งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. หลักสูตรฯประกอบด้วย  วิสัยทัศน์หลักการจุดมุ่งหมาย  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และ ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. หลักสูตรฯประกอบด้วย  วิสัยทัศน์หลักการจุดมุ่งหมาย  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และ ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๑. หลักสูตรฯประกอบด้วย  วิสัยทัศน์หลักการจุดมุ่งหมาย  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และ ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  โครงสร้างเวลาเรียนและการ วัดประเมินผลการเรียนรู้

3 ๒. ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพชุมชน และท้องถิ่น  กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  เป้าหมายที่เป็นจุดเน้นในการ พัฒนาผู้เรียนในท้องถิ่น  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  การประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับท้องถิ่น

4 ๓. ส่วนที่สถานศึกษาพัฒนา เพิ่มเติม  สอดคล้องเหมาะสมกับ จุดเน้นของสถานศึกษา  ความสนใจ ความต้องการ ความถนัดของผู้เรียน  เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ศักยภาพของผู้เรียน

5 การจัดการศึกษาวิชาชีพใน สถานศึกษา ๑. จัดตามโครงสร้างหลักสูตร สถานศึกษา ๒. จัดนอกโครงสร้างหลักสูตร สถานศึกษา

6 จัดตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ลักษณะที่๑ จัดในรายวิชาพื้นฐาน การงาน - ปลูกพืช - ทำอาหาร โดยตรง ศิลปะ - ดนตรี - วาดภาพ - งานปั้น ภาษาต่างประเทศ - มัคคุเทศก์น้อย สอดแทรก คณิตศาสตร์ – บัญชีรายรับ รายจ่าย ต้นทุน กำไร

7  ลักษณะที่ ๒ จัดในรายวิชาเพิ่มเติม ตามจุดเน้น ความต้องการ  กำหนดเป็นผลการเรียนรู้ที่เป็น เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน สาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับงานอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่ เกี่ยวกับงานอาชีพ กอท. ทอเสื่อ ช่างเสริมสวย เพาะไม้ดอกไม้ประดับ สังคมฯ จัดทำข้อมูลแหล่ง ท่องเที่ยว วัฒนธรรม การผลิตสินค้า และการ บริการในชุมชน

8  ลักษณะที่ ๓ จัดในกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน  จัดในส่วนของกิจกรรม นักเรียน ชุมนุม ชมรม

9 จัดนอกโครงสร้างหลักสูตร สถานศึกษา  จัดในรูปแบบของกลุ่มสนใจ นอกเวลาเรียนปกติ  สถานศึกษาจัดเอง สถานศึกษาจัดร่วมกับ ครอบครัว สถานประกอบการ อื่นๆ

10 การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น อาชีพ ๑. จัดตามโครงสร้างหลักสูตร สถานศึกษา ๒. จัดนอกโครงสร้างหลักสูตร สถานศึกษา

11 จัดตามโครงสร้างหลักสูตร สถานศึกษา แนวทางที่ ๑ การจัดการเรียนรู้วิชาชีพ โดยสถานศึกษา  สำรวจข้อมูลอาชีพ  จัดทำหลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน / เพิ่มเติม / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประชาสัมพันธ์  จัดกลุ่มผู้เรียนตามความสนใจ เน้นกระบวนการทำงาน มีความรู้ ทักษะอาชีพ หารายได้ระหว่างเรียน

12 แนวทางที่ ๒ การจัดการเรียนรู้ วิชาชีพโดยสถานศึกษา ร่วมกับวิทยากร บุคคลภายนอก ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ในโรงเรียน

13  แนวทางที่ ๓ การจัดการ เรียนรู้วิชาชีพโดย สถานศึกษาร่วมกับ สถานประกอบการ ปฏิบัติจริง กับ สถานที่จริง

14  แนวทางที่ ๔ การจัดการเรียนรู้ วิชาชีพโดยสถานศึกษาร่วมกับ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน ของรัฐ และเอกชน  สนับสนุนการเรียนรู้ทางด้าน วิชาชีพ ทั้งด้านบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

15 จัดนอกโครงสร้าง หลักสูตรสถานศึกษา  ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ที่มีความ สนใจ  นอกเวลาเรียนปกติเพิ่มทักษะ ด้านอาชีพ  มีรายได้ระหว่างเรียน  เป็นพื้นฐานในการประกอบ อาชีพ


ดาวน์โหลด ppt ๑. หลักสูตรฯประกอบด้วย  วิสัยทัศน์หลักการจุดมุ่งหมาย  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และ ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google