนให้คนพูดทำ สอนให้คนทำพูด ” การทำให้เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขและ หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ เอื้อให้เกิดนวัตกรรม วิถีการทำงานชุมชน ระบบใหม่

6 ในขณะที่ระบบสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่อง มีองค์กรใหม่ๆ ผู้แสดงบทบาทเกิดขึ้น โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นและชุมชน หน่วยงานสาธารณสุขซึ่งเดิมเคยผูกขาดงานด้าน นี้ก็ต้องปรับบทบาท ตลอดจนตำแหน่งแห่งที่ของตนใน บริบทใหม่ คือ ต้องแข่งขันกับตัวเองเพื่อการพัฒนา และความอยู่รอด นี่คือเหตุผลที่เราต้องหันมาสนใจกับการสร้าง “ นวัตกรรมร่วมกับชุมชน ” เปลี่ยนวิกฤติให้เป็น โอกาส เปลี่ยนวิกฤติให้เป็น โอกาส

7 www.themegallery.com

8 แนวคิด “ ผมเป็นคนที่นี่เติบโตมาได้เพราะคนที่นี่ ถ้าไม่มีคนที่นี่ผมก็เติบโตไม่ได้ ดังนั้นการที่ผมให้หรือตอบแทนสังคม เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและผมภูมิใจที่สุด “

9

10

11

12

13

14 ผูกสนิท ชิดเชื้อ นี่ เหลือยาก ถึงเหล็กฟาก ผูกไว้ ก็ไม่มั่น จะเป่าด้วย มนต์เสก ลงเลขยันต์ ก็ไม่มั่น เหมือนผูกไว้ ด้วยไมตรี ผูกสนิท ชิดเชื้อ นี่ เหลือยาก ถึงเหล็กฟาก ผูกไว้ ก็ไม่มั่น จะเป่าด้วย มนต์เสก ลงเลขยันต์ ก็ไม่มั่น เหมือนผูกไว้ ด้วยไมตรี สุนทร ภู่

15 ทรงพระ เจริญ

16 การสนับสนุนให้เกิด นวัตกรรม


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรม ชุมชน กับวิถีประชาชนของคนทุ่งกุลา นวัตกรรมสุขภาพชุมชน : มุมมอง นวัตกรรม คือ การนำเอาสิ่งใหม่ๆ หรือ การปรับปรุงวิธีการ / กระบวนการใหม่ๆ แล้วนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google