งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหา หลักของ เกษตรกรในอดีต จนถึงปัจจุบัน การขาดแคลนน้ำ เพื่อเกษตรกรรม ระบบการปลูกพืช ไม่มีหลักเกณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหา หลักของ เกษตรกรในอดีต จนถึงปัจจุบัน การขาดแคลนน้ำ เพื่อเกษตรกรรม ระบบการปลูกพืช ไม่มีหลักเกณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ปัญหา หลักของ เกษตรกรในอดีต จนถึงปัจจุบัน การขาดแคลนน้ำ เพื่อเกษตรกรรม ระบบการปลูกพืช ไม่มีหลักเกณฑ์

4 ทฤษฎี ใหม่ : ทำไมใหม่ 1. มีการบริหารและ จัดแบ่งที่ดินแปลงเล็ก ออกเป็นสัดส่วนที่ ชัดเจน เพื่อประโยชน์ สูงสุดของเกษตรกร ซึ่งไม่เคยมีใครคิดมา ก่อน

5 ทฤษฎี ใหม่ : ทำไมใหม่ 2. มีการคำนวณโดย หลักวิชาการ เกี่ยวกับ ปริมาณน้ำที่จะกักเก็บ ให้พอเพียง ต่อการ เพาะปลูกได้ตลอดปี

6 ทฤษฎี ใหม่ : ทำไมใหม่ 3. มีการวางแผนที่ สมบูรณ์แบบ สำหรับ เกษตรกรรายย่อย ผลิต รวมกลุ่ม ร่วมมือกับแหล่ง เงิน

7

8 30 % ใช้ในการ ขุดสระ เพื่อใช้กักเก็บน้ำในฤดูฝน ไปใช้ในการเกษตร ได้ตลอด ปีและยังสามารถเลี้ยงปลา และปลูกพืชน้ำ พืชริมสระ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ ครอบครัว

9 30 % ใช้ปลูกข้าว เพื่อใช้บริโภคใน ครัวเรือนให้เพียงพอ ตลอดปี เลี้ยงปลาในนาข้าว

10 30 % ปลูกไม้ผล พืชผัก ปลูกไม้ผล พืชผัก ไม้ ดอกไม้ประดับ พืช สมุนไพรพืชไร่ เพื่อใช้ บริโภคหากมีเหลือก็ นำไปจำหน่าย

11 10 % เป็นที่อยู่ อาศัย ที่อยู่อาศัย เลี้ยงปศุ สัตว์ โรงเรือน ถนน และอื่น ๆ ตาม ความจำเป็น

12 การปลูกผักสวน ครัว

13 ผักบุ้ง

14 ผักกวางตุ้ง

15 ผักชนิดต่างๆ

16 ชะอม

17 การกำจัดศัตรูพืชโดยใช้ กาวกับดัก

18 ผักหวาน

19 ถั่วฝักยาว

20 บวบ

21 ข้าวโพด

22 การแปรรูป ข้าวโพด

23 การปลูกกล้วย

24 กล้วยแขก

25 กล้วยฉาบ

26 การเพาะเห็ด

27 การปลูกมะนาวในท่อ ซีเมนต์

28 การเลี้ยงปลา สวยงาม

29 การเลี้ยงปลาดุก

30 ปลาดุกร้า

31 ปลาดุกแดด เดียว

32 การเลี้ยงไก่

33

34 การทำปุ๋ย ชีวภาพ

35 น้ำหมักชีวภาพ

36 การจักสาน ภาชนะ

37 การจำหน่าย

38 การให้ผลผลิตแก่ผู้มี พระคุณ

39 ปลาสวยงามกำจัด ลูกน้ำยุงลาย

40 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย

41 ประโยชน์ของ ทฤษฎีใหม่ ให้ประชาชนพออยู่ พอกินสมควรแก่ อัตภาพในระดับที่ ประหยัด ไม่อดอยาก และเลี้ยงตนเองได้

42 ประโยชน์ของ ทฤษฎีใหม่ ในหน้าแล้งมีน้ำน้อย ก็สามารถเอาน้ำที่ เก็บไว้ในสระ มาปลูก พืชผักต่าง ๆ ได้ แม้แต่ข้าวก็ยังปลูก ได้

43 ประโยชน์ของ ทฤษฎีใหม่ ในปีที่ฝนตกตาม ฤดูกาลโดยมีน้ำดี ตลอดปี ทฤษฎีใหม่นี้ ก็สามารถสร้าง รายได้ให้ร่ำรวยขึ้น ได้

44 ประโยชน์ของ ทฤษฎีใหม่ กรณีที่เกิดอุทกภัยก็ สามารถที่จะฟื้นตัว และช่วยตัวเองได้ใน ระดับหนึ่ง

45

46 พอมี พออยู่ พอ กิน

47 ขอบคุณ ค่ะ

48 พื้นที่ 10 ไร่ ทำ เกษตรตามแนว ทฤษฎีใหม่ วาดภาพประกอบ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ปัญหา หลักของ เกษตรกรในอดีต จนถึงปัจจุบัน การขาดแคลนน้ำ เพื่อเกษตรกรรม ระบบการปลูกพืช ไม่มีหลักเกณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google