งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางแก้ไขปัญหา ให้กับสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ สุทธิรัตน์ รัตนโชติ และสำนักกฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางแก้ไขปัญหา ให้กับสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ สุทธิรัตน์ รัตนโชติ และสำนักกฎหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางแก้ไขปัญหา ให้กับสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ สุทธิรัตน์ รัตนโชติ และสำนักกฎหมาย

2 1 1 2 2 3 3 ประเด็นนำเสนอ

3 แต่เดิมมา เรามีระบบบำเหน็จบำนาญเพียงระบบเดียว คือบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ 2494 ซึ่งก็ไม่ เคยมีปัญหาอะไร (เพราะมีระบบเดียว) และรัฐก็ตั้งงบประมาณ เพื่อรองรับการจ่ายบำเหน็จบำนาญดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เมื่องบประมาณตั้งไว้ไม่พอ เราก็ใช้เงินคงคลังไปสมทบจ่าย เป็นมาอย่างนี้โดยตลอด ซึ่งการทำเช่นนี้ทำให้การบริหารการ คลังขาดประสิทธิภาพ และไม่มั่นคงยั่งยืน ความเป็นมา ประเด็นปัญหา และข้อเรียกร้อง

4 อย่างไรก็ดี บำเหน็จบำนาญเป็นภาระงบประมาณ ที่ต้องจ่ายต่อเนื่องไปจนผู้รับบำนาญเสียชีวิต และมีจำนวน เพิ่มขึ้นทุกปี จึงทำให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อเนื่องใน ระยะยาว รัฐจึงหาแนวทางแก้ไข โดยสร้างระบบ กบข. ขึ้นมา ในปี 39 เพื่อให้มีการกันเงินจำนวนหนึ่งส่งเข้ากองทุนเพื่อ สมทบจ่ายบำเหน็จบำนาญ ในขณะเดียวกันก็หาทางลดภาระ บำนาญด้วยการปรับสูตรบำนาญให้ได้รับเงินลดลง คือ ปรับ เงินเดือนเดือนสุดท้ายเป็นเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย และ cap เงินบำนาญไว้ที่ 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย การทำเช่นนี้ จึงจะทำให้รัฐสามารถบริหารจัดการภาระ งบประมาณบำเหน็จบำนาญได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

5 ปัญหาในเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะ เงินที่รัฐชดเชยให้เป็น เงินก้อนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้อย่างมี นัยสำคัญ และ ไม่พอดีกับบำนาญที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้รับบำนาญที่ ไม่เข้า กบข. ทั้งนี้เนื่องจากข้อสมมุติฐานที่ใช้ในการคำนวณ เงินก้อน 8% 9% ลดต่ำลงไปจากที่เคยคาดการณ์ไว้ในปี 39 โดยเฉพาะผลตอบแทนจาก กบข.ๆ ทำได้เฉลี่ยเพียง 7.05% เท่านั้น ปัญหาดังกล่าวจึงนำมาสู่ข้อเรียกร้องของสมาชิกที่ สมัครใจเข้า กบข. ผ่านองค์กรต่างๆมากมาย ในส่วนของผู้รับบำนาญที่จะได้รับเงินบำนาญลดลง รัฐจะดูแลโดยจะชดเชยให้เป็นเงินก้อน ซึ่งจะทำให้ผู้รับ บำนาญได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น เพราะจะได้รับทั้งเงินรายเดือน จากรัฐ และเงินก้อนจาก กบข. เมื่อออกจากราชการ นอกจากนี้ รัฐยังสร้างความมั่นคงให้กับข้าราชการเพิ่มขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้สะสมเงินใน กบข. และรัฐจะสบทบให้ใน สัดส่วนเดียวกัน

