งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2 รู้จักใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ สร้างองค์ความรู้ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2 รู้จักใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ สร้างองค์ความรู้ใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลาง ชล 1

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2 รู้จักใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ สร้างองค์ความรู้ใหม่

3 ครูจงกล กลาง ชล 3 สาระการ เรียนรู้ การสร้างองค์ ความรู้ใหม่ของ ประวัติศาสตร์ไทย ด้วยวิธีการ ทาง ประวัติศาสตร์

4 ครูจงกล กลาง ชล 4 1. องค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ จะเกิดได้ด้วยเหตุผลหลายประการ ยกเว้นข้อใด ก. ได้ข้อมูลใหม่ ข. เกิดเหตุการณ์ใหม่ ค. ใช้วิธีการศึกษาแบบใหม่ ง. ความสัมพันธ์กับยุคใหม่

5 ครูจงกล กลาง ชล 5 2. ชาติใดที่ได้รับยกย่องว่ามีการ บันทึกประวัติศาสตร์ไว้อย่าง ดีเยี่ยม ก. อินเดีย ข. จีน ค. เขมร ง. ไทย

6 ครูจงกล กลาง ชล 6 3. ตำนานมีความน่าเชื่อถือน้อย เพราะเหตุใด ก. ไม่มีเค้าความจริง ข. มีการแต่งเติมอิทธิปาฎิหาริย์ ค. มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนา หรือการสร้างเมือง ง. ปรากฎชื่อบุคคลและเมืองที่ไม่มีแล้ว

7 ครูจงกล กลาง ชล 7 4. พงศาวดารเป็นการจด บันทึก เรื่องราวของสิ่งใด ก. เหตุการณ์สำคัญที่ เกิดขึ้น ข. พระราชกรณียกิจของ กษัตริย์ ค. พระพุทธศาสนาและการ สร้างพุทธสถาน ง. ความเชื่อ ความศักสิทธิ์

8 ครูจงกล กลาง ชล 8 5. ประเด็นใดถือเป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ ก พระนเรศวรได้กระทำยุทธหัตถี ข. พระนเรศวรไม่มีพระโอรส ในการสืบต่อราชสมบัติ

9 ครูจงกล กลาง ชล 9 ค. พระนเรศวรได้ทรงส่งเสริม การค้ากับต่างประเทศ ง.พระนเรศวรเคยเสด็จไปยังพม่า ในฐานะตัวประกัน

10 ครูจงกล กลาง ชล 10 1. เป็นความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อน 2. เกิดจากการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเดิม

11 ครูจงกล กลาง ชล 11 ให้นักเรียนศึกษากรณีศึกษาใน ข้อต่อไปนี้. 1. พระปรีชาสามารถของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช

12 ครูจงกล กลาง ชล 12 2. การประชุม เสนาบดีสภาใน รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว

13 ครูจงกล กลาง ชล 1313 ให้นักเรียนสรุปให้ได้ว่า จากการ ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ของทั้งสองพระองค์ อะไรเป็นองค์ ความรู้ใหม่ที่นักเรียนได้จากกรณี ศึกษานี้

14 ครูจงกล กลาง ชล 1414 ความสัมพันธ์ ของ วิชาประวัติศาสตร์กับ ศาสตร์ต่าง ๆ เป็นสาขาหนึ่งของสังคมศาสตร์ เป็นตัวเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ

15 ครูจงกล กลาง ชล 1515 “ ” ประวัติศาสตร์ History ในภาษา อังกฤษและ คำว่า Historial ในภาษา ละตินและภาษากรีก ซึ่งแปลว่า

16 ครูจงกล กลาง ชล 1616 Jame Harvey Robinson ประวัติศาสตร์เป็น ทุกสิ่งที่เรารู้ เกี่ยวกับ ทุกสิ่งที่มนุษย์ได้ทำ ได้คิด ได้หวังหรือได้ รู้สึก

17 ครูจงกล กลาง ชล 1717 1. การเขียนประวัติศาสตร์ แบบตำนาน ( หลักฐานประเภทบันทึกเป็น ลายลักษณ์อักษรที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุด ) 2. การเขียนประวัติศาสตร์แบบ พงศาวดาร

18 ครูจงกล กลาง ชล 18 1. เป็นลักษณะ ของการวิจัย เชิงประวัติศาสตร์ 2. มีความ เคร่งครัดในการใช้ วิธีทางการ ประวัติศาสตร์

19 ครูจงกล กลาง ชล 1919 3. ให้ความสำคัญต่อการรวบรวม หลักฐาน 4. มีการแสวงหาข้อมูลที่หลากหลาย และแตกต่างตามประเภทที่ นำเสนอไปแล้ว

20 ครูจงกล กลาง ชล พบกันใหม่ใน เรื่อง พัฒนาการของ ชนชาติไทย 20


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2 รู้จักใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ สร้างองค์ความรู้ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google