งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 คำสั่งควบคุม แบบวนซ้ำ รายวิชา ง 30201 การเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ Reading: ใบความรู้ บทที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 คำสั่งควบคุม แบบวนซ้ำ รายวิชา ง 30201 การเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ Reading: ใบความรู้ บทที่ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 คำสั่งควบคุม แบบวนซ้ำ รายวิชา ง 30201 การเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ Reading: ใบความรู้ บทที่ 5

2 คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ 2L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School คำสั่ง ควบคุ ม แบบ วนซ้ำ do..w hile while for

3 คำสั่ง do...while 3L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School do { statement1; statement2; … } while(condition); do { statement1; statement2; … } while(condition);

4 คำสั่ง do…while 4L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School public class DoWhileTest1 { public static void main(String[] args) { int digit = 0; do { System.out.print(digit); digit++; } while(digit <= 9); } 0123456789 ผลลัพธ์ที่ได้คือ...

5 คำสั่ง do…while 5L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School import java.util.Scanner; public class DoWhileTest2 { public static void main(String[] args) { Scanner in = new Scanner(System.in); int n; do { System.out.print("Input n: "); n = in.nextInt(); } while(n <= 0); System.out.print("n = " + n); } ผลลัพธ์ที่ได้คือ ?

6 คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ  ทบทวนบทที่ 5 เรื่อง do…while  ปฏิบัติการที่ 6 คำสั่ง do…while  เข้าไปที่ webcs.mwit.ac.th  การเรียนการสอน  ปฏิบัติการที่ 6 คำสั่ง do…while Mahidol Wittayanusorn School6L. Ngamprasit

7 คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ 7L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School คำสั่ง ควบคุ ม แบบ วนซ้ำ do..w hile while for

8 คำสั่ง while 8L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School while(condition) { statement1; statement2; … } while(condition) { statement1; statement2; … }

9 คำสั่ง while 9L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School public class DoWhileTest1 { public static void main(String[] args) { int digit = 0; while(digit <= 9) { System.out.print(digit); digit++; } 0123456789 ผลลัพธ์ที่ได้คือ...

10 คำสั่ง while 10L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School import java.util.Scanner; public class WhileTest2 { public static void main(String[] args) { Scanner in = new Scanner(System.in); int n = in.nextInt(); int digit = 1; while(digit <= n) { System.out.print("*"); digit++; } ผลลัพธ์ที่ได้คือ ?

11 คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ  ทบทวนบทที่ 5 เรื่อง while  ปฏิบัติการที่ 7 คำสั่ง while  เข้าไปที่ webcs.mwit.ac.th  การเรียนการสอน  ปฏิบัติการที่ 7 คำสั่ง while Mahidol Wittayanusorn School11L. Ngamprasit

12 คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ 12L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School คำสั่ง ควบคุ ม แบบ วนซ้ำ do..w hile while for

13 คำสั่ง for 13L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School for(initialization; condition; update) { statement1; statement2; … } for(initialization; condition; update) { statement1; statement2; … }

14 คำสั่ง for 14L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School public class ForTest1 { public static void main(String[] args) { int digit; for(digit=0; digit<=9; digit++) System.out.print(digit); } 0123456789 ผลลัพธ์ที่ได้คือ... initialization condition update

15 คำสั่ง for 15L. NgamprasitMahidol Wittayanusorn School public class ForTest1 { public static void main(String[] args) { int digit; for(digit=0; digit<10; digit++) { System.out.print(digit); if(digit==4) System.out.print(“#”); } 01234#56789 ผลลัพธ์ที่ได้คือ...

16  ทำปฏิบัติการที่ 8 คำสั่ง for  ศึกษาตัวอย่างที่ 6 – 9 และเติมคำตอบ คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ  ศึกษาคำสั่ง break และ continue Mahidol Wittayanusorn School16L. Ngamprasit


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 คำสั่งควบคุม แบบวนซ้ำ รายวิชา ง 30201 การเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ Reading: ใบความรู้ บทที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google