งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในอนาคต / หน้าที่ และจรรยาบรรณของการประชาสัมพันธ์ อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2 หน้าที่และจรรยาบรรณของการประชาสัมพันธ์
ขอบเขตเนื้อหา แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในอนาคต หน้าที่และจรรยาบรรณของการประชาสัมพันธ์

3 แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในอนาคต
ด้านเทคโนโลยี มีการใช้ Social Media เพิ่มมากขึ้นในหน่วยงานโดยนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ก่อ กัน แก้ มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประชาสัมพันธ์กับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีการติดต่อสื่อสารไร้พรมแดน โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video conference) ระบบความจริงเสมือน (Virtual Reality) เพิ่มมากขึ้น

4 แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในอนาคต
สาธารณชนด้านสังคม หน่วยงานมีการลงพื้นที่เพื่อสร้างชุมชนสัมพันธ์ โดยหน่วยงานลงพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ เพื่อทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เช่น ด้านครอบครัว สุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ในด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มากขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม

5 แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในอนาคต
การแข่งขันทางธุรกิจ หน่วยงานมีการแข่งขันสูงเพิ่มมากขึ้นทางธุรกิจ โดยเฉพาะหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน โดยใช้การประชาสัมพันธ์ สื่อสารการตลาด เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับหน่วยงาน ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษเพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่มงบประมาณที่มากขึ้น มีการจ้างบริษัทประชาสัมพันธ์มาช่วยในการประชาสัมพันธ์องค์กรมากขึ้น

6 หน้าที่ และจรรณยาบรรณของการประชาสัมพันธ์
หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ ประกาศ ให้ข้อมูล สร้างความน่าเชื่อถือ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า รักษาความสัมพันธภาพที่ดีให้ยืนยาว ระดับของนักประชาสัมพันธ์ ระดับบริหาร ระดับปฏิบัติการ ระดับธุรการ

7 หน้าที่ และจรรณยาบรรณของการประชาสัมพันธ์
จรรณยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ ซื่อสัตย์ จริงใจ เสียสละ อดทน นำเสนอเนื้อหาอย่างสุจริตใจ มีบุคลิกภาพ วาจา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google