งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภัทรพร เอื้ออิสระวิมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภัทรพร เอื้ออิสระวิมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภัทรพร เอื้ออิสระวิมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
กองทุนชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ภัทรพร เอื้ออิสระวิมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ Powerpoint Templates

2 กิจกรรมหลักที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนชุมชน 170 กลุ่ม 50 กองทุน 20 กลุ่ม 1 กลุ่ม 8 แห่ง 1. ส่งเสริมสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต : ดำเนินการระดับจังหวัด/อำเภอ ไตรมาส 1-2 2. ส่งเสริมสุขภาพทางการเงินกองทุนโครงการ กข.คจ. : ดำเนินการระดับจังหวัด/อำเภอ ไตรมาส 1-2 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระดับจังหวัด : ดำเนินการระดับจังหวัดไตรมาส 2 4. พัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน (SSG) : ดำเนินการระดับจังหวัดไตรมาส 1 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดระดับการประเมินและพัฒนาสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน : ดำเนินการระดับอำเภอ ไตรมาส 1

3 1.โครงการส่งเสริมสุขภาพทางการเงิน กข.คจ.
2. อ.แจ้งทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย 3.แจ้งรายชื่อทีมตรวจสุขภาพ (30 ต.ค. 57) 4. จว.ประชุมชี้แจงทีมตรวจสุขภาพ 5.จัดทำแผนฯ (19 พ.ย. 57) 1. จังหวัดแจ้งกลุ่มเป้าหมาย (ต.ค.57) 7. คัดเลือกกลุ่มฯดีเด่น 1 กลุ่ม (30 เมษายน ๕๘) 5. ดำเนินการพัฒนา และตรวจสุขภาพรอบที่ 2 6. รายงานผล (25 มี.ค. 58) 5.ตรวจสุขภาพรอบที่ 1 6. รายงานผล (25 ธ.ค. 57) ร้อยละ 80 ของกองทุน กข.คจ ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 1.กองทุน กข.คจ. ระดับ 3 2. ไม่ซ้ำกับกลุ่มที่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปี 55-57 3. เน้น ม.ศก.พอเพียงเป็นหลัก

4 2.การยกระดับการพัฒนากองทุน กข.คจ.
4. อ.จัดประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมาย กำหนดแนวทาง/แผน (10 พ.ย.-ธ.ค. 57) 1.จว./อ. ทำฐาน ปี 57 2.สรุป/วิเคราะห์ผล (ต.ค. 57) 3. จว.กำหนดเป้ายกระดับ 4. จัดทำทะเบียนเป้าหมาย (พ.ย. 57) 7. ประเมินผลการพัฒนา 8. รายงาน อ./จว. (25 ส.ค. 58) 5. ดำเนินการพัฒนาฯ 6.จว./อ. ติดตามสนับสนุน (10พ.ย ส.ค. 58) ยกระดับการพัฒนา 1.ระดับ 1 เป็นระดับ 2 ร้อยละ 30 2.ระดับ 2 เป็นระดับ 3 ร้อยละ 15 3.ระดับ 3 มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ร้อยละ 20 กองทุน กข.คจ. มีระดับการพัฒนาที่ดีขึ้น

5 เป้าหมายการยกระดับการพัฒนา กองทุน กข.คจ.
ที่ อำเภอ จำนวนหมู่บ้าน สถานภาพของเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เงินทุนเสียหาย ระดับการพัฒนากิจกรรมหมู่บ้าน กข.คจ. จำนวนกองทุนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น หมายเหตุ เงินทุนโครงการ กข.คจ. ทั้งหมด จากระดับ 1 เป็นระดับ 2 จาก ระดับ 2 เป็นระดับ 3 พัฒนาระดับ 3 ให้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น รวม 1 2 3 เมือง 55 15,760,924.47 116,000 7 47 9 10 1. ยกระดับจาก 1 เป็น ระดับ 2 เพิ่มขึ้น 30 % 2. ยกระดับจาก 2 เป็นระดับ 3 เพิ่มขึ้น15% พัฒนาระดับ 3 ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินเพิ่มขึ้น 20% นครไทย 74 21,443,111.52 6 51 17 8 13 ชาติตระการ 59 17,481,592.45 656,875 22 32 5 4 บางระกำ 64 18,432,489.57 224,900 61 12 บางกระทุ่ม 23 6,734,866.06 16 พรหมพิราม 14,250,618.43 560,000 21 24 วัดโบสถ์ 45 14,345,156.78 - 37 วังทอง 91 27,731,137.65 38,000 65 เนินมะปราง 56 17,405,990.69 280,000 48 11 รวมทั้งสิ้น 514 153,585,887.62 1,875,775 36 158 320 63 97

6 ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการพัฒนา
1. กลุ่มออมทรัพย์ฯ ไม่ถูกต้อง ไม่ทันเวลา ไม่วิเคราะห์ 1.1ข้อมูล 2. กข.คจ. ไม่ถูกต้อง ไม่ทันเวลา ไม่วิเคราะห์ 2.1ข้อมูล 2.2 การติดตามงาน เอกสาร/บัญชี การติดตามของ จนท. คณะกรรมการ 3. ยุทธศาสตร์ ปี 57 ปี 2558 ให้อำเภอเป็นหน่วยยืมเงิน งบติดตามสนับสนุนการตรวจสุขภาพฯ 3.1 การรายงาน ไม่ถูกต้อง ไม่ทันเวลา


ดาวน์โหลด ppt ภัทรพร เอื้ออิสระวิมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google