งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี. พันธกิจของอาจารย์ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี. พันธกิจของอาจารย์ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี

2

3 พันธกิจของอาจารย์ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4 พันธ กิจการ สอนใน มหาวิทยาลัย การสอนซึ่งครอบคลุม การสอนในห้องเรียน การให้คำปรึกษา การบริการวิชาการในระดับต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ สาขาวิชา ภาควิชา คณะในมหาวิทยาลัย นอกหน่วยงานที่สังกัด การบริการวิชาการนอกชั้นเรียน หรือนอก มหาวิทยาลัย การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน สังคม ประเทศ ในด้านศิลปวัฒนธรรม การวิจัยเพื่อประกอบการสอน และเพื่อ ประโยชน์สุขของสถาบัน ชุมชน สังคม

5 การสอนในระดับอุดมศึกษา TheoryPracticum สังคมศาสตร์ (Social Sciences) การสอน (Teaching) วิทยาศาสต ร์ (Sciences) ขั้นตอน (Stages) สอน (Teaching) การเตรียม (Preparation) ประเมินผล (Evaluation) S+T HS

6 สำหรับผู้สอน การเตรียม (Preparation) วิธีการสอน (Teaching Methods) การออกแบบ วิชาสอน (Course Design) แบบประมวลการ สอน (Syllabus Design) /TQF แผนการสอน (Lesson Plan)

7 สำหรับผู้สอน วิธีก าร สอน Lecture Lecture with discussion Panel of Expert Brain storming Videotapes Class Discussion Case StudiesRole PlayingWorksheets Guest Speaker

8 ผู้เรียนอยากรู้อยาก เรียนมากขึ้น รูปแบบการ เรียน มีชีวิตชีวา ผู้เรียนทราบผล การ เรียนสม่ำเสมอ มีกิจกรรม หลากหลาย แบบประเมิน เป็นธรรม การออกแบบวิชา สอน (Course Design)

9 แบบประมวลการสอน (Syllabus Design)/ มคอ. (TQF) Course Content Scope Reference material Course Focus Modification base Prerequisites Motivating Detailing Self monitoring Goals Activities Schedule Evaluation system Objectives Accreditation Contract Learning Outcome

10 แผนการสอน (Lesson Plan) ขั้น เตรียม ขั้นปฏิบัติกิจกรรมหลัง ปฏิบัติ Goals Content Student entry level Unit title Instructional Goals Objective Rationale Content Procedures Evaluation Materials Evaluation Revision

11 ก่อนสอน Placement test Test Quiz Interview Questionnaire Presentation Etc.

12 เมื่อลงมือสอน กิจกรรมช่วงแรก สร้างบรรยากาศในการ เรียน ชี้แจงเกี่ยวกับประมวล การสอน

13 ขณะสอน สร้างความสนใจของผู้เรียน ( ด้วยกิจกรรม ด้วยอุปกรณ์ ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ) สร้างบรรยากาศในห้องเรียน ( ด้วยอารมณ์ ขัน รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน บุคลิก ผู้สอน แสดงความสนใจและยอมรับความ คิดเห็นของผู้เรียน )

14 หลังการสอน ประเมินการสอน การประเมินตนเอง การบันทึกด้วยเทป / วิดีทัศน์ ข้อมูลจากผู้เรียน การสังเกตภายนอก แบบสอบถาม จากเพื่อน ร่วมงาน การ สัมภาษณ์ จาก ผู้บริหาร การทดสอบ Quizzes Tests Exams

15 สรุป มีองค์ความรู้ (Scholarship) ผู้สอนดี มีความสามารถ ในการ สื่อสารกับ ผู้เรียน (Competence) มีบุคลิก (Personal Integrity)

16 พุทธลีลาในการสอน / เทศนาวิธี 4 The Buddha’s style / manner of teaching การสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้ง แม้ที่เป็นเพียง ธรรมิกถา หรือการสนทนาทั่วไป ซึ่งมิใช่คราวที่มี ความมุ่งหมายพิเศษ ก็จะดำเนินไปอย่างสำเร็จ ผลดี โดยมีองค์ประกอบที่เป็นคุณลักษณะ 4 ประการ

17 1. สันทัสสนา (Elucidation and Verification) ชี้แจงให้เห็นชัด คือจะสอนอะไร ก็ชี้แจงจำแนก แยกแยะอธิบาย และแสดงเหตุผลให้ชัดเจน จนผู้ฟัง เข้าใจแจ่มแจ้ง เห็นจริงเห็นจัง ดังจูงมือไปดูเห็นกับตา Implementation – Body of knowledge เป้าหมาย. ปลดเปลื้องความเขลาหรือความมืดมัว

18 2. สมาทปนา 2. สมาทปนา (Incitement to take upon oneself / inspiration towards the goal) ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ คือสิ่งใดควรปฏิบัติ หรือหัดทำ ก็แนะนำ หรือบรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่า มองเห็นความสำคัญที่จะต้องฝึกฝนบำเพ็ญจนกระทั่ง ใจยอมรับ อยากลงมือทำ หรือนำไปปฏิบัติ Implementation – Personality เป้าหมาย. ปลดเปลื้องความประมาท

19 3. สมุตเตชนา 3. สมุตเตชนา (Urging; encouragement; animation; filling with enthusiasm) เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า คือ ปลุกเร้าใจให้ กระตือรือร้น เกิดความอุตสาหะ มีกำลังใจแข็งขัน มั่นใจที่จะทำสำเร็จให้จงได้ สู้งาน ไม่หวั่นระย่อ ไม่กลัวเหนื่อย ไม่กลัวยาก Implementation – Motivation เป้าหมาย. ปลดเปลื้องความอืดคร้าน

20 4. สัมปหังสนา 4. สัมปหังสนา Gladdening; exhilaration; filling with delight and joy ปลอบชโลมใจให้สดชื่นรื่นเริง คือ บำรุงจิตให้แช่มชื่น เบิกบาน โดยชี้ให้เห็นผลดี หรือคุณประโยชน์ที่จะ ได้รับ และทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จยิ่งขึ้นไป ทำ ให้ผู้ฟังมีความหวังและร่าเริงเบิกบานใจ Implementation – Compassion Sense of humor เป้าหมาย. สัมฤทธิ์การปฏิบัติ

21 การวัดและประเมินผลของ มหาวิทยาลัย อะไร ? สมรรถนะ Competencyสมรรถนะ ทักษะ Skillทักษะ การผลิต บัณฑิต การทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธ รรม การทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธ รรม การ วิจัย การบริการ วิชาการ

22 ใคร ? หลักสูตรผู้สอนผู้เรียนผู้สนับสนุน

23 หลักสูตร ตอบ โจทย์ สังคม ขานรับ ความ ต้องการ ผู้เรียน แข่งขัน ระดับสากล มี เป้าหมาย คุณภาพ ของคน

24 ผู้สอน B E C D A ผลการ สอน คุณวุฒิ Knowledge ตำแหน่งทาง วิชาการ Position เป็น ต้นแบบ modeling แฟ้มสะสมงาน พันธกิจ Portfolio

25 ผู้เรี ยน ผลการเรียน ในชั้น (Grade) กิจกรรม / จัด สาธารณะ (Activity / Public mind) ศึกษาด้วย ตนเอง (Self study) ผลการ เรียนรู้

26 ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สนับสนุน ผู้บริหาร อาคาร สถานที่ วัฒนธรรม องค์กร ความสำเร็จของงาน สื่อการเรียนการสอน

27 Q & A


ดาวน์โหลด ppt ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี. พันธกิจของอาจารย์ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google