งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสอนและการวัดการประเมินผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสอนและการวัดการประเมินผล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสอนและการวัดการประเมินผล
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี

2 การสอนในระดับอุดมศึกษา

3 พันธกิจของอาจารย์ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4 พันธกิจการสอนในมหาวิทยาลัย
การสอนซึ่งครอบคลุม การสอนในห้องเรียน การให้คำปรึกษา การบริการวิชาการในระดับต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ สาขาวิชา ภาควิชา คณะในมหาวิทยาลัย นอกหน่วยงานที่สังกัด การบริการวิชาการนอกชั้นเรียน หรือนอกมหาวิทยาลัย การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน สังคม ประเทศ ในด้านศิลปวัฒนธรรม การวิจัยเพื่อประกอบการสอน และเพื่อประโยชน์สุขของสถาบัน ชุมชน สังคม

5 การสอนในระดับอุดมศึกษา
Theory Practicum S+T สังคมศาสตร์ (Social Sciences) การสอน (Teaching) วิทยาศาสตร์ (Sciences) HS ขั้นตอน (Stages) การเตรียม (Preparation) สอน (Teaching) ประเมินผล (Evaluation)

6 สำหรับผู้สอน แบบประมวลการสอน (Syllabus Design) /TQF การออกแบบวิชาสอน
การเตรียม (Preparation) วิธีการสอน (Teaching Methods) การออกแบบวิชาสอน (Course Design) แบบประมวลการสอน (Syllabus Design) /TQF แผนการสอน (Lesson Plan)

7 Lecture with discussion
สำหรับผู้สอน วิธีการสอน Lecture Lecture with discussion Panel of Expert Brain storming Videotapes Class Discussion Case Studies Role Playing Worksheets Guest Speaker

8 ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียนมากขึ้น
รูปแบบการเรียน มีชีวิตชีวา ผู้เรียนทราบผลการ เรียนสม่ำเสมอ มีกิจกรรมหลากหลาย แบบประเมินเป็นธรรม การออกแบบวิชาสอน (Course Design)

9 แบบประมวลการสอน (Syllabus Design)/มคอ. (TQF)
Course Content Scope  Reference material Course Focus  Modification base Prerequisites  Motivating Detailing  Self monitoring Goals  Activities Schedule  Evaluation system Objectives  Accreditation Contract  Learning Outcome

10 แผนการสอน (Lesson Plan) ขั้นเตรียม ขั้นปฏิบัติ กิจกรรมหลังปฏิบัติ
Unit title Instructional Goals Objective Rationale Content Procedures Evaluation Materials Evaluation Revision Goals Content Student entry level

11 ก่อนสอน Placement test Test Quiz Interview Questionnaire Presentation
Etc.

12 เมื่อลงมือสอน กิจกรรมช่วงแรก สร้างบรรยากาศในการเรียน
ชี้แจงเกี่ยวกับประมวลการสอน

13 ขณะสอน สร้างความสนใจของผู้เรียน (ด้วยกิจกรรม ด้วยอุปกรณ์
ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้เรียน) สร้างบรรยากาศในห้องเรียน (ด้วยอารมณ์ขัน รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน บุคลิกผู้สอน แสดงความสนใจและยอมรับความคิดเห็นของผู้เรียน)

14 หลังการสอน ประเมินการสอน การทดสอบ การประเมินตนเอง
การบันทึกด้วยเทป / วิดีทัศน์ ข้อมูลจากผู้เรียน การสังเกตภายนอก แบบสอบถาม จากเพื่อนร่วมงาน การสัมภาษณ์ จากผู้บริหาร การทดสอบ Quizzes Tests Exams

15 มีองค์ความรู้ (Scholarship)
สรุป มีองค์ความรู้ (Scholarship) ผู้สอนดี มีความสามารถในการ สื่อสารกับผู้เรียน (Competence) มีบุคลิก (Personal Integrity)

16 พุทธลีลาในการสอน / เทศนาวิธี 4 The Buddha’s style / manner of teaching
การสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้ง แม้ที่เป็นเพียงธรรมิกถา หรือการสนทนาทั่วไป ซึ่งมิใช่คราวที่มีความมุ่งหมายพิเศษ ก็จะดำเนินไปอย่างสำเร็จผลดี โดยมีองค์ประกอบที่เป็นคุณลักษณะ 4 ประการ

17 1. สันทัสสนา (Elucidation and Verification)
ชี้แจงให้เห็นชัด คือจะสอนอะไร ก็ชี้แจงจำแนกแยกแยะอธิบาย และแสดงเหตุผลให้ชัดเจน จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง เห็นจริงเห็นจัง ดังจูงมือไปดูเห็นกับตา Implementation – Body of knowledge เป้าหมาย. ปลดเปลื้องความเขลาหรือความมืดมัว

18 2. สมาทปนา (Incitement to take upon oneself / inspiration towards the goal)
ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ คือสิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดทำ ก็แนะนำ หรือบรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่า มองเห็นความสำคัญที่จะต้องฝึกฝนบำเพ็ญจนกระทั่งใจยอมรับ อยากลงมือทำ หรือนำไปปฏิบัติ Implementation – Personality เป้าหมาย. ปลดเปลื้องความประมาท

19 3. สมุตเตชนา (Urging; encouragement; animation; filling with enthusiasm)
เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า คือ ปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้น เกิดความอุตสาหะ มีกำลังใจแข็งขัน มั่นใจที่จะทำสำเร็จให้จงได้ สู้งาน ไม่หวั่นระย่อ ไม่กลัวเหนื่อย ไม่กลัวยาก Implementation – Motivation เป้าหมาย. ปลดเปลื้องความอืดคร้าน

20 4. สัมปหังสนา Gladdening; exhilaration; filling with delight and joy
ปลอบชโลมใจให้สดชื่นรื่นเริง คือ บำรุงจิตให้แช่มชื่นเบิกบาน โดยชี้ให้เห็นผลดี หรือคุณประโยชน์ที่จะได้รับ และทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จยิ่งขึ้นไป ทำให้ผู้ฟังมีความหวังและร่าเริงเบิกบานใจ Implementation – Compassion Sense of humor เป้าหมาย. สัมฤทธิ์การปฏิบัติ

21 การวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัย
อะไร? สมรรถนะ Competency ทักษะ Skill การผลิตบัณฑิต การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม การวิจัย การบริการวิชาการ

22 ใคร? หลักสูตร ผู้สอน ผู้เรียน ผู้สนับสนุน

23 ขานรับความต้องการผู้เรียน
หลักสูตร ตอบโจทย์สังคม ขานรับความต้องการผู้เรียน แข่งขันระดับสากล มีเป้าหมาย คุณภาพของคน

24 ผู้สอน B E C D A ผลการสอน คุณวุฒิ Knowledge ตำแหน่งทางวิชาการ Position
เป็นต้นแบบ modeling แฟ้มสะสมงานพันธกิจ Portfolio

25 ผู้เรียน ผลการเรียนรู้ ผลการเรียนในชั้น (Grade)
กิจกรรม / จัดสาธารณะ (Activity / Public mind) ศึกษาด้วยตนเอง (Self study) ผลการเรียนรู้

26 ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สนับสนุน ผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สนับสนุน ผู้บริหาร อาคารสถานที่ วัฒนธรรมองค์กร ความสำเร็จ ของงาน สื่อการเรียน การสอน

27 Q & A


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสอนและการวัดการประเมินผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google