งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดและ ประเมินผล ตามหลักสูตร แกนกลาง การศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดและ ประเมินผล ตามหลักสูตร แกนกลาง การศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดและ ประเมินผล ตามหลักสูตร แกนกลาง การศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

2 วัตถุประส งค์ เป็นแนวทางในการวัด และประเมินผล การเรียนระดับ สถานศึกษาและชั้นเรียน

3 ระดับชั้นเรียนระดับชั้นเรียน ระดับชาติ ระดับสถานศึกษาระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับการวัดและประเมินผล

4 จุดมุ่งหมายของการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ จุดมุ่งหมายของการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อตัดสินผลการเรียนรู้เพื่อตัดสินผลการเรียนรู้

5 สิ่งที่ครูผู้สอนต้องดำเนินการวัดและประเมินผล คุณภาพ ผู้เรียน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และเขียน มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ๘ กลุ่มสาระ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สมรรถนะ / คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ อันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

6 แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญ ๕ ด้าน ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

7 การประเมินระหว่างการเรียนการสอน (Formative assessment) เพื่อพัฒนาผู้เรียน (Formative assessment) การประเมินระหว่างการเรียนการสอน (Formative assessment) เพื่อพัฒนาผู้เรียน (Formative assessment) g เก็บข้อมูลการเรียนรู้ระหว่างเรียนเพื่อใช้ส่งเสริม/ปรับปรุง เกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน รู้จุดเด่น/จุดที่ปรับปรุง เป็นข้อมูลพัฒนา เกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน รู้จุดเด่น/จุดที่ปรับปรุง เป็นข้อมูลพัฒนา เป็นเครื่องมือกำหนดเป้าหมายการเรียนการสอน ผู้สอนต้องมีทักษะในการใช้วิธีการและเครื่องมือประเมิน ใช้ผลประเมินวางแผนและทบทวนการสอน

8 การประเมินระหว่างการเรียนการสอน (Formative assessment) เพื่อพัฒนาผู้เรียน (Formative assessment) การประเมินระหว่างการเรียนการสอน (Formative assessment) เพื่อพัฒนาผู้เรียน (Formative assessment) g ผู้สอนต้องมีทักษะในการใช้วิธีการและเครื่องมือประเมิน การสังเกต การซักถาม การระดมความคิดเห็น การใช้แฟ้มสะสมงาน การใช้ภาระงานที่ปฏิบัติ การประเมินความรู้เดิม การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพื่อนประเมินเพื่อน การใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) การให้ข้อมูลย้อนกลับเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ทำให้การเรียนรู้เพิ่มพูน การให้ข้อมูลย้อนกลับเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ทำให้การเรียนรู้เพิ่มพูน

9 (Summative assessment) การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative assessment) g เป็นการประเมินเมื่อจบหน่วยการเรียน/จบรายวิชา ตัดสินให้คะแนน/ให้ระดับผลการเรียน/ให้การรับรอง ความรู้ความสามารถผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรือไม่ / จบหลักสูตรได้หรือไม่ สถานศึกษามีหน้าที่อนุมัติผลและรายงานผลการเรียน

10 การตัดสิน การให้ระดับ และการรายงานผลการเรียน การเลื่อนชั้นและการซ้ำชั้น การตัดสิน การให้ระดับ และการรายงานผลการเรียน การเลื่อนชั้นและการซ้ำชั้น เกณฑ์การจบการศึกษา การดำเนินการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนการดำเนินการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน

11 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ วัดและประเมินการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายบูรณาการในการเรียนการสอนวัดและประเมินการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายบูรณาการในการเรียนการสอน คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ ภาษาไทยภาษาไทย ศิลปะศิลปะ ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯสังคมศึกษาฯ สุขศึกษา/พละศึกษาสุขศึกษา/พละศึกษา การงานอาชีพฯการงานอาชีพฯ

13 กระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อ่าน(รับสาร) คิดวิเคราะห์ เขียน (สื่อสาร) หนังสือ เอกสาร วิทยุ โทรทัศน์ สื่อต่าง ๆ แล้วสรุปเป็นความรู้ความเข้าใจของตนเอง หนังสือ เอกสาร วิทยุ โทรทัศน์ สื่อต่าง ๆ แล้วสรุปเป็นความรู้ความเข้าใจของตนเอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หาเหตุผล แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความรู้ ความคิด สื่อสารให้ผู้อื่น เข้าใจ

14 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสุจริตซื่อสุจริต มีวินัยมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงานมุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะมีจิตสาธารณะ

15 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียน -ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์/นักวิชาการทหาร-ชุมนุม/ชมรมกิจกรรมนักเรียน ผู้บำเพ็ญประโยชน์/นักวิชาการทหาร-ชุมนุม/ชมรม กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนว

16 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

17 การตัดสินผลการเรียนการตัดสินผลการเรียน เวลาเรียน ๘๐ % ทุกตัวชี้วัด/ผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด/ผ่านเกณฑ์ ทุกรายวิชาได้รับการตัดสินทุกรายวิชาได้รับการตัดสิน  อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

18 การให้ระดับผลการเรียน ประถมศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษามัธยมศึกษา รายวิชาให้ระดับผลการเรียนเป็น ระบบตัวเลขระบบตัวเลข ระบบตัวอักษรระบบตัวอักษร ระบบร้อยละระบบร้อยละ ระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อน มาตรฐานระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อน มาตรฐานรายวิชาให้ระดับผลการเรียนเป็น ระบบตัวเลขระบบตัวเลข ระบบตัวอักษรระบบตัวอักษร ระบบร้อยละระบบร้อยละ ระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อน มาตรฐานระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อน มาตรฐานรายวิชาให้ระดับผลการเรียนเป็น ระบบตัวเลข 8 ระดับระบบตัวเลข 8 ระดับ รายวิชาที่จะนับหน่วยกิตรายวิชาที่จะนับหน่วยกิต ต้องได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ระดับ 1 ขึ้นไปต้องได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ระดับ 1 ขึ้นไปรายวิชาให้ระดับผลการเรียนเป็น ระบบตัวเลข 8 ระดับระบบตัวเลข 8 ระดับ รายวิชาที่จะนับหน่วยกิตรายวิชาที่จะนับหน่วยกิต ต้องได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ระดับ 1 ขึ้นไปต้องได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ ระดับ 1 ขึ้นไป การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับการประเมิน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับการประเมิน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น ผ่าน และ ไม่ผ่าน ผ่าน และ ไม่ผ่าน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น ผ่าน และ ไม่ผ่าน ผ่าน และ ไม่ผ่าน

19 ความหมายผลการประเมินคุณภาพ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ดีเยี่ยม : สามารถจับใจความสำคัญได้ครบถ้วน เขียนวิพากษ์วิจารณ์ เขียนสร้างสรรค์ แสดงความ คิดเห็นประกอบอย่างมีเหตุผลได้ถูกต้องและสมบูรณ์ใช้ภาษาสุภาพและเรียบเรียงได้สละสลวย ดีเยี่ยม : สามารถจับใจความสำคัญได้ครบถ้วน เขียนวิพากษ์วิจารณ์ เขียนสร้างสรรค์ แสดงความ คิดเห็นประกอบอย่างมีเหตุผลได้ถูกต้องและสมบูรณ์ใช้ภาษาสุภาพและเรียบเรียงได้สละสลวย ดี : สามารถจับใจความสำคัญได้ เขียนวิพากษ์วิจารณ์ และเขียนสร้างสรรค์ได้ โดยใช้ภาษาสุภาพ ดี : สามารถจับใจความสำคัญได้ เขียนวิพากษ์วิจารณ์ และเขียนสร้างสรรค์ได้ โดยใช้ภาษาสุภาพ ผ่าน : สามารถจับใจความสำคัญ และ เขียนวิพากษ์วิจารณ์ ได้บ้าง ผ่าน : สามารถจับใจความสำคัญ และ เขียนวิพากษ์วิจารณ์ ได้บ้าง การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

20 ความหมายผลการประเมินคุณภาพ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ดีเยี่ยม : ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเป็น นิสัยและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม นิสัยและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม ดี : ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ตามกฎเกณฑ์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ผ่าน : ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด และเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด คุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณลักษณะอันพึงประสงค์

21 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พิจารณาจาก : การเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม ผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด/ให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน/ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด/ให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน/ไม่ผ่าน

22 การสอนซ่อมเสริมการสอนซ่อมเสริม ความรู้/ทักษะไม่เพียงพอในแต่ละรายวิชาความรู้/ทักษะไม่เพียงพอในแต่ละรายวิชา ไม่แสดงความรู้/ทักษะ/เจตคติ ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด ในการประเมินระหว่างเรียน ไม่แสดงความรู้/ทักษะ/เจตคติ ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด ในการประเมินระหว่างเรียน ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์/ต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัวผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์/ต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว ผลการเรียนไม่ผ่าน สอนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน ให้อยู่ในดุลยพินิจ ให้อยู่ในดุลยพินิจ

23 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างระหว่างเรียนกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค กำหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน และกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ของผลการเรียน กำหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน และกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ของผลการเรียน กำหนดแนวปฏิบัติในการอนุมัติผลการเรียน กำหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทาง วิธีการกำกับ ติดตาม บันทึกผลประเมินในเอกสารหลักฐาน ให้ความสำคัญของคะแนนระหว่างเรียนมากกว่า ๖๐ : ๔๐, ๗๐ : ๓๐, ๘๐ : ๒๐ ให้ความสำคัญของคะแนนระหว่างเรียนมากกว่า ประถม ตัวเลข ร้อยละ ตัวอักษร คุณภาพสะท้อนมาตรฐาน มัธยม ผลการเรียน ๘ ระดับ กรณีผลการเรียน “0” ผลการเรียนที่มีเงื่อนไข “ร” “มส” ผลประเมินไม่สมบูรณ์ (ได้ ร) ไม่มีสิทธิ์สอบ (ได้ มส) กำหนดแนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริม การสอบแก้ตัว

24 แนวดำเนินการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กำหนดผลการเรียนรู้/ความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ กำหนดผลการเรียนรู้/ความสามารถการอ่าน กำหนดเกณฑ์ตัดสินคุณภาพ (ดีเยี่ยม ดี ผ่าน) ให้ เหมาะสมกับระดับการศึกษา ผู้สอนออกแบบการประเมิน ให้เหมาะสมแต่ละชั้นปี และการจัดการเรียนรู้แต่ละภาคเรียน และการจัดการเรียนรู้แต่ละภาคเรียน

25 รูปแบบ/วิธีการพัฒนา/การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ประเมินจากผลงาน/การเข้าร่วมกิจกรรมประเมินจากผลงาน/การเข้าร่วมกิจกรรม บูรณาการกับหน่วย บูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาโดยมีสัดส่วน เป็นตัวแทนได้ นำไปจัดการเรียนรู้ แต่ละรายวิชา มีผลประเมิน เป็นผลงานในหน่วยการเรียนรู้นั้น นำผล เป็นผลประเมินการอ่านฯ บูรณาการกับหน่วย บูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาโดยมีสัดส่วน เป็นตัวแทนได้ นำไปจัดการเรียนรู้ แต่ละรายวิชา มีผลประเมิน เป็นผลงานในหน่วยการเรียนรู้นั้น นำผล เป็นผลประเมินการอ่านฯ กรณีที่บุคลากรสอนไม่เพียงพอกรณีที่บุคลากรสอนไม่เพียงพอ กรณีที่บุคลากรสอนพียงพอกรณีที่บุคลากรสอนพียงพอส่งเสริม/พัฒนาในกลุ่มสาระส่งเสริม/พัฒนาในกลุ่มสาระ จัดโครงงาน/กิจกรรมเสริมจัดโครงงาน/กิจกรรมเสริม ประเมินผลในกลุ่มสาระ / ผลจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ประเมินจากแบบทดสอบมาตรฐานประเมินการอ่าน : ทดสอบกับผู้เรียนทุกคน แบบทดสอบต้องมีความเทียงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได้ ยุติธรรม และเชื่อถือได้ ประเมินจากแบบทดสอบมาตรฐานประเมินการอ่าน : ทดสอบกับผู้เรียนทุกคน แบบทดสอบต้องมีความเทียงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได้ ยุติธรรม และเชื่อถือได้

26 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน การใช้เกณฑ์การให้คะแนน (RUBRICS) กำหนดระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม ดี ผ่าน กำหนดประเด็นการประเมิน เช่น การนำเสนอเนื้อหาการใช้ภาษา การนำเสนอเนื้อหาการใช้ภาษา ให้คำอธิบายคุณภาพของประเด็นการประเมินให้คำอธิบายคุณภาพของประเด็นการประเมิน

27 ประเด็นการ ประเมิน ระดับคะแนน ๓๒๑ การนำเสนอ เนื้อหา -เรียงลำดับเรื่องราวได้ เหมาะสม ไม่วกวน -แสดงความคิดเห็นประกอบ ได้อย่างมีเหตุผลและ สร้างสรรค์ -นำเสนอประเด็นสำคัญที่ทำ ให้เห็นความชัดเจนของเรื่อง -ประเมินสิ่งที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง -เรียงลำดับเรื่องราว ได้เหมาะสม ไม่ วกวน -แสดงความคิดเห็น ประกอบได้อย่างมี เหตุผล -นำเสนอข้อมูล ชัดเจน แต่บาง ประเด็นไม่ชัดเจน -เรียงลำดับเรื่องราว ได้ แต่มีการวกวน บ้าง -แสดงความคิดเห็น ประกอบ -ข้อมูลสนับสนุน หรือประเด็นยังไม่ ชัดเจน การใช้ภาษา -เขียนสะกดคำได้ถูกต้อง -เลือกใช้คำตรงความหมาย -ใช้ภาษาเหมาะกับระดับ ภาษา -ใช้ภาษาสื่อสารตรง จุดประสงค์ -เขียนสะกดคำ ถูกต้องตามอักขรวิธี -เลือกใช้คำตรง ความหมาย -ใช้ภาษาเหมาะสม กับระดับภาษา -เขียนสะกดคำ ถูกต้องตามอักขรวิธี -เลือกใช้คำตรง ความหมาย

28 แนวดำเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมิน เพื่อ กำหนดแนวทาง : พัฒนา ประเมิน เกณฑ์ ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม ตัดสินผลการประเมินรายปี (ประถมศึกษา) รายภาค (มัธยมศึกษา) และจบการศึกษา ตัดสินผลการประเมินรายปี (ประถมศึกษา) รายภาค (มัธยมศึกษา) และจบการศึกษา จัดระบบการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมและส่งต่อข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อเนื่อง นิยาม/ความหมายของคุณลักษณะแต่ละตัว กำหนดตัวชี้วัด/ พฤติกรรม เกณฑ์/แนวทางการประเมินสอดคล้องบริบท/จุดเน้น : ดีเยี่ยม ดี ผ่าน เกณฑ์/แนวทางการประเมินสอดคล้องบริบท/จุดเน้น : ดีเยี่ยม ดี ผ่าน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าฐานนิยม (Mode) ตัดสินผลตามเกณฑ์ ให้ครูกลุ่มสาระ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายพัฒนาและประเมิน

29 รูปแบบที่ ๑ แยกการประเมินออกจากตัวชี้วัดของกลุ่ม ภาษาไทยภาษาไทย คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา/พละสุขศึกษา/พละ สังคมศึกษาสังคมศึกษา การงานอาชีพการงานอาชีพ ศิลปศึกษาศิลปศึกษา ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ ชมรม/ชุมนุมชมรม/ชุมนุม โครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม ๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ๘ ๘ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ๘ ๘ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ๘ ๘ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ๘ ๘ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ๘ ๘ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ๘ ๘ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ๘ ๘ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ๘ ๘ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ๘ ๘ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ๘ ๘ คุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กระบวนการ ปลูกฝังผ่านกลุ่ม สาระและกิจกรรม ครูผู้สอน/ครูที่รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรมส่งระดับการประเมิน ตามเกณฑ์ ที่สถานศึกษากำหนดครูผู้สอน/ครูที่รับผิดชอบโครงการ/ ที่สถานศึกษากำหนด ครูวัดผลครูวัดผล ประมวลผลโดยใช้ฐานนิยมประมวลผลโดยใช้ฐานนิยม อนุมัติอนุมัติ

30 รูปแบบที่ ๒ นำคุณลักษณะประเมินร่วมกับกลุ่มสาระ/ตัวชี้วัด ภาษาไทยภาษาไทย คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา/พละสุขศึกษา/พละ สังคมศึกษาสังคมศึกษา การงานอาชีพการงานอาชีพ ศิลปศึกษาศิลปศึกษา ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ ชมรม/ชุมนุมชมรม/ชุมนุม โครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม ๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ๘ ๘ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ๘ ๘ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๘ ๘ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๖ ๖ ๗ ๗ ๘ ๘ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ๘ ๘ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ๘ ๘ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ๘ ๘ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๖ ๖ ๘ ๘ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ๘ ๘ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ๘ ๘ เลือกคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ที่สอดคล้อง กับกลุ่มสาระ/ตัวชี้วัด เลือกคุณลักษณะ กระบวนการ ปลูกฝังผ่านกลุ่ม สาระและกิจกรรม ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระส่งผลการประเมินครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระส่งผลการประเมิน ครูวัดผลครูวัดผล ประมวลผลโดยใช้ฐานนิยมประมวลผลโดยใช้ฐานนิยม อนุมัติอนุมัติ

31 รูปแบบที่ ๓ ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาประเมิน ภาษาไทยภาษาไทย คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา/พละสุขศึกษา/พละ สังคมศึกษาสังคมศึกษา การงานอาชีพการงานอาชีพ ศิลปศึกษาศิลปศึกษา ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ ชมรม/ชุมนุม โครงการ/กิจกรรม ๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ๘ ๘ คุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กระบวนการ ปลูกฝังผ่านกลุ่ม สาระและกิจกรรม ครูประจำชั้นสรุประดับคุณภาพตามสภาพจริงครูประจำชั้นสรุประดับคุณภาพตามสภาพจริง อนุมัติอนุมัติ ครูประจำชั้น/ครู ประจำวิชา ประเมิน/ร่วมประเมิน นักเรียนทุกคน ทุกคุณลักษณะ ครูประจำชั้น/ครู ประจำวิชา ประเมิน/ร่วมประเมิน นักเรียนทุกคน ทุกคุณลักษณะ ครูผู้รับผิดชอบ พัฒนาและประเมิน ครูผู้รับผิดชอบ พัฒนาและประเมิน

32 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม แนะแนว กิจกรรมนักเรียน - ลูกเสือฯผู้บำเพ็ญฯ - ชุมนุม/ชมรม กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ เกณฑ์การประเมิน ๑. เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ๒.การปฏิบัติกิจกรรม ๓. ผลงาน/ชิ้นงาน ประเมิน ไม่ผ่าน ซ่อม เสริม ผ่าน ส่งผลการประเมิน ไม่ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์

33 เกณฑ์การผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกณฑ์การผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กำหนดเกณฑ์คุณภาพ : ผ่าน/ไม่ผ่าน กำหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องจุดประสงค์แต่ละ กิจกรรม /เกณฑ์ผ่านการประเมิน เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรมเกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม ผ่าน : ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ และ ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ผ่าน : ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตาม เกณฑ์ หรือไม่ผ่านปฏิบัติกิจกรรมและผลงานผู้เรียนตาม เกณฑ์ที่กำหนด เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินในแต่ละภาค/ปีเกณฑ์การตัดสินผลการประเมินในแต่ละภาค/ปี ผ่าน : ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านทั้ง ๓ กิจกรรม ไม่ผ่าน : ผู้เรียนมีผลการประเมินไม่ผ่านกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งจาก ๓ กิจกรรม

34 เกณฑ์การผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกณฑ์การผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินเพื่อจบระดับการศึกษาเกณฑ์การตัดสินผลการประเมินเพื่อจบระดับการศึกษา ผ่าน : ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับผ่านทุกชั้นปีในระดับ การศึกษานั้น ไม่ผ่าน : ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับไม่ผ่านบางชั้นปี ในระดับการศึกษานั้น

35 การรายงานผลการเรียนการรายงานผลการเรียน ต้องสรุปผลการเรียนรายงานให้ผู้ปกครอง ทราบความก้าวหน้า ภาคเรียนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย เป็นระยะ ๆ หรือ

36 หวังจะได้เห็นทุก ท่าน เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ

37 พร้อมที่จะแตกหน่อ

38 และแพร่พันธ์อย่างงดงาม

39 ขอให้ประสบความสำเร็จ ในการพัฒนา คุณภาพผู้เรียน เพราะนั่นคือ คามสำเร็จ ในวิชาชีพครู

40 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การวัดและ ประเมินผล ตามหลักสูตร แกนกลาง การศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google