งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นการสร้างช่องทางการ สื่อสารด้วยแผ่นภาพที่อาศัย รูปภาพใบหน้าในลักษณะ ต่างๆ พร้อมตัวหนังสือตัว โตๆที่มีสีสันสะดุดตา ทำให้ ผู้อ่านเข้าใจง่ายเมื่อพบเห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นการสร้างช่องทางการ สื่อสารด้วยแผ่นภาพที่อาศัย รูปภาพใบหน้าในลักษณะ ต่างๆ พร้อมตัวหนังสือตัว โตๆที่มีสีสันสะดุดตา ทำให้ ผู้อ่านเข้าใจง่ายเมื่อพบเห็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป็นการสร้างช่องทางการ สื่อสารด้วยแผ่นภาพที่อาศัย รูปภาพใบหน้าในลักษณะ ต่างๆ พร้อมตัวหนังสือตัว โตๆที่มีสีสันสะดุดตา ทำให้ ผู้อ่านเข้าใจง่ายเมื่อพบเห็น เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารการ ตอบแบบสอบถามของผู้รับบริการ ผ่านรูปภาพ

2 1 ไม่พอใจมาก ! 2 ไม่ค่อยพอใจ 3 พอใจ 4 พอใจมาก 5 พอใจมากที่สุด !!

3 เป้าหมาย

4 เดิมการแจกแบบสอบถามผู้มารับบริการ ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปจะพบปัญหาผู้ มารับบริการไม่เข้าใจอัตราการให้คะแนน ของแบบสอบถามเช่น เมื่อเราถาม แบบสอบถามโดยให้คะแนนเต็มที่ 5 คะแนน ผู้รับบริการจะถามกลับเรื่อง คะแนนหลายๆ รอบหรือได้รับคำตอบที่ ไม่ตรงกับคำถาม อาจทำให้เกิดความ คลาดเคลื่อนของระดับคะแนนได้ และใน บางครั้งทำให้เกิดการไม่ยินยอมในการ ตอบแบบสอบถาม ปัญหาและสาเหตุ

5 ศึกษาความเป็นไปได้ของ การพัฒนา ออกแบบแผ่นภาพการ สื่อสาร ดำเนินการใช้แผ่นภาพการ สื่อสาร ประเมินผลการสื่อสารจาก ผู้ตอบ แบบสอบถาม กิจกรรมการพัฒนา

6 ตัวชี้วัดเป้าหมา ย ก่อนการ พัฒนา หลังการ พัฒนา 1. ความเข้าใจ ในการให้ คะแนน แบบสอบถาม ร้อยละ 90 ร้อยละ 60 รอ ดำเนินการ 2. ผู้มารับ บริการเข้าใจ การให้คะแนน แบบสอบถาม โดยไม่ต้องถาม ซ้ำหลายๆ รอบ ร้อยละ 90 ร้อยละ 50 รอ ดำเนินการ 3. อัตรา ผู้รับบริการไม่ ยินยอมตอบ แบบสอบถาม ลดลง ร้อยละ 0 ร้อยละ 30 รอ ดำเนินการ

7 เนื่องจากแบบสอบถามของ โรงพยาบาลมีจำนวนหลายชุด หลายแบบ การปรับเปลี่ยนหัวข้อ ในการสอบถามยังเป็นไปไม่ได้ การสื่อสารโดยการพูดในบางครั้ง อาจทำให้ความเข้าใจที่ได้ยังต่าง กับความรู้สึกของผู้ตอบ แบบสอบถาม ด้วยประชากรอำเภอ บ้านเขว้ายังมีปัญหาเรื่องภาษาทำ ให้การสื่อสารไม่ตรงกับความเป็น จริงที่ได้

8 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เป็นการสร้างช่องทางการ สื่อสารด้วยแผ่นภาพที่อาศัย รูปภาพใบหน้าในลักษณะ ต่างๆ พร้อมตัวหนังสือตัว โตๆที่มีสีสันสะดุดตา ทำให้ ผู้อ่านเข้าใจง่ายเมื่อพบเห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google