งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ADO.NET (การบริหารและจัดการข้อมูล)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ADO.NET (การบริหารและจัดการข้อมูล)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ADO.NET (การบริหารและจัดการข้อมูล)
กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

2 เนื้อหา บทนำ การเพิ่มข้อมูล (Add) การแก้ไขข้อมูล (Edit)
การลบข้อมูล (Delete) การยกเลิกการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล (Cancel) การค้นหา (Search) สรุป

3 บทนำ การบริหารและจัดการข้อมูล ประกอบด้วย 5 ฟังก์ชันใหญ่ด้วยกันคือ
การเพิ่ม การแก้ไข การลบ การยกเลิกการเพิ่ม / แก้ไข การค้นหา โดยที่นิสิตจำเป็นต้องเข้าใจลำดับในการทำงานของแต่ละฟังก์ชัน เพื่อประโยชน์ในการนำไปพัฒนาโปรแกรม

4 การเพิ่มข้อมูล สร้างการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
Create Connection สร้างการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล สร้างวัตถุ command สำหรับใช้ประมวลผลคำสั่ง SQL (INSERT) เคลียร์การผูกติดข้อมูล (ถ้ามี) ประมวลผลคำสั่ง SQL ผูกติดข้อมูลเข้ากับ Control (ถ้ามี) Create Command Clear Binding Execute SQL Make Binding

5 การแก้ไขข้อมูล สร้างการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
Create Connection สร้างการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล สร้างวัตถุ command สำหรับใช้ประมวลผลคำสั่ง SQL (UPDATE) เคลียร์การผูกติดข้อมูล (ถ้ามี) ประมวลผลคำสั่ง SQL ผูกติดข้อมูลเข้ากับ Control (ถ้ามี) Create Command Clear Binding Execute SQL Make Binding

6 การลบข้อมูล สร้างการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
Create Connection สร้างการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล สร้างวัตถุ command สำหรับใช้ประมวลผลคำสั่ง SQL (DELETE) เคลียร์การผูกติดข้อมูล (ถ้ามี) ประมวลผลคำสั่ง SQL ผูกติดข้อมูลเข้ากับ Control (ถ้ามี) Create Command Clear Binding Execute SQL Make Binding

7 การยกเลิกการเพิ่ม / แก้ไขข้อมูล
Save Add/Edit Position ต้องทำการจัดเก็บตำแหน่งของ Pointer ในตอนที่เราทำการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล คืนตำแหน่งที่จัดเก็บไว้ให้กับ Pointer สร้างวัตถุ command สำหรับใช้ประมวลผลคำสั่ง SQL (SELECT) ประมวลผลคำสั่ง SQL ผูกติดข้อมูลเข้ากับ Control (ถ้ามี) Restore Position to Pointer Create Command Execute SQL Make Binding

8 การค้นหาข้อมูล สร้างการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
Create Connection สร้างการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล สร้างวัตถุ command หรือ Data Adapter สำหรับใช้ประมวลผลคำสั่ง SQL (SELECT) ประมวลผลคำสั่ง SQL จัดเก็บผลลัพธ์ที่ได้ไว้ใน Data Set ส่งข้อมูลที่ได้ไปจัดเก็บใน Data Table หรือ Data Source ของ Control ที่เราต้องการแสดงผลลัพธ์เช่น DataGridView เป็นต้น Create Command / Data Adapter Execute SQL Assign to Data Set Assign to Data Table / Data Source

9 ตัวอย่าง: การค้นหาข้อมูล
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการค้นหาได้จากทุกข้อมูล หรือระบุเฉพาะเป็นรายการ เช่น รหัสแผนก หรือ ชื่อแผนก เป็นต้น แล้วแสดงผลลัพธ์ออกทาง DataGridView หรือ Listview เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ADO.NET (การบริหารและจัดการข้อมูล)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google