งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates กองทุน ชุมชน ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ภัทรพร เอื้ออิสระวิมล ภัทรพร เอื้ออิสระวิมล นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates กองทุน ชุมชน ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ภัทรพร เอื้ออิสระวิมล ภัทรพร เอื้ออิสระวิมล นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates กองทุน ชุมชน ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ภัทรพร เอื้ออิสระวิมล ภัทรพร เอื้ออิสระวิมล นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

2 Powerpoint Templates Page 2 กิจกรรมหลักที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการทุนชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมการดำเนินงาน กองทุนชุมชน 1. ส่งเสริม สุขภาพ ทางการ เงินกลุ่ม ออม ทรัพย์ เพื่อการ ผลิต : ดำเนินก ารระดับ จังหวัด / อำเภอ ไตรมาส 1-2 2. ส่งเสริม สุขภาพ ทางการ เงินกอง ทุน โครงกา ร กข. คจ. : ดำเนินก ารระดับ จังหวัด / อำเภอ ไตรมาส 1-2 3. ประชุม เชิง ปฏิบัติกา รเพิ่ม ทักษะ ด้านการ จัดทำ บัญชี กลุ่มออม ทรัพย์ เพื่อการ ผลิต ระดับ จังหวัด : ดำเนินก ารระดับ จังหวัด ไตรมาส 2 4. พัฒนา กลุ่ม ออม ทรัพย์ เพื่อการ ผลิตสู่ ระดับ มาตรฐา น (SSG) : ดำเนินก ารระดับ จังหวัด ไตรมาส 1 5. ประชุม เชิง ปฏิบัติก ารจัด ระดับ การ ประเมิน และ พัฒนา สถาบัน การ จัดการ เงินทุน ชุมชน : ดำเนินก ารระดับ อำเภอ ไตรมาส 1 170 กลุ่ม 50 กองทุน 20 กลุ่ม 1 กลุ่ม 8 แห่ง

3 Powerpoint Templates Page 3 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพทางการเงิน กข. คจ. 1. จังหวัดแจ้ง กลุ่มเป้าหมาย ( ต. ค.57) 2. อ. แจ้งทะเบียน กลุ่มเป้าหมาย 3. แจ้งรายชื่อทีม ตรวจสุขภาพ (30 ต. ค. 57) 4. จว. ประชุม ชี้แจงทีมตรวจ สุขภาพ 5. จัดทำแผนฯ (19 พ. ย. 57) 5. ตรวจสุขภาพ รอบที่ 1 6. รายงานผล (25 ธ. ค. 57) 5. ดำเนินการ พัฒนา และ ตรวจสุขภาพ รอบที่ 2 6. รายงานผล (25 มี. ค. 58) 7. คัดเลือกกลุ่ม ฯดีเด่น 1 กลุ่ม (30 เมษายน ๕๘ ) ร้อยละ 80 ของ กองทุน กข. คจ ได้รับการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารตามหลัก ธรรมาภิบาล 1. กองทุน กข. คจ. ระดับ 3 2. ไม่ซ้ำกับกลุ่มที่ได้รับ การตรวจสุขภาพ ปี 55-57 3. เน้น ม. ศก. พอเพียง เป็นหลัก

4 Powerpoint Templates Page 4 2. การยกระดับการพัฒนากองทุน กข. คจ. 1. จว./ อ. ทำ ฐาน ปี 57 2. สรุป / วิเคราะห์ผล ( ต. ค. 57) 3. จว. กำหนด เป้ายกระดับ 4. จัดทำ ทะเบียน เป้าหมาย ( พ. ย. 57) 4. อ. จัดประชุม ชี้แจง กลุ่มเป้าหมาย กำหนด แนวทาง / แผน (10 พ. ย.- ธ. ค. 57) 5. ดำเนินการ พัฒนาฯ 6. จว./ อ. ติดตามสนับสนุน (10 พ. ย. 57.- ส. ค. 58) 7. ประเมินผล การพัฒนา 8. รายงาน อ./ จว. (25 ส. ค. 58) กองทุน กข. คจ. มี ระดับการ พัฒนาที่ดี ขึ้น ยกระดับการพัฒนา 1. ระดับ 1 เป็นระดับ 2 ร้อยละ 30 2. ระดับ 2 เป็นระดับ 3 ร้อยละ 15 3. ระดับ 3 มีการ พัฒนาที่ดีขึ้น ร้อยละ 20

5 Powerpoint Templates Page 5 เป้าหมายการยกระดับการพัฒนา กองทุน กข. คจ. ที่อำเภอ จำนว น หมู่บ้า น สถานภาพของ เงินทุนโครงการ แก้ไขปัญหาความ ยากจน ( กข. คจ.) เงินทุนเสียหาย ระดับการ พัฒนากิจกรรม หมู่บ้าน กข. คจ. จำนวนกองทุนที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มขึ้น หมายเหตุ เงินทุนโครงการ กข. คจ. ทั้งหมด จากระดับ 1 เป็น ระดับ 2 จาก ระดับ 2 เป็นระดับ 3 พัฒนาระดับ 3 ให้ผ่าน เกณฑ์เพิ่มขึ้น รวม 123 1 เมือง 5515,760,924.47116,0001747 01910 1. ยกระดับจาก 1 เป็น ระดับ 2 เพิ่มขึ้น 30 % 2. ยกระดับจาก 2 เป็น ระดับ 3 เพิ่มขึ้น 15% 3. พัฒนาระดับ 3 ให้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน เพิ่มขึ้น 20% 2 นครไทย 7421,443,111.52065117 28313 3 ชาติตระการ 5917,481,592.45656,87522325 75113 4 บางระกำ 6418,432,489.57224,9001261 0012 5 บางกระทุ่ม 236,734,866.0600716 0134 6 พรหมพิราม 4714,250,618.43560,00022124 1359 7 วัดโบสถ์ 4514,345,156.78 -0837 0178 8 วังทอง 9127,731,137.6538,00032365 131317 9 เนินมะปราง 5617,405,990.69280,0001748 011011 รวมทั้งสิ้น 514153,585,887.621,875,775 36158320 1123 63 97

6 Powerpoint Templates Page 6 ปัญหาอุปสรรค / แนวทางการพัฒนา 1. กลุ่มออม ทรัพย์ฯ 1.1 ข้อมู ล ไม่ ถูกต้อง ไม่ ทันเวลา ไม่ วิเคราะ ห์ 2. กข. คจ. 2.1 ข้อมู ล ไม่ ถูกต้อง ไม่ ทันเวลา ไม่ วิเคราะ ห์ 2.2 การ ติดตาม งาน เอกสา ร / บัญชี การ ติดตาม ของ จนท. คณะกรร มการ 3. ยุทธศาสตร์ ปี 57 3.1 การ รายงา น ไม่ ถูกต้อง ไม่ ทันเวล า ปี 2558 ให้ อำเภอเป็น หน่วยยืมเงิน งบติดตาม สนับสนุน การตรวจ สุขภาพฯ


ดาวน์โหลด ppt Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates กองทุน ชุมชน ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ภัทรพร เอื้ออิสระวิมล ภัทรพร เอื้ออิสระวิมล นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google