งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในอนาคต / หน้าที่ และจรรยาบรรณของการ ประชาสัมพันธ์ แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในอนาคต / หน้าที่ และจรรยาบรรณของการ ประชาสัมพันธ์ อาจารย์สราวุฒิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในอนาคต / หน้าที่ และจรรยาบรรณของการ ประชาสัมพันธ์ แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในอนาคต / หน้าที่ และจรรยาบรรณของการ ประชาสัมพันธ์ อาจารย์สราวุฒิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในอนาคต / หน้าที่ และจรรยาบรรณของการ ประชาสัมพันธ์ แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในอนาคต / หน้าที่ และจรรยาบรรณของการ ประชาสัมพันธ์ อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี

2 แนวโน้มการ ประชาสัมพันธ์ในอนาคต หน้าที่และจรรยาบรรณของการ ประชาสัมพันธ์ ขอบเขตเนื้อหา

3 ด้าน เทคโนโลยี  มีการใช้ Social Media เพิ่มมากขึ้นใน หน่วยงานโดยนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน ก่อ กัน แก้  มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ ประชาสัมพันธ์กับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านทาง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  มีการติดต่อสื่อสารไร้พรมแดน โดยการ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video conference) ระบบความจริงเสมือน (Virtual Reality) เพิ่มมากขึ้น แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในอนาคต

4 สาธารณชนด้าน สังคม หน่วยงานมีการลงพื้นที่เพื่อสร้าง ชุมชนสัมพันธ์ โดยหน่วยงานลงพื้นที่ใน การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ เพื่อทำให้สังคมเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดี เช่น ด้านครอบครัว สุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ในด้าน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มาก ขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน สังคม แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในอนาคต

5 การแข่งขันทางธุรกิจ หน่วยงานมีการแข่งขันสูงเพิ่มมาก ขึ้นทางธุรกิจ โดยเฉพาะหน่วยงานภาค ธุรกิจเอกชน โดยใช้การประชาสัมพันธ์ สื่อสารการตลาด เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ให้กับหน่วยงาน ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อ สังคม (CSR) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านการจัด กิจกรรมพิเศษเพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่ม งบประมาณที่มากขึ้น มีการจ้างบริษัทประชาสัมพันธ์มา ช่วยในการประชาสัมพันธ์องค์กรมากขึ้น แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ใน อนาคต

6 หน้าที่ และจรรณยาบรรณของการ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์  ประกาศ ให้ข้อมูล สร้างความน่าเชื่อถือ  สร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพิ่มคุณค่าให้กับ สินค้า  รักษาความสัมพันธภาพที่ดีให้ยืนยาว ระดับของนัก ประชาสัมพันธ์  ระดับบริหาร  ระดับปฏิบัติการ  ระดับธุรการ

7 จรรณยาบรรณของนัก ประชาสัมพันธ์  ซื่อสัตย์ จริงใจ เสียสละ อดทน  นำเสนอเนื้อหาอย่างสุจริตใจ  มีบุคลิกภาพ วาจา มีมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดี หน้าที่ และจรรณยาบรรณของการ ประชาสัมพันธ์

8


ดาวน์โหลด ppt แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในอนาคต / หน้าที่ และจรรยาบรรณของการ ประชาสัมพันธ์ แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในอนาคต / หน้าที่ และจรรยาบรรณของการ ประชาสัมพันธ์ อาจารย์สราวุฒิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google