6 ประเด็นข้อเรียกร้อง ยึดโยงกับเงินที่พวกเขาจะได้รับ คือ เงินรายเดือนหรือเงินบำนาญ และเงินก้อนที่ได้รับจาก กบข. โดยมีข้อเรียกร้องสรุปได้ดังนี้ 1.ในส่วนของเงินรายเดือน ขอแก้ไขสูตรบำนาญ กบข. ให้ได้รับ บำนาญเพิ่มขึ้น โดยเสนอสูตรมาต่างๆนาๆ ซึ่งทั้งหมดมุ่งไปที่การปรับ เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เป็น 36 24 หรือขอใช้เงินเดือนๆ สุดท้าย และปรับ cap เงินบำนาญจาก 70% เป็น 80 % 85% 90% 95% และ 100% 2.ขอนำเวลาทวีคูณไปรวมคำนวณกับสูตรบำนาญ กบข.ด้วย 3.ในส่วนของเงินก้อน เมื่อไม่ได้รับตามจำนวนที่คาดหวังไว้ เนื่องจากข้อเท็จจริงไม่เป็นไปตามข้อสมมุติฐาน จึงขอเพิ่ม 4.ไม่พอใจการบริหารงานของ กบข. โดยเฉพาะอย่างยิ่งปี 51 ที่มีผลตอบแทนติดลบ จึงขอให้ยุบ กบข. 5.ขอลาออกจาก กบข.

7 แนวทางแก้ไขปัญหาให้กับ สมาชิก กบข. ที่เคยศึกษาหรือได้รับมอบหมาย ให้ศึกษาและนำเสนอให้ ฝ่ายนโยบายพิจาณาแล้ว

8 ประเด็นปัญหามาจากสาเหตุใด กบข.เป็นเหตุ (ผลประกอบการ) สูตรบำนาญ กบข. เป็นเหตุ ทั้ง 2 เหตุ 1 กรณี กบข.เป็นเหตุ 2 กรณีสูตรบำนาญ กบข.เป็นเหตุ 12 3 แปลงเหตุ เป็นประเภทเงิน แนวทางแก้ไข เงินก้อน (2%+ดผ) เงินรายเดือน (บำนาญ) การ พิจารณา ไม่ต้องทำ อะไร กลับไป เลือกใหม่ ชดเชย ส่วนต่าง 4-9% แก้ไขสูตร บำนาญ ชดเชย เฉพาะปีที่ กบข.ให้ ดพ ต่ำ ชดเชย อายุ ราชการ >38 ปี เพิ่มเงิน ก้อน 2% ให้อีก 50% 1 2 3 4 5 6 7 ข้อเรียกร้องของผู้ที่คิดว่าตนได้รับ ผลกระทบ 1 ได้รับเงินบำนาญน้อย เพราะ สูตร บำนาญ กบข. ไม่เป็นธรรม 2 ได้รับเงินก้อนน้อยเพราะ กบข. ทำผลตอบแทนให้ต่ำ 3 เสียเปรียบ เพราะมีอายุราชการ ทวีคูณ/มาก ผลที่ คาดว่า จะได้รับ ผลที่ คาดว่า จะได้รับเมื่อ เปรียบเทียบกับ ข้อเรียกร้อง 167 25 เงินก้อน (2%+ดผ) เงินรายเดือน (บำนาญ) A B เงินปรับ เพิ่มบำนาญ เงินชดเชย ผลประโยชน์ ตอบแทน แนวทางแก้ไขปัญหา C

9 ให้กลับไปเลือกใหม่ Undo ทำไมต้องคิดให้ยุ่งยาก “เมื่อเขาคิดว่า เขาเข้า กบข.เพราะเขาเข้าใจผิด หลงผิด และมีข้อมูลไม่ครบถ้วนในการตัดสินใจ ก็ควรให้โอกาสเขาคิดใหม่ ตัดสินใจใหม่”

10 สาระสำคัญของ เรื่องนี้

11 แนวทางแก้ไขปัญหาให้กับ สมาชิก กบข.โดยสมัครใจ Undo ภาระบำนาญที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กรณี Base และกรณี Undo แนวทางการดูแลภาระบำเหน็จ บำนาญในอนาคตทั้งกรณี Base และกรณี Undo

12 ให้กลับไปเลือกใหม่ ภายใน 30 มิถุนายน 2558 Undo ร่าง พรบ. กบข. Undo

13 ข้าราชการ สมาชิก กบข. 1,187,668 คน สมัครใจ 767,867 คน ตามกฎหมาย 419,801 คน ผู้รับบำนาญ สมาชิก กบข. 211,472 คน สมัครใจ 209,842 คน ตามกฎหมาย 1,630 คน 977,709 คน ผู้มีสิทธิ Undo

14 Undo สูตรบำนาญ สูตรบำนาญสมาชิก กบข. เงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย X อายุราชการ 50 ไม่เกิน 70% เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ส่งผลให้บำนาญสูตร กบข. < บำนาญสูตร ดั้งเดิม รัฐชดเชยให้ 1. ให้เงินประเดิม 2% + ดอกผล 2. ให้เงินชดเชย 2% + ดอกผล + รัฐจูงใจให้ออม 3. เงินสะสม 3% ( ปัจจุบัน 15 %) + ดอกผล 4. ให้เงินสมทบ 3% + ดอกผล เมื่อข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ออก จากราชการจะได้รับ 1. บำนาญสูตร กบข. รายเดือน เสียชีวิต และ 2. เงินก้อน เงินประเดิม + ดอก ผล เงินชดเชย + ดอกผล เงินสะสม + ดอกผล เงินสมทบ + ดอกผล สูตรบำนาญดั้งเดิมตาม พรบ. บำเหน็จ บำนาญ 2494 เงินเดือน ๆ สุดท้าย X อายุ ราชการ 50 ไม่เกิน 100% เงินเดือน เมื่อข้าราชการออกจากราชการจะได้รับ บำนาญสูตรดั้งเดิม รายเดือน เสียชีวิตเท่านั้น

15 (ที่เป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ) 2 ได้รับเงินสะสม และดอกผล คืนจาก กบข. ตั้งแต่วันที่หมดสมาชิกภาพ กบข. (1 ตุลาคม 2558) 1 ให้ใช้สิทธิเลือก ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎหมาย มีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ข้าราชการ 3 ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และดอกผลของเงินดังกล่าว แต่จะนำไปใส่ใน บัญชีเงินสำรอง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ภาระบำนาญต่อไป

16 4 สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันถัดจาก วันที่ 30 กันยายน 2558 คือวันที่ 1 ตุลาคม 2558 5 เมื่อออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด และมีสิทธิรับ บำนาญ จะได้รับบำนาญสูตรเดิมจนถึงวันที่เสียชีวิต

17 ผู้รับบำนาญ 2 ไม่ต้องคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ที่ได้รับไปแล้ว 3 ต้องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และ ดอกผลของเงินดังกล่าวให้รัฐ โดยวิธีหักกลบลบกัน 4 ได้รับบำนาญสูตรเดิมย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกจาก ราชการถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยวิธีหักกลบลบกัน (ยังมีชีวิตอยู่ และเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ) 1 ให้ใช้สิทธิเลือก ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎหมาย มีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

18 5.1 หากมีส่วนต่างต้องชำระคืนให้รัฐ ให้ชำระคืน ภายใน 30 มิถุนายน 2558 5 เมื่อหักกลบลบกันแล้ว 5.2 หากมีส่วนต่างที่รัฐต้องจ่ายคืน รัฐจะจ่ายคืนให้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง กำหนด เงินที่ได้รับคืนไม่ต้อนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และให้รัฐโดยกรมบัญชีกลางสามารถนำเงินที่ได้รับคืน จากผู้รับบำนาญตาม 5.1 ไปจ่ายคืนให้ผู้รับบำนาญ ตาม 5.2 ได้ ส่วนที่เหลือให้นำส่งเข้าบัญชีเงินสำรอง ให้ผู้รับบำนาญตาม 5.1 คืนเงินให้รัฐผ่าน ส่วนราชการผู้เบิก เพื่อนำส่งต่อให้กรมบัญชีกลาง

19 คิดเฉพาะ เงินบำนาญ เท่านั้น ไม่นำ ชคบ. และ เงินบำเหน็จดำรงชีพ ครั้งที่ 1 และ 2 ที่ได้รับไปแล้ว มาร่วมคำนวณในขั้นตอน การขอ Undo แต่จะนำมาคิดคำนวณให้ในภายหลัง Note

