งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเปรียบเทียบ การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพรบ. บำเหน็จบำนาญพ. ศ.2494 (UNDO) สำหรับข้าราชการ บำนาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเปรียบเทียบ การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพรบ. บำเหน็จบำนาญพ. ศ.2494 (UNDO) สำหรับข้าราชการ บำนาญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเปรียบเทียบ การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพรบ. บำเหน็จบำนาญพ. ศ.2494 (UNDO) สำหรับข้าราชการ บำนาญ

2 ความแตกต่าง ของ พรบ. สูตรบำนาญ 2494= เงินเดือนสุดท้าย x เวลา ราชการ 50 ( ต้องไม่เกินเงินเดือน สุดท้าย ) สูตรบำนาญ 2539= เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน x เวลาราชการ 50 ต้องไม่เกิน 70% เงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือน  เงินสะสม (3%)  เงินสะสมส่วนเพิ่ม (1- 12%)  เงินสมทบ (3%)  เงินชดเชย (2%)  เงินประเดิม  ผลประโยชน์ตอบแทน ของเงินดังกล่าว 1. เงินที่ได้รับเมื่อ เกษียณอายุหรือลาออก

3 ความแตกต่าง ของ 2 พรบ. พรบ. บำเหน็จ บำนาญ 2494 จะได้เงินบำเหน็จตก ทอด มากกว่าพรบ. บำเหน็จบำนาญ 2539 เพราะได้เงินบำนาญ มากกว่าเนื่องจาก เงินเดือนที่นำมา คำนวณเป็น เงินเดือนเดือน สุดท้าย พรบ. กองทุนบำเหน็จ บำนาญ 2539 จะได้เงินบำเหน็จตก ทอดน้อยกว่า พรบ. บำเหน็จบำนาญ 2494 เพราะได้เงิน บำนาญน้อยกว่า เนื่องจากเงินเดือนที่ นำมาคำนวณบำนาญ เป็นเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน และไม่เกิน 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน 2. เมื่อข้าราชการบำนาญเสียชีวิตจะ ได้รับเงินบำเหน็จตกทอด = เงิน บำนาญ x 30 เท่า

4 เงื่อนไขการใช้ สิทธิ UNDO ข้าราชการบำนาญที่เคยเป็น กบข. แบบสมัครใจ แสดงความประสงค์ได้ ตั้งแต่กฎหมายใช้บังคับถึงวันที่ 30 มิ. ย.2558 ถ้ามีเงินที่ต้องคืนจะต้องคืนภายใน 30 มิ. ย.2558

5 ข้อมูลที่ต้องนำมาใช้การในการ ตัดสินใจ UNDO สำหรับข้าราชการบำนาญ 1. จำนวนเงินที่ต้องคืน 2. จุดคุ้มทุนจำนวนปีที่รับเงินบำนาญ พรบ. 2494 ส่วนเพิ่ม กับจำนวนเงินก้อนที่ต้องคืน 3. สุขภาพของตนเอง

6 ข้าราชการบำนาญที่เลือก UNDO ( กลับไปใช้พรบ.2494) เงินที่ต้องคืน ภายใน 30 มิ. ย.2558 เงินที่ไม่ต้องคืน  เงินประเดิม  เงินสะสม  เงินชดเชย  เงินสะสมส่วนเพิ่ม  เงินสมทบ  ผลประโยชน์ตอบแทน ของเงินดังกล่าว  ผลประโยชน์ตอบแทนของเงิน ดังกล่าว

7 การคืนเงินโดยหักกลบลบกัน 1. ต้องคืนรัฐ หรือ 2. รัฐต้อง จ่ายคืน


ดาวน์โหลด ppt ข้อเปรียบเทียบ การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพรบ. บำเหน็จบำนาญพ. ศ.2494 (UNDO) สำหรับข้าราชการ บำนาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google