งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้ที่เน้น คุณภาพในห้องเรียน 1. ครูผู้นำการ เปลี่ยนแปลง 2. การวิจัยในชั้นเรียน 3. ICT ในห้องเรียน 4. การออกแบบการ เรียนรู้อิงมาตรฐาน 5. วินัยเชิงบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้ที่เน้น คุณภาพในห้องเรียน 1. ครูผู้นำการ เปลี่ยนแปลง 2. การวิจัยในชั้นเรียน 3. ICT ในห้องเรียน 4. การออกแบบการ เรียนรู้อิงมาตรฐาน 5. วินัยเชิงบวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนรู้ที่เน้น คุณภาