งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ADO.NET ( การบริหารและจัดการข้อมูล ) กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ADO.NET ( การบริหารและจัดการข้อมูล ) กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ADO.NET ( การบริหารและจัดการข้อมูล ) กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

2 เนื้อหา  บทนำ  การเพิ่มข้อมูล (Add)  การแก้ไขข้อมูล (Edit)  การลบข้อมูล (Delete)  การยกเลิกการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล (Cancel)  การค้นหา (Search)  สรุป

3 บทนำ  การบริหารและจัดการข้อมูล ประกอบด้วย 5 ฟังก์ชันใหญ่ด้วยกันคือ  การเพิ่ม  การแก้ไข  การลบ  การยกเลิกการเพิ่ม / แก้ไข  การค้นหา โดยที่นิสิตจำเป็นต้องเข้าใจลำดับ ในการทำงานของแต่ละฟังก์ชัน เพื่อ ประโยชน์ในการนำไปพัฒนาโปรแกรม

4 การเพิ่มข้อมูล  สร้างการเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล  สร้างวัตถุ command สำหรับใช้ประมวลผล คำสั่ง SQL (INSERT)  เคลียร์การผูกติด ข้อมูล ( ถ้ามี )  ประมวลผลคำสั่ง SQL  ผูกติดข้อมูลเข้ากับ Control ( ถ้ามี ) Create Connection Create Command Clear Binding Execute SQL Make Binding

5 การแก้ไขข้อมูล  สร้างการเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล  สร้างวัตถุ command สำหรับใช้ประมวลผล คำสั่ง SQL (UPDATE)  เคลียร์การผูกติด ข้อมูล ( ถ้ามี )  ประมวลผลคำสั่ง SQL  ผูกติดข้อมูลเข้ากับ Control ( ถ้ามี ) Create Connection Create Command Clear Binding Execute SQL Make Binding

6 การลบข้อมูล  สร้างการเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล  สร้างวัตถุ command สำหรับใช้ประมวลผล คำสั่ง SQL (DELETE)  เคลียร์การผูกติด ข้อมูล ( ถ้ามี )  ประมวลผลคำสั่ง SQL  ผูกติดข้อมูลเข้ากับ Control ( ถ้ามี ) Create Connection Create Command Clear Binding Execute SQL Make Binding

7 การยกเลิกการเพิ่ม / แก้ไขข้อมูล  ต้องทำการจัดเก็บ ตำแหน่งของ Pointer ใน ตอนที่เราทำการเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูล  คืนตำแหน่งที่จัดเก็บ ไว้ให้กับ Pointer  สร้างวัตถุ command สำหรับใช้ประมวลผล คำสั่ง SQL (SELECT)  ประมวลผลคำสั่ง SQL  ผูกติดข้อมูลเข้ากับ Control ( ถ้ามี ) Save Add/Edit Position Restore Position to Pointer Create Command Execute SQL Make Binding

8 การค้นหาข้อมูล  สร้างการเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล  สร้างวัตถุ command หรือ Data Adapter สำหรับใช้ ประมวลผลคำสั่ง SQL (SELECT)  ประมวลผลคำสั่ง SQL  จัดเก็บผลลัพธ์ที่ได้ไว้ ใน Data Set  ส่งข้อมูลที่ได้ไป จัดเก็บใน Data Table หรือ Data Source ของ Control ที่เราต้องการ แสดงผลลัพธ์เช่น DataGridView เป็นต้น Create Connection Create Command / Data Adapter Assign to Data Set Execute SQL Assign to Data Table / Data Source

9 ตัวอย่าง : การค้นหาข้อมูล  ตัวอย่างฟอร์ม สำหรับการค้นหา ได้จากทุกข้อมูล หรือระบุเฉพาะ เป็นรายการ เช่น รหัสแผนก หรือ ชื่อแผนก เป็นต้น แล้วแสดง ผลลัพธ์ออกทาง DataGridView หรือ Listview เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ADO.NET ( การบริหารและจัดการข้อมูล ) กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google