งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2556 เพื่อชี้แจงการคัดเลือกนักเรียน เข้ากลุ่มวิชาเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2556 เพื่อชี้แจงการคัดเลือกนักเรียน เข้ากลุ่มวิชาเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2556 เพื่อชี้แจงการคัดเลือกนักเรียน เข้ากลุ่มวิชาเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557

2 การคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อเลือกกลุ่มการเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 จำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ทั้งหมด 527 คน จำนวนที่รับ 360 คน

3 กลุ่มการเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มการเรียนจำนวนห้อง จำนวนนักเรียน วิทย์ - คณิต3108 คณิต - อังกฤษ3108 อังกฤษ - ฝรั่งเศส 136 อังกฤษ - ญี่ปุ่น136 อังกฤษ - จีน136 อังกฤษ - เยอรมัน 136 รวม 10360

4 เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน ขึ้นเรียนชั้น ม.4 ความประพฤติ ความสามารถทางวิชาการ

5 เกณฑ์ความประพฤติ (กลุ่มบริหารงานบุคคล) คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล จะประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านเกณฑ์ความประพฤติ วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 ที่ป้ายประกาศอาคาร 2 ชั้นล่าง

6 ความสามารถทางวิชาการ คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50 คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ทุกรายวิชา (GPAX) 30% คะแนนเฉลี่ยรายวิชา 5 ภาคเรียน (GPA) 50% คะแนนสอบ O-NET 20%

7 คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX) ทุกรายวิชาต้องไม่น้อยกว่า 2.50 จำนวนทั้งหมด 527 คน GPAX น้อยกว่า 2.50 จำนวน 143 คน

8 การประกาศคะแนน GPAX & GPA 5 ภาคเรียน โรงเรียนจะติดประกาศ คะแนน GPAX & GPA 5 ภาคเรียน วันพุธที่ 29 มกราคม 2557 ที่ป้ายประกาศอาคาร 2 ชั้นล่าง

9 สรุปภาพรวมคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 จำนวนนักเรียน = 527 GPAX สูงสุด = 4.00 GPAX ต่ำสุด = 1.35 GPAX เฉลี่ย = 2.91 GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 143 คน

10 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/1 จำนวนนักเรียน = 49 GPAX สูงสุด = 4.00 GPAX ต่ำสุด = 1.99 GPAX เฉลี่ย = 3.50 GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 3 คน

11 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/2 จำนวนนักเรียน = 48 GPAX สูงสุด = 3.64 GPAX ต่ำสุด = 1.71 GPAX เฉลี่ย = 2.77 GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 13 คน

12 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/3 จำนวนนักเรียน = 48 GPAX สูงสุด = 3.82 GPAX ต่ำสุด = 1.35 GPAX เฉลี่ย = 2.51 GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 24 คน

13 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/4 จำนวนนักเรียน = 46 GPAX สูงสุด = 3.85 GPAX ต่ำสุด = 1.71 GPAX เฉลี่ย = 2.75 GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 14 คน

14 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/5 จำนวนนักเรียน = 46 GPAX สูงสุด = 3.87 GPAX ต่ำสุด = 1.80 GPAX เฉลี่ย = 2.74 GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 17 คน

15 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/6 จำนวนนักเรียน = 48 GPAX สูงสุด = 3.86 GPAX ต่ำสุด = 1.53 GPAX เฉลี่ย = 2.81 GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 13 คน

16 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/7 จำนวนนักเรียน = 47 GPAX สูงสุด = 3.62 GPAX ต่ำสุด = 1.93 GPAX เฉลี่ย = 2.77 GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 17 คน

17 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/8 จำนวนนักเรียน = 47 GPAX สูงสุด = 3.77 GPAX ต่ำสุด = 1.89 GPAX เฉลี่ย = 2.82 GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 16 คน

18 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/9 จำนวนนักเรียน = 46 GPAX สูงสุด = 3.91 GPAX ต่ำสุด = 1.54 GPAX เฉลี่ย = 2.72 GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 16 คน

19 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/10 จำนวนนักเรียน = 46 GPAX สูงสุด = 3.73 GPAX ต่ำสุด = 1.93 GPAX เฉลี่ย = 2.87 GPAX ต่ำกว่า 2.50 = 10 คน

20 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/11 จำนวนนักเรียน = 25 GPAX สูงสุด = 3.92 GPAX ต่ำสุด = 2.82 GPAX เฉลี่ย = 3.60

21 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.3/12 จำนวนนักเรียน = 31 GPAX สูงสุด = 3.87 GPAX ต่ำสุด = 2.96 GPAX เฉลี่ย = 3.59

22 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 1.GPAX 30% 2.GPA วิทย์ 25% 3.GPA คณิต 25% 4.คะแนนสอบ O-NET รวม 20%

23 แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ 1.GPAX 30% 2.GPA คณิต 25% 3.GPA อังกฤษ 25% 4.คะแนนสอบ O-NET รวม 20%

24 แผนการเรียนภาษา (ฝรั่งเศส,ญี่ปุ่น,จีน และเยอรมัน) 1.GPAX 30% 2.GPA ภาษาอังกฤษ 20% 3.GPA ภาษาไทย 15% 4.GPA สังคมศึกษาฯ 15% 5.คะแนนสอบ O-NET รวม 20%

25 กำหนดการสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2556 วันเสาร์ที่ 8 ก.พ. 2557 และ วันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 2557

26 ตารางสอบ O-NET วันเสาร์ที่ 8 ก.พ. 57 เวลา 08.30-10.00 เวลา 10.30-12.00 เวลา 13.00-14.30 รหัสวิชา 94 คณิตศาสตร์ รหัสวิชา 91 ภาษาไทย รหัสวิชา 93 ภาษาอังกฤษ

27 ตารางสอบ O-NET วันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ. 57 เวลา 08.30-10.00 เวลา 10.30-12.00 เวลา 13.00-15.00 รหัสวิชา 95 วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 92 สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา 96 สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ

28 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 5080 2ปรนัย หลายตัวเลือก มากกว่า 1 คำตอบ 220 รวม52100

29 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย สาระจำนวนข้อคะแนน การอ่าน 1016.0 การเขียน 1016.0 การฟัง การดู และการพูด 58.0 หลักการใช้ภาษา 2032.0 วรรณคดีและวรรณกรรม 58.0 บูรณาการ 220.0 รวม52100.0

30 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 2580 2แบบระบายคำตอบ ที่เป็นค่า/ตัวเลข 520 รวม30100

31 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ สาระ จำนวนข้อคะแนน จำนวนและการดำเนินการ619.2 การวัด412.8 เรขาคณิต516.0 พีชคณิต516.0 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 516.0 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 520.0 รวม 30100.0

32 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 4080 2ปรนัยหลายตัวเลือก มากกว่า 1 คำตอบ 520 รวม45100

33 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ สาระ จำนวนข้อคะแนน สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 510.0 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 614.0 สารและสมบัติของสาร 1124.0 แรงและการเคลื่อนที่ 512.0 พลังงาน 820.0 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 48.0 ดาราศาสตร์และอวกาศ 48.0 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24.0 รวม 45100.0

34 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาฯ ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 4590 2ปรนัย หลายตัวเลือก 1 คำตอบ 510 รวม50100

35 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระจำนวนข้อคะแนน ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 1020.0 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 918.0 เศรษฐศาสตร์ 918.0 ประวัติศาสตร์ 1224.0 ภูมิศาสตร์ 1020.0 รวม50100.0

36 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 3690 2ปรนัย หลายตัวเลือก มากกว่า 1 คำตอบ 210 รวม38100

37 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สาระจำนวนข้อคะแนน การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ของมนุษย์ 615.0 ชีวิตและครอบครัว 717.5 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล 617.5 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค 922.5 ความปลอดภัยในชีวิต 1027.5 รวม38100.0

38 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 3690 2ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 2 คำตอบ 210 รวม38100

39 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ สาระจำนวนข้อคะแนน ทัศนศิลป์ 1332.5 ดนตรี 1127.5 นาฏศิลป์ 1230.0 บูรณาการ 210.0 รวม38100.0

40 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพฯ ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 4182 2แบบเลือกคำตอบจาก แต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 318 รวม44100

41 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระจำนวนข้อคะแนน การดำรงชีวิตและครอบครัว 2358.0 การออกแบบและเทคโนโลยี 918.0 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร 918.0 การอาชีพ 36.0 รวม44100.0

42 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 50100 รวม50100

43 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ สาระจำนวนข้อคะแนน ภาษาเพื่อการสื่อสาร 4284.0 ภาษาและวัฒนธรรม 816.0 ภาษากับความสัมพันธ์กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น -- ภาษากับความสัมพันธ์กับ ชุมชนและโลก -- รวม50100.0

44 ความสำคัญของการสอบ O-NET นักเรียนทราบความสามารถของตนเอง สามารถนำผลสอบมาเปรียบเทียบ กับ GPA ต้องนำผลการสอบมายื่นสมัคร เข้าเรียนต่อ ม.4

45 การประกาศผลสอบ O-NET ชั้น ม.3 สทศ. ประกาศผลสอบ ให้โรงเรียนทราบ วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557

46 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2554-2555 สังกัด25542555สรุป ศ.อ.53.9661.03 สพม.1 51.7558.52 สพฐ.48.3554.57

47 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2554-2555 สังกัด25542555สรุป ศ.อ.36.6230.34 สพม.1 35.3130.58 สพฐ.32.1926.94

48 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554-2555 สังกัด25542555สรุป ศ.อ.36.9140.96 สพม.1 35.3339.11 สพฐ.32.2835.40

49 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 วิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2554-2555 สังกัด25542555สรุป ศ.อ.49.9854.81 สพม.1 46.5252.20 สพฐ.42.8847.15

50 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2554-2555 สังกัด25542555สรุป ศ.อ.54.9065.37 สพม.1 52.6059.94 สพฐ.51.1656.93

51 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 วิชาศิลปะ ปีการศึกษา 2554-2555 สังกัด25542555สรุป ศ.อ.49.3550.09 สพม.1 46.5546.03 สพฐ.43.6143.41

52 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2554-2555 สังกัด25542555สรุป ศ.อ.55.1855.92 สพม.1 51.3551.96 สพฐ.47.5947.69

53 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2554-2555 สังกัด25542555สรุป ศ.อ.36.4234.33 สพม.1 35.2234.50 สพฐ.30.1328.29

54 การแปลงคะแนน GPAX เป็นคะแนน 30% การแปลงคะแนน GPAX เป็นคะแนน 30% ให้นำคะแนน GPAX คูณด้วย 7.5

55 การแปลงคะแนน GPA รายวิชา เป็นคะแนน 25% การแปลงคะแนน GPA รายวิชา เป็นคะแนน 25% ให้นำคะแนน GPA รายวิชา คูณด้วย 6.25

56 การแปลงคะแนน GPA รายวิชา เป็นคะแนน 20% การแปลงคะแนน GPA รายวิชา เป็นคะแนน 20% ให้นำคะแนน GPA รายวิชา คูณด้วย 5

57 การแปลงคะแนน GPA รายวิชา เป็นคะแนน 15% การแปลงคะแนน GPA รายวิชา เป็นคะแนน 15% ให้นำคะแนน GPA รายวิชา คูณด้วย 3.75

58 ตัวอย่าง ชื่อ สกุล คะแนนเฉลี่ย สะสม GPAX คะแนน 30% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 2.96 2.96  7.5 = 22.20 ด.ญ.เมตตา พากเพียร 3.61 3.61  7.5 = 27.07 ด.ญ.อารี ใจเย็น 3.83 3.83  7.5 = 28.72

59 ตัวอย่าง ชื่อ สกุล คะแนนเฉลี่ยวิชา วิทยาศาสตร์ GPA คะแนน 25% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 2.85 2.85  6.25 = 17.8125 ด.ญ.เมตตา พากเพียร 3.78 3.78  6.25 = 23.6250 ด.ญ.อารี ใจเย็น 3.14 3.14  6.25 = 19.6250

60 ตัวอย่าง ชื่อ สกุล คะแนนเฉลี่ยวิชา คณิตศาสตร์ GPA คะแนน 25% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 3.25 3.25  6.25 = 20.3125 ด.ญ.เมตตา พากเพียร 3.62 3.62  6.25 = 22.6250 ด.ญ.อารี ใจเย็น 2.78 2.78  6.25 = 17.3750

61 ตัวอย่าง ชื่อ สกุล คะแนนเฉลี่ยวิชา ภาษาอังกฤษ GPA คะแนน 25% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 2.81 2.81  6.25 = 17.5625 ด.ญ.เมตตา พากเพียร 3.81 3.81  6.25 = 23.8125 ด.ญ.อารี ใจเย็น 3.37 3.37  6.25 = 21.0625

62 ตัวอย่าง ชื่อ สกุล คะแนนเฉลี่ยวิชา ภาษาอังกฤษ GPA คะแนน 20% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 2.81 2.81  5.0 = 14.05 ด.ญ.เมตตา พากเพียร 3.81 3.81  5.0 = 19.05 ด.ญ.อารี ใจเย็น 3.37 3.37  5.0 = 16.85

63 ตัวอย่าง ชื่อ สกุล คะแนนเฉลี่ยวิชา ภาษาไทย GPA คะแนน 15% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 3.57 3.57  3.75 = 13.3875 ด.ญ.เมตตา พากเพียร 3.50 3.50  3.75 = 13.1250 ด.ญ.อารี ใจเย็น 3.35 3.35  3.75 = 12.5625

64 ตัวอย่าง ชื่อ สกุล คะแนนเฉลี่ยวิชา สังคมศึกษาฯ GPA คะแนน 15% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 3.75 3.75  3.75 = 14.0625 ด.ญ.เมตตา พากเพียร 3.05 3.05  3.75 = 11.4375 ด.ญ.อารี ใจเย็น 3.53 3.53  3.75 = 13.2375

65 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต ชื่อ สกุล คะแนน เฉลี่ยสะสม GPAX 30% คะแนนเฉลี่ย วิชา วิทยาศาสตร์ GPA 25% คะแนนเฉลี่ย วิชา คณิตศาสตร์ GPA 25% รวม GPAX และ GPA 80% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 22.2017.8120.31 60.32 ด.ญ.เมตตา พากเพียร 27.0723.6222.62 73.31 ด.ญ.อารี ใจเย็น 28.7219.6217.37 65.71

66 แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ ชื่อ สกุล คะแนน เฉลี่ยสะสม GPAX 30% คะแนนเฉลี่ย วิชา คณิตศาสตร์ GPA 25% คะแนนเฉลี่ย วิชา ภาษาอังกฤษ GPA 25% รวม GPAX และ GPA 80% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 22.2020.3117.56 60.07 ด.ญ.เมตตา พากเพียร 27.0722.6223.81 73.50 ด.ญ.อารี ใจเย็น 28.7217.3721.06 67.15

67 แผนการเรียนอังกฤษ - ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, จีน, เยอรมัน ชื่อ สกุล คะแนน เฉลี่ยสะสม GPAX 30% คะแนนเฉลี่ย วิชา ภาษาอังกฤษ GPA 20% คะแนน เฉลี่ยวิชา ภาษาไทย GPA 15% คะแนน เฉลี่ยวิชา สังคมศึกษา GPA 15% รวม GPAX และ GPA 80% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 22.2014.0513.3814.0663.69 ด.ญ.เมตตา พากเพียร 27.0719.0513.1211.4370.67 ด.ญ.อารี ใจเย็น 28.7216.8512.5613.2371.36

68 การแปลงคะแนนรวม การสอบ O-NET เป็นคะแนน 20% การแปลงคะแนนรวมการสอบ O-NET เป็นคะแนน 20% ให้นำ คะแนนรวมการสอบ O-NET หารด้วย 40

69 ตัวอย่าง ชื่อ สกุล คะแนนรวม สอบ O-NET 800 คะแนน คะแนน 20% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 598598 ÷ 40 = 14.95 ด.ญ.เมตตา พากเพียร 602602 ÷ 40 = 15.05 ด.ญ.อารี ใจเย็น 724724 ÷ 40 = 18.10

70 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต ชื่อ สกุล คะแนน GPAX & GPA รวม 80% คะแนนสอบ O-NET รวม 20% รวมคะแนน ทั้งหมด 100% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 60.3214.9575.27 ด.ญ.เมตตา พากเพียร 73.3115.0588.36 ด.ญ.อารี ใจเย็น 65.7118.1083.81

71 แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ ชื่อ สกุล คะแนน GPAX & GPA รวม 80% คะแนนสอบ O-NET 20% รวม คะแนนทั้งหมด 100% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 60.0714.9575.02 ด.ญ.เมตตา พากเพียร 73.5015.0588.55 ด.ญ.อารี ใจเย็น 67.1518.1085.25

72 แผนการเรียนอังกฤษ - ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, จีน, เยอรมัน ชื่อ สกุล คะแนน GPAX & GPA รวม 80% คะแนนสอบ O-NET รวม 20% รวม คะแนนทั้งหมด 100% ด.ช.ฉลาด รักเรียน 63.6914.9578.64 ด.ญ.เมตตา พากเพียร 70.6715.0585.72 ด.ญ.อารี ใจเย็น 71.3618.1089.46

73 การวัดผล ประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การวัดผล ประเมินผล สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ

74 1.การประเมินผลสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 8 กลุ่ม สาระ ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ สุขศึกษาฯศิลปะ การงาน อาชีพฯ ภาษา ต่างประเทศ

75 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค อัตราส่วน คะแนน 70 : 3080 : 20

76 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค 70 : 30 ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ ภาษา ต่างประเทศ

77 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค 80 : 20 สุข ศึกษาฯ การงาน อาชีพฯ ศิลปะ

78 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค 70 : 30 ระหว่างภาค 70 คะแนน 1. ภาระงาน 40 คะแนน 2. สอบก่อนกลางภาค 10 คะแนน 3. สอบกลางภาค 10 คะแนน 4. สอบหลังกลางภาค 10 คะแนน สอบปลายภาค 30 คะแนน

79 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค 80 : 20 ระหว่างภาค 80 คะแนน 1. ภาระงาน 50 คะแนน 2. สอบก่อนกลางภาค 10 คะแนน 3. สอบกลางภาค 10 คะแนน 4. สอบหลังกลางภาค 10 คะแนน สอบปลายภาค 20 คะแนน

80 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ช่วงคะแนนระดับผลการเรียน 80 – 1004 75 – 793.5 70 – 743 65 – 692.5 60 – 642 55 – 591.5 50 – 541 0 - 490

81 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ผลการประเมินสาเหตุ ร (รอการตัดสินผลการเรียน) - ขาดสอบกลางภาค/ปลายภาค - ไม่ได้ส่งภาระงาน มส (ไม่มีสิทธิ์สอบ) - ขาดเรียนมาก มีเวลาเรียน ไม่ถึง 80% ของเวลาเรียน ทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ

82 2. การประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน - กิจกรรม 4 เหล่า - กิจกรรมชมรม กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมจิตอาสา

83 เกณฑ์การตัดสิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ กิจกรรมไม่น้อยกว่า 80%  ผ่านจุดประสงค์ที่สำคัญของ แต่ละกิจกรรม

84 การตัดสินการประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ หมายถึง ผ่าน มผ หมายถึง ไม่ผ่าน

85 3.การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณลักษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง พอเพียง มุ่งมั่น ในการ ทำงาน รักความ เป็นไทย มีจิต สาธารณะ

86 เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 2 หมายถึง ดี 1 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ฯ 0 หมายถึง ปรับปรุง

87 4.การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ เกณฑ์การประเมิน 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 2 หมายถึง ดี 1 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ฯ 0 หมายถึง ปรับปรุง

88 เกณฑ์การพิจารณา ให้เลื่อนชั้น/หรือให้เรียนซ้ำชั้น นักเรียนที่จะได้รับการพิจารณา ให้เลื่อนชั้น จะต้อง  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 1.00  ทุกรายวิชาพื้นฐานที่เรียนต้องได้ระดับ ผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 1

89 เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551  ต้องเรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกำหนด และทุกรายวิชาที่เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียน  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต

90 เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและต้องได้ ผลการประเมิน “ผ่าน” ในการประเมินผลรวม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผู้เรียนต้องได้ผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” “ดี” หรือ “ผ่านเกณฑ์ฯ” ในการประเมินรวม การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

91 เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ผู้เรียนต้องได้ผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” “ดี” หรือ “ผ่านเกณฑ์ฯ” ในการประเมิน รวมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

92 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0, ร และ มผ ม.3 ปีการศึกษา 2556 นักเรียนทั้งหมด 527 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 89 คน

93 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0, ร และ มผ ม.3/1 นักเรียนทั้งหมด 49 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 3 คน

94 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0, ร และ มผ ม.3/2 นักเรียนทั้งหมด 48 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มส จำนวน 9 คน

95 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0, ร และ มผ ม.3/3 นักเรียนทั้งหมด 48 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 20 คน

96 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0, ร และ มผ ม.3/4 นักเรียนทั้งหมด 46 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 2 คน

97 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0, ร และ มผ ม.3/5 นักเรียนทั้งหมด 46 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 6 คน

98 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0, ร และ มผ ม.3/6 นักเรียนทั้งหมด 48 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 9 คน

99 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0, ร และ มผ ม.3/7 นักเรียนทั้งหมด 47 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 8 คน

100 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0, ร และ มผ ม.3/8 นักเรียนทั้งหมด 47 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 9 คน

101 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0, ร และ มผ ม.3/9 นักเรียนทั้งหมด 46 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 17 คน

102 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0, ร และ มผ ม.3/10 นักเรียนทั้งหมด 46 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 6 คน

103 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0, ร และ มผ ม.3/11 นักเรียนทั้งหมด 25 คน ไม่มีนักเรียนติด 0, ร, มผ

104 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่ติด 0, ร และ มผ ม.3/12 นักเรียนทั้งหมด 31 คน ไม่มีนักเรียนติด 0, ร, มผ

105 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ที่ รายชื่อห้องGPAX 1ด.ญ.เสาวนีย์ กันธิยา14.00 2ด.ญ.อภิชญา ศรีสวัสดิ์13.98 3น.ส.พิมตวัน ปริวันตา13.97 4น.ส.วรรณพร ชีวนันทชัย13.97 5ด.ญ.ศศิธร วงเวียน13.97 6น.ส.ศุทธินี ทศพรพิทักษ์กุล13.97

106 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีผลการเรียนยอดแย่ ที่ เลขประจำตัวห้องGPAX 527 38286 31.35 526 38271 31.46 525 38418 61.52 524 38304 31.55 523 38574 91.55

107 กำหนดการสอบแก้ตัว ผลการเรียนที่ตกค้าง ระหว่าง วันที่ 20 – 24 ม.ค. 2557

108 กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2556 ระดับชั้น ม.1 – ม.3 วันอังคารที่ 25 ก.พ. 2557 และ วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ. 2557

109 กำหนดการสอบแก้ตัว คะแนนสอบปลายภาค ระดับชั้น ม.1 – ม.5 ระหว่าง วันที่ 3 – 4 มี.ค. 2557

110 กำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1/2556 ระดับชั้น ม.1 – ม.5 ระหว่าง วันที่ 11 – 12 มี.ค. 2557

111 กำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2/2556 ระดับชั้น ม.1 – ม.5 ระหว่าง วันที่ 13 – 14 มี.ค. 2557

112 กำหนดการถ่ายรูปนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2556 เพื่อนำไปติด ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระหว่าง วันที่ 20 – 23 ม.ค. 2557

113 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (72 คน) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 10 – 19 ก.พ. 2557 แจกใบสมัคร 20 – 24 ก.พ. 2557 รับสมัคร 2 มี.ค. 2557 สอบคัดเลือก 6 มี.ค. 2557 ประกาศผล รายงานตัว 15 มี.ค. 2557 รับมอบตัว

114 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนชั้น ม.3 เดิม (360 คน) 28 ม.ค. 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านเกณฑ์ความประพฤติ 29 - 31 ม.ค. 2557 ยื่นใบสมัคร ที่กลุ่มบริหารวิชาการ 21 มี.ค. 2557 ประกาศผล รายงานตัว 7 เม.ย. 2557 รายงานตัว 10 เม.ย. 2557 รับมอบตัว

115 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 ประเภททั่วไป (50 คน) 11 – 19 มี.ค. 2557 แจกใบสมัคร 20 – 24 มี.ค. 2557 รับสมัคร 30 มี.ค. 2557 สอบคัดเลือก 3 เม.ย. 2557 ประกาศผล 7 เม.ย. 2557 รายงานตัว 10 เม.ย. 2557 รับมอบตัว

116 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ (40 คน) 11 – 19 มี.ค. 2557 แจกใบสมัคร 20 – 24 มี.ค. 2557 รับสมัคร 30 มี.ค. 2557 สอบคัดเลือก 3 เม.ย. 2557 ประกาศผล 7 เม.ย. 2557 รายงานตัว 10 เม.ย. 2557 รับมอบตัว

117 ขอบคุณ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2556 เพื่อชี้แจงการคัดเลือกนักเรียน เข้ากลุ่มวิชาเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google