20 6 หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความตาย ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ให้ถือว่าการแสดง ความประสงค์นั้น ไม่มีผลใช้บังคับ และหากได้คืน เงินตาม 5.1 ให้รัฐแล้ว รัฐจะคืนเงินดังกล่าวให้กับ ทายาทต่อไป 7 จะได้รับบำนาญสูตรเดิมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไปจนถึงวันที่เสียชีวิต

21 การส่งเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และดอกผลของเงินดังกล่าว ของผู้รับบำนาญ และข้าราชการ กรณี Undo เข้าบัญชี เงินสำรอง การคืนเงิน/ได้รับเงินคืน โดยการหักกลบลบกัน ระหว่างผู้รับบำนาญกรณี Undo กับ รัฐ จะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการของ กระทรวงการคลัง ให้ผู้มีสิทธิและหน่วยงาน เจ้าสังกัดของผู้มีสิทธิ นำไปปฏิบัติต่อไป การแสดงความประสงค์ การคืนเงินสะสม และดอกผลของเงินดังกล่าว ให้ข้าราชการ กรณี Undo

22 เงินก้อนที่ได้รับจาก กบข.หรือ กรมบัญชีกลาง แล้วแต่กรณี ได้รับการยกเว้นภาษี ตาม มติ คณะรัฐมนตรี

23 Redo ข้าราชการที่เคยมีสิทธิเลือก แต่ไม่เลือกเข้า กบข.ในครั้งแรก จะให้โอกาสเลือกอีกครั้ง (ประมาณ 5-6 แสนคน) Policy กฎหมายให้อำนาจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศได้

24 Undo Redo ครั้งสุดท้าย ?

25 ต้องใช้งบประมาณ เพิ่มขึ้น.....

26 ประมาณการ ภาระรายจ่ายบำนาญ กรณี Base กรณี Undo 50%, 75%, 100% ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป

27

28

29

30 เลือก Undo 75% อายุราชการ >35 ปี อายุตัวเมื่อเข้า กบข. >40 ปี รับบำนาญไปแล้ว>10 ปี

31 ปัจจุบัน (2556) มีรายจ่ายบำเหน็จบำนาญ ประมาณ 1.2 แสนล้านบาท และจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 แสนล้านบาท ในปี 2558 และจะทยอยเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยปีละประมาณ 8-10% ในอีก 22 ปีข้างหน้า (2578) คาดว่าจะมีราจ่ายบำเหน็จบำนาญสูงสุด ประมาณ 7.66 แสนล้านบาทโดยที่ ยังไม่ต้องทำอะไรเลย (Base case) และถ้าทำ Undo (75%) จะมีรายจ่าย บำเหน็จบำนาญสูงสุดเพิ่มขึ้นอีกเป็น ประมาณ 8.13 แสนล้านบาท

32

33 Undo 75% ทำให้มีภาระ บำนาญเพิ่มขึ้นจากกรณี Base ตั้งแต่ปี 2558-2601 ( 44ปี ) ประมาณ 1,082,215 ลบ. หรือเฉลี่ย 24,596 ลบ./ปี

34 ประมาณ 1.082 ลลบ. หรือเฉลี่ย 24,596 ลบ./ปี 13 16 18 21 25 27 29 32 35 36 37 38 41 42 43 46 50 43 40 33 28 24 20 17 14 13 11 9 8 7 6 4 3 2

35 แต่รัฐสมารถประหยัดงบประมาณจากการไม่ต้อง ส่งเงินสบทบ และเงินชดเชยให้กับข้าราชการที่ Undo ประมาณ 132,015 ลบ. ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน สรุปว่าการทำ Undo ทำให้รัฐใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น จากกรณี Base ประมาณ 1.082 ลลบ. ในระยะเวลา 44 ปี (ปี 2558- ปี 2601)หรือเฉลี่ยปีละ 24,596 ลบ. รวมทั้ง ยังได้เงินประเดิม เงินชดเย เงินสมทบ และ ดอกผลของเงินดังกล่าว คืนในปีแรก (2558) จาก ข้าราชการ และผู้รับบำนาญ ที่ Undo อีก ประมาณ 219,577 ลบ.โดยใส่ไว้ในบัญชีเงินสำรอง

36

37

38 ตัวเลขที่ทำละเอียดขึ้นและ ดีขึ้นดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า หรือตอกย้ำข้อสรุปว่า..... การทำ Undo ไม่ได้ใช้ งบประมาณมากอย่างที่คิด

39 แนวทางการดูแลภาระบำเหน็จ บำนาญในอนาคต จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น แสดงให้เห็นว่า แม้ไม่ทำ Undo รัฐ ก็มีภาระงบประมาณบำเหน็จบำนาญ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว และ เมื่อทำ Undo ก็จะใช้งบประมาณ เพิ่มขึ้นอีก ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องดูแล

40 บัญชีเงินสำรอง มาตรา 72 Sinking Fund เงินสำรองที่มีอยู่เดิม ประมาณ 2 แสน ลบ. เงินรายบุคคลรับคืน ข้าราชการและผู้รับบำนาญ Undo 75% ประมาณ 2.1 แสน ลบ. เติมเงินปีละ 20% ขั้นต่ำตามปกติ ดอกผล เติมเงินเกินกว่า 20% รักษาระดับ 3 เท่าของ งปม.บำเหน็จบำนาญ ส่วนเกินส่งคลังเป็น รายได้แผ่นดิน ส่งเงินกลับคืนเป็น รายได้แผ่นดิน เพื่อจ่ายบำเหน็จบำนาญ วิกฤติเศรษฐกิจ จัดสรรงปม.ชดเชย 2-3 ปีแรก 3 เท่า งปม. บำเหน็จบำนาญ ปีแรก Policy ปีแรก และปีต่อไป

41 หมายความว่า ใน 2-3 ปี ข้างหน้า เราจะเติม เงินใส่ในบัญชีเงินสำรองลดลง หรืออาจไม่ ต้องเติมเลย ทำให้สามารถประหยัด งบประมาณในส่วนนี้ได้ทั้งหมด ในทางตรงกันข้าม เราจะกลับมีเงินส่วนเกิน 3 เท่าของบัญชีเงินสำรองส่งเข้าคลังเป็น รายได้แผ่นดิน ซึ่งรายได้ส่วนนี้จะช่วยชดเชย การนำเงินคงคลังมาจ่ายบำเหน็จบำนาญ กรณีที่ตั้งงบประมาณไม่เพียงพอได้บางส่วน (เราจะยังคงมีสภาวะตั้งงบประมาณไม่ เพียงพอรายจ่ายบำเหน็จบำนาญอยู่ต่อไป)

42 Undo สรุปแนวทางแก้ไขปัญหา ถูกจุด ถูกใจ ที่สุด ไม่ทำให้เกิดภาระ งบประมาณมากอย่างที่คิด และมีแนวทางการดูแลแล้ว โดยใช้บัญชีเงินสำรองเป็น เครื่องมือ

43 Win ผู้มีสิทธิ กบข. รัฐบาล ได้รับการเยียวยาตามข้อ เรียกร้อง และมีหลักประกัน อันมั่นคงที่จะได้รับบำนาญ ตั้งแต่ออกจากราชการจน เสียชีวิต ยังคงมีเงินจาก รัฐบาลและสมาชิกให้ บริหารจัดการต่อไป ได้แก้ไขปัญหาให้กับสมาชิก กบข. ที่สมัครใจและมีเครื่องมือดูแลภาระบำนาญ อย่างยั่งยืนอันทำให้สามารถบริหารงบประมาณ แผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

44 เมื่อเข้าใจหลักการ ขอไปต่อในรายละเอียด

45 ขั้นตอนปฏิบัติ ข้าราชการ Undo

46 ส่วนราชการเจ้าสังกัด ส่วนกลาง-จังหวัด กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. ใบสมัคร Undo เอกสารประกอบ ตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อมูล e Pension สมัคร Undo ชื่อเลขที่บัญชีเงิน ฝากธนาคาร ใบรับรองการ สมัครUndo Undoสมบูรณ์ +รอรับใบยืนยันจาก บก.และรอรับเงินสะสม และดอกผลจาก กบข. e Pension 1 1 2 2 รวบรวมเอกสารที่ ดำเนินการแล้ว ส่งกรมบัญชีกลาง /สนง.จังหวัด - ตรวจสอบเอกสาร - อนุมัติในระบบ -ออกใบยืนยัน -ส่งข้อมูลและ รายงานให้ บก. ใบยืนยัน Undoสมบูรณ์ +รอรับเงินสะสม และดอกผลจาก กบข. -สอบยันข้อมูล ผู้มีสิทธิรายตัว -ส่งข้อมูลและรายงาน ผู้ที่ขอUndoให้ กบข. Statement รายตัว 30 กย 57 1 ประเดิม+ดผ 2 ชดเชย+ดผ 3 สบทบ +ดผ 4 สะสม +ดผ โอนเงิน 4 เข้า บัญชี ผู้มีสิทฺธิ ใบแจ้ง การโอนเงิน โอนเงิน 1-3 เข้า บัญชี เงินสำรอง รายงาน บก. ใบแจ้ง การโอนเงิน Undoสมบูรณ์ สอบยันข้อมูล ผู้มีสิทธิรายตัวกับ รายงานของ กบข. รายงานกบบ. 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 จบ ตรวจสอบและส่งต่อ ให้ผู้สมัคร Undo ต่อไป

47 หลักเกณ์สำหรับ ข้าราชการ Undo หลักเกณ์สำหรับ ส่วนราชการ หลักเกณ์สำหรับ กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด หลักเกณ์สำหรับ กบข.

48 ขั้นตอนปฏิบัติ ผู้รับบำนาญ Undo

49

50 ส่วนราชการเจ้าสังกัด ส่วนกลาง-จังหวัด กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. ใบสมัคร Undo เอกสารประกอบ ตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อมูล e Pension สมัคร Undo ชื่อเลขที่บัญชีเงิน ฝากธนาคาร คำนวณจำนวนเงินหัก กลบลบกันตาม ม.5 ได้เงินคืน จากรัฐ คืน เงินให้รัฐ ใบรับรองการ สมัครUndo ใบแจ้งยอดเงิน ได้รับคืน ใบรับรองการ สมัครUndo ใบแจ้งยอดเงิน ที่ต้องคืน ใบรับรองการ สมัครUndo ใบแจ้งยอดเงิน ได้รับคืน ใบรับรองการ สมัครUndo ใบแจ้งยอดเงิน ที่ต้องคืน Undoสมบูรณ์ +รอรับเงิน Undoยังไม่สมบูรณ์ +ต้องนำเงินไปคืน e Pension 1 1 2 2 3 3 4 4

51 ผู้รับบำนาญUndo ส่วนราชการเจ้าสังกัด ส่วนกลาง-จังหวัด กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. นำเงินมาชำระคืนรัฐ รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน บันทึกข้อมูล ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองการ สมัครUndo ใบเสร็จรับเงิน Undoสมบูรณ์ +รอการยืนยัน จาก บก. นำเงินที่ได้รับคืนฝาก เข้าบัญชีเงินฝากคลัง ของกรมบัญชีกลาง/ สนง.จังหวัด GFMIS รวบรวมเอกสารที่ ดำเนินการแล้ว ทั้ง 2 กรณีส่ง กรมบัญชีกลาง /สนง.จังหวัด ใบเสร็จรับเงิน รายงานนำเงิน ฝากคลัง ขารับเท่านั้น บัญชีเงินฝากคลัง -กรมบัญชีกลาง -สนง.จังหวัด ขาจ่ายเท่านั้น บัญชีเงินฝากคลัง -กรมบัญชีกลาง ส่วนกลาง ใบรับรองการ สมัครUndo ใบเสร็จรับเงิน รายงานนำเงิน ฝากคลัง 5 5 6 6 7 7

52 ผู้รับบำนาญUndo ส่วนราชการเจ้าสังกัด ส่วนกลาง-จังหวัด กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. - ตรวจสอบเอกสาร - สอบยันและกระทบ ยอดเงินฝากคลัง - อนุมัติในระบบ - ออกใบรับรอง/ยืนยัน กรณีคืนเงิน ให้รัฐ ออกใบยืนยัน ให้ผู้สมัคร ใบยืนยัน กรณีได้เงินคืน จากรัฐ ออกใบรับรอง ให้ผู้สมัคร ใบรับรอง ส่งข้อมูลและรายงาน ทั้ง 2 กรณี ให้ กรมบัญชีกลางเพื่อ ตรวจสอบ และสั่ง จ่ายเงินให้ผู้ที่มีสิทธิ ได้รับเงินต่อไป ใบยืนยัน ใบรับรอง ตรวจสอบและส่งต่อ ให้ผู้สมัคร Undo ต่อไป ใบยืนยัน ใบรับรอง -ตรวจสอบข้อมูลทั้ง 2 กรณี -ตรวจสอบรายการที่ ต้องจ่ายเงินคืนให้ ผู้มีสิทธิแต่ละราย -บันทึกข้อมูลในระบบ จบ Undoสมบูรณ์ กรณีคืนเงินให้รัฐ Undoสมบูรณ์ กรณีได้เงินคืนจากรัฐ +รอรับเงินจากรัฐ 8 8 9 9 10 11

53 ผู้รับบำนาญUndo ส่วนราชการเจ้าสังกัด ส่วนกลาง-จังหวัด กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กบข. - ขอเบิกเงินจากบัญชี เงินฝากคลัง - โอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากธนาคาร ของผู้มีสิทธิแต่ละ ราย -ออกใบแจ้งยอด การโอนเงินเข้า บัญชีให้ผู้มีสิทธิ -เมื่อจบโครงการให้ สรุปยอดคงเหลือ เงินในบัญชีเงินฝาก คลัง -ขอเบิกเงินคงเหลือ ดังกล่าวให้ กบข. -ปิดบัญชีเงินฝากคลัง -รับเงินและ นำเงินส่ง เข้าบัญชี เงินสำรอง -บริหาร เงินสำรอง ตาม กฎหมาย ต่อไป ใบแจ้ง ยอดเงิน Undoสมบูรณ์ กรณีได้เงินคืนจากรัฐ ใบแจ้ง ยอดเงิน จบ 12 13 14

54 หลักเกณ์สำหรับ ผู้รับบำนาญ Undo หลักเกณ์สำหรับ ส่วนราชการ หลักเกณ์สำหรับ กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัด หลักเกณ์สำหรับ กบข.

55 ใบสมัคร Undo ข้าราชการ ใบรับรองการ สมัคร Undo ข้าราชการ ใบยืนยันการ Undo ข้าราชการ ใบแจ้งการโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคาร วันสุดท้าย 30 มิถุนายน 2558 เวลาสำหรับข้าราชการ Undo ส่วนราชการ สำนักเบิก กบข. ส่วนราชการ

56 ใบสมัคร Undo ผู้รับบำนาญ ใบรับรองการ สมัคร Undo ผู้รับบำนาญ วันสุดท้าย 30 มิถุนายน 2558 เวลาสำหรับผู้รับบำนาญ Undo ส่วนราชการ สำนักเบิก ใบแจ้งยอดเงิน ที่จะได้รับคืน ใบรับรอง Undo ผู้รับบำนาญ กรณีได้เงินคืนจากรัฐ ใบแจ้งการโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคาร กรมบัญชีกลาง ส่วนราชการ

57 วันสุดท้าย 30 มิถุนายน 2558 วันสุดท้าย 30 มิถุนายน 2558 ณ ส่วนราชการ

58 ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ ส่วนราชการ สำนักเบิก กรมบัญชีกลาง กบข. วันสุดท้าย 30 มิถุนายน 2558 วันสุดท้าย 30 มิถุนายน 2558


ดาวน์โหลด ppt แนวทางแก้ไขปัญหา ให้กับสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ สุทธิรัตน์ รัตนโชติ และสำนักกฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google