งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางวิเคราะห์คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม ว 21201 ดุกน้อยแสนรู้ สาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลการ เรียนรู้ นร. รู้อะไรนร. ทำ อะไรได้ สมรรถนะ ที่เกิดแก่ นร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางวิเคราะห์คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม ว 21201 ดุกน้อยแสนรู้ สาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลการ เรียนรู้ นร. รู้อะไรนร. ทำ อะไรได้ สมรรถนะ ที่เกิดแก่ นร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตารางวิเคราะห์คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม ว 21201 ดุกน้อยแสนรู้ สาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลการ เรียนรู้ นร. รู้อะไรนร. ทำ อะไรได้ สมรรถนะ ที่เกิดแก่ นร. คุณ ลักษณะฯ ที่เกิดแก่ นร. 1. บอก อธิบาย จำแนก เปรียบเที ยบ ลักษณะ และชนิด ของปลา ดุก ลักษณะ และพันธุ์ ของปลา ดุก อธิบาย บอก ลักษณะ เปรียบเที ยบ จำแนก - การ สื่อสาร ( บอก, อธิบาย )- การคิด ( เปรียบ เทียบ, จำแนก ) -( ค้นคว้า, อ่าน ) - มีวินัย ( รับผิดช อบ ) - มี ความ มุ่งมั่น ( ทำงาน สำเร็จ, มี คุณภาพ ) - ใฝ่เรียนรู้

2 ผลการ เรียนรู้ นร. รู้อะไรนร. ทำ อะไรได้ สมรรถนะ ที่เกิดแก่ นร. คุณ ลักษณะฯ ที่เกิดแก่ นร. 2. อธิบาย การ ขยายพัน ธุ์ของปลา ดุก การ ขยายพัน ธุ์ของปลา ดุก อธิบาย วิธีการ ขยายพัน ธุ์ของปลา ดุก - การ สื่อสาร ( บอก, อธิบาย ) - การคิด ( เปรียบ เทีย, จำแนก ) - ใฝ่ เรียนรู้ ( ค้นคว้า, อ่าน ) - มีวินัย ( รับผิดช อบ ) - มีความ มุ่งมั่น ( ทำงาน สำเร็จ, มี คุณภาพ )

3 ผลการ เรียนรู้ นร. รู้ อะไร นร. ทำ อะไรได้ สมรรถน ะที่เกิด แก่ นร. คุณ ลักษณะฯ ที่เกิดแก่ นร. 3. อธิบาย วงจร ชีวิตของ ปลาดุก วงจร ชีวิตของ ปลาดุก อธิบาย วงจร ชีวิตของ ปลาดุก - การ สื่อสาร ( บอก, อธิ บาย ) - การคิด ( เปรียบเ ทียบ, จำแนก ) - การ แก้ปัญห า - ใฝ่ เรียนรู้ ( ค้นคว้า, อ่าน ) - มีวินัย ( รับผิดช อบ ) - มีความ มุ่งมั่น ( ทำงาน สำเร็จ, มี คุณภาพ ) - มีความ ซื่อสัตย์

4 ผลการ เรียนรู้ นร. รู้ อะไร นร. ทำ อะไรได้ สมรรถน ะที่เกิด แก่ นร. คุณ ลักษณะ ฯ ที่เกิดแก่ นร. 4. อธิบาย ทดลอง การ เจริญเติ บโตของ ปลาดุก ในปัจจัย ที่ แตกต่าง กัน ปัจจัยที่ มีผลต่อ การ ดำรงชีวิ ตของ ปลาดุก - ความ เป็นกรด – เบส - อาหาร - อากาศ - อุณหภูมิ - อธิบาย ทดลอง การ เจริญ เติบ โตของ ปลาดุก ในปัจจัย ที่ แตกต่าง กัน - การ สื่อสาร ( บอก, อ ธิบาย ) - การคิด ( เปรียบเ ทียบ, จำแนก ) - การ แก้ปัญห า - การใช้ เทคโนโ ลยี - ใฝ่ เรียนรู้ ( ค้นคว้า, อ่าน ) - มีวินัย ( รับผิด ชอบ ) - มีความ มุ่งมั่น ( ทำงาน สำเร็จ, มี คุณภาพ ) - มีความ ซื่อสัตย์

5 ดุกน้อยแสน รู้

6 คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ว 21201 ดุกน้อยแสนรู้ กลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต ศึกษา ค้นคว้า อธิบาย จำแนก เปรียบเทียบ อภิปราย ลักษณะและชนิด วิธีการขยายพันธุ์ วงจรชีวิตและทดลองการเจริญเติบโตของปลาดุก ในปัจจัยที่แตกต่างกัน โดยใช้กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้น ข้อมูล การอธิบาย การจำแนก และการ เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ สามารถสื่อสาร คิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ ใฝ่ เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียงและ มีจิตวิทยาศาสตร์

7 ผลการเรียนรู้ 1. บอก อธิบาย จำแนก เปรียบเทียบ อภิปรายลักษณะ และชนิดของปลาดุก 2. อธิบายการขยายพันธุ์ของ ปลาดุก 3. อธิบายวงจรชีวิตของปลา ดุก 4. อธิบาย ทดลอง การ เจริญเติบโตของปลาดุกในปัจจัย ที่แตกต่างกัน รวมทั้งหมด 4 ผลการ เรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt ตารางวิเคราะห์คำอธิบาย รายวิชาเพิ่มเติม ว 21201 ดุกน้อยแสนรู้ สาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลการ เรียนรู้ นร. รู้อะไรนร. ทำ อะไรได้ สมรรถนะ ที่เกิดแก่ นร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google