งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฉบับร่าง : การขับเคลื่อนสหกรณ์ เป็นวาระแห่งชาติ. คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการ เรียนรู้การสหกรณ์ ในระบบ การศึกษา นอกระบบ การศึกษา คณะกรรมการจัดการเรียนรู้การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฉบับร่าง : การขับเคลื่อนสหกรณ์ เป็นวาระแห่งชาติ. คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการ เรียนรู้การสหกรณ์ ในระบบ การศึกษา นอกระบบ การศึกษา คณะกรรมการจัดการเรียนรู้การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฉบับร่าง : การขับเคลื่อนสหกรณ์ เป็นวาระแห่งชาติ

2 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการ เรียนรู้การสหกรณ์ ในระบบ การศึกษา นอกระบบ การศึกษา คณะกรรมการจัดการเรียนรู้การ สหกรณ์ระดับชาติ สำนักงานจัดการเรียนรู้ การสหกรณ์ ประเด็นการขับเคลื่อนการ จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ฉบับร่าง : การขับเคลื่อนสหกรณ์ เป็นวาระแห่งชาติ สร้างองค์ความรู้ / เสริมทักษะ / ใช้การ สหกรณ์ในการดำเนินชีวิต

3 กระทรวงที่จัดการศึกษา ประกาศนโยบาย คณะรัฐมนตรีประกาศ ๗ มิถุนายน เป็นวันสหกรณ์นักเรียน สร้าง หลักสูตร ออกแบบ การจัดการ เรียนรู้ที่ เหมาะสม จัดการเรียนรู้ การสหกรณ์ใน สถานศึกษา ครู สหกรณ์ / ครูอาสา จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน / ทางไกล / แท็บเล็ต กิจกรรม สหกรณ์ นักเรียน ศูนย์การ เรียนรู้ชุมชน สถานศึกษา ต้นแบบ ในระบบการศึกษา ฉบับร่าง : การขับเคลื่อนสหกรณ์ เป็นวาระแห่งชาติ กองทุน พัฒนาการ จัดการเรียนรู้ การสหกรณ์

4 ทุกกระทรวง ประกาศ นโยบาย ร่วมพัฒนา หลักสูตร ทำ MOU กับ สำนักงาน จัดการเรียนรู้ ออกแบบการจัดการเรียนรู้การ สหกรณ์ที่เหมาะสม ตั้ง วิทยาลัย การ สหกรณ์ ปราชญ์ สหกรณ์ วิทยากร เครือข่าย เผยแพร่ ผ่านสื่อ องค์กร ต้นแบบที่ ใช้วิธีการ สหกรณ์ นอกระบบการศึกษา ร่วมมือใน การให้ การศึกษา อบรม ขบวนการ สหกรณ์ กำหนด คุณสมบัติ กศน. เทียบวุฒิ ฉบับร่าง : การขับเคลื่อนสหกรณ์เป็น วาระแห่งชาติ สถาบันอุด มศึกษา

5 สรุปผลการ ขับเคลื่อน ฯ สำนักงา นจัดการ เรียนรู้ บ้าน / วัด - ศาสน สถาน / สถานศึก ษา วิทยาลั ย การ สหกร ณ์ ความ ร่วมมือ และ เครือข่า ยการ เรียนรู้

6 ฉบับร่าง : การขับเคลื่อนสหกรณ์ เป็นวาระแห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt ฉบับร่าง : การขับเคลื่อนสหกรณ์ เป็นวาระแห่งชาติ. คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการ เรียนรู้การสหกรณ์ ในระบบ การศึกษา นอกระบบ การศึกษา คณะกรรมการจัดการเรียนรู้การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google