งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีและหลักการ บริหารชั้นเรียน สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีและหลักการ บริหารชั้นเรียน สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีและหลักการ บริหารชั้นเรียน สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย

2 ทฤษฎีและหลักการ บริหารชั้นเรียน คำจำกัดความ Kuachak และ Eggen = การ บริหารการจัดชั้นเรียน ประกอบด้วย ความคิด การวางแผน และการ ปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงของครูที่ สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมอย่างเป็น ระบบระเบียบ และส่งเสริมการเรียนรู้ Moore = การบริหารจัดการชั้น เรียน เป็นกระบวนการของการ จัดระบบระเบียบ และนำกิจการของ ห้องเรียนให้เกิดการเรียนรู้

3 รูปแบบในภาพรวม 1. Assertive discipline model (AD) 2. Noncoercive discipline model (ND) 3. Behavior modification model (BM) 4. Teacher effectiveness training model (TET) 5. Positive classroom discipline (PCD) 6. Cooperative discipline model (CD) 7. Positive discipline in the classroom model (PDC) 8. Discipline with dignity model (DWD)

4 แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการชั้นเรียน 1. การบริหารการจัดการชั้นเรียน และการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่มี ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 2. เป็นไปไม่ได้ที่จะแยกการ บริหารการจัดการชั้นเรียนกับ หน้าที่การจัดการเรียนการสอน 3. การบริหารชั้นเรียนเป็นความ ท้าทายของการเป็นครูมืออาชีพ

5 การเตรียมตัวเพื่อการบริหารจัดการ ชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 1. ครูต้องสร้างข้อกำหนดที่ ชัดเจนและมีขั้นตอนการปฏิบัติได้ 2. ครูพัฒนาระบบในการยึด เหนี่ยวนักเรียนให้รับผิดชอบการ เรียนได้ 3. ครูต้องมีทักษะการวางแผน 4. ครูต้องมีทักษะการแก้ปัญหา 5. ครูต้องยอมรับอิทธิพลระหว่าง บุคคล 6. ครูสามารถกระตุ้นให้เกิด พฤติกรรมที่คาดหวังได้

6 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการชั้น เรียนและการเรียนการสอน 1. ความประสานสอดคล้อง 2. สร้างพลังในการขับเคลื่อนการ เรียนรู้ วินัยเชิงบวกในห้องเรียน วิธีพบปะในชั้นเรียนจะทำให้ นักเรียนได้รับประโยชน์ 1. การพัฒนาการรับรู้ 2. การพัฒนาทักษะสำคัญๆ

7 วินัยเชิงบวกเกิดได้ด้วยการสอนเชิง บวก 1. การสอนจะต้องเอาใจใส่ด้วย การสังเกตครูที่มีแนวคิดเชิง บวก 2. พฤติกรรมทั้งหลายทั้งปวงใน ห้องเรียนเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้เกือบ ทั้งหมด 3. การเรียนรู้รวมถึงการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 4. พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเป็น ผลที่เกิดตามมา 5. พฤติกรรมที่เหมาะสมย่อม ได้รับอิทธิพลจากบริบทของ ห้องเรียน

8 บรรยายกาศในชั้นเรียน Moore ให้แนวทางในการสร้าง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในห้องเรียน 1. ครูคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดจาก นักเรียน 2. เป็นรูปแบบพฤติกรรมที่พึง ประสงค์ 3. มีส่วนร่วมในความคาดหวังซึ่ง กันและกัน 4. สร้างบรรยากาศเชิงบวก 5. ทุกกิจกรรมต้องให้นักเรียนมี ส่วนร่วม


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีและหลักการ บริหารชั้นเรียน สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google