งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Risk Management Strategy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Risk Management Strategy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Risk Management Strategy

2 Rebalance Portfolio การ Rebalance Portfolio เป็นการปรับน้ำหนักการลงทุนใหม่หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงมูลค่า Portfolio เวลาเปลี่ยนแปลงไป ราคาเปลี่ยนแปลงไป เงื่อนไขการลงทุนเปลี่ยนแปลงไป ใช้ในการลงทุนแบบ Active Management

3 มูลค่าความเสี่ยงกลุ่มหลักทรัพย์
ขึ้นอยู่กับ พฤติกรรมความเสี่ยงของหลักทรัพย์ การกระจายน้ำหนักการลงทุน จำนวนเงินลงทุน ดังนั้นแนวทางการปรับเปลี่ยนเพื่อลดความเสี่ยงจึงทำได้โดย เลือกหลักทรัพย์ ปรับน้ำหนักใหม่ ลดเงินลงทุน

4 การจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
กรอบการจัดการความเสี่ยง โดยที่ VaR* เป็นขนาดผลขาดทุนสูงสุดที่กำหนดเป็นนโยบายไว้ ความเสี่ยงที่มีมากเกินไป (ด้านซ้ายมือน้อยกว่าด้านขวามือของสมการ อาจเป็นเพราะ มีฐานะ (Exposure) มากเกินไปในกลุ่มหลักทรัพย์ หรือ W0 มากเกินไป แก้โดยการจัด Asset Allocation ใหม่ กระจายน้ำหนักการลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ให้น้ำหนักที่มากเกินไปกับหลักทรัพย์เสี่ยงสูง และน้อยเกินไปกับหลักทรัพย์เสี่ยงต่ำ

5 ผลกระทบของการปรับน้ำหนักการลงทุนต่อ VaR
คำนวณจากมูลค่าความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปต่อการเปลี่ยนแปลงค่าน้ำหนักการลงทุน จาก Jorion จะได้ว่า จัดสมการใหม่ ได้เป็น

6 Marginal VaR เรียก ที่ได้ว่า มูลค่าความเสี่ยงส่วนเพิ่ม (Marginal VaR)

7 ตัวอย่าง ผู้ลงทุนในหุ้นสามัญ ประกอบด้วยหุ้น A B และ C เป็นจำนวนรวม 30,000 บาท โดยการกระจายน้ำหนักเท่าๆกัน ในหุ้นแต่ละตัว ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนรายวันของหุ้น มีการแจกแจงร่วมแบบปกติ มีค่าที่คาดและค่าความแปรปรวนร่วมเท่ากับ

8 Equally weighted Returns and Variance of Portfolio
คำนวณ returns, Variance ได้ คำนวณ มูลค่าความเสี่ยง

9 คำนวณ ความแปรปรวนร่วมและ Unit Marginal VaR
Marginal VaR และ Unit Marginal VaR เมื่อลงทุนเพิ่มขึ้น 1 บาท หุ้น C จะทำให้มูลค่าความเสี่ยงเพิ่มเยอะที่สุด

10 Rebalance Strategy ลดการลงทุนในหุ้น C หรือลดเงินลงทุนในหุ้น C
คำนวณน้ำหนักการลงทุนใหม่ คำนวณ VaR ใหม่ว่าต่ำกว่า VaR ตามนโยบายหรือไม่ *ใช้เวลาเยอะ*

11 Incremental VaR กำหนดให้ a คือvector การปรับเปลี่ยนขนาด (n×1) ซึ่งสมาชิกตัวที่ ไอ แสดงขนาดเงินลงทุนที่ถูกปรับเปลี่ยน (เครื่องหมาย + แสดงถึงการเพิ่มเงินลงทุนในหลักทรัพย์นั้น เครื่องหมายลบแสดงการลดเงินลงทุนในหลักทรัพย์นั้น) คำนวณมูลค่าความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดย

12 ตัวอย่าง จากตัวอย่างที่ผ่านมาสมมติว่าผู้ลงทุนปรับการลงทุนในกลุ่มหุ้นสามัญ โดยการลดขนาดการลงทุนในหุ้น B และ C ลงหุ้นละ 500 บาทแล้วไปเพิ่มการลงทุนในหุ้น A อีก 1000 บาท ดังนั้น vector a เขียนได้เป็น คำนวณ Incremental VaR แสดงว่าการปรับเปลี่ยนทำให้ มูลค่าความเสี่ยงลดลง บาทได้ มูลค่าความเสี่ยงใหม่ บาท

13 CVaR CVaR คือ Component VaR มูลค่าความเสี่ยงของหลักทรัพย์องค์ประกอบ หมายถึงมูลค่าความเสี่ยงของแต่ละหลักทรัพย์ที่ประกอบในกลุ่มหลักทรัพย์ คำนวณ CVaR ได้จากสูตร โดยที่ และ

14 ตัวอย่าง คำนวณ CVaR จากตัวอย่างที่ผ่านมา
CVaRA= ×10,000 = -599 CVaRB= ×10,000 = -1,023 CVaRC= ×10,000 = -1,579 ผลรวมมูลค่าความเสี่ยงของหลักทรัพย์องค์ประกอบเท่ากับ VaR VaR = = 3,201 บาท คำนวณน้ำหนักขององค์ประกอบ


ดาวน์โหลด ppt Risk Management Strategy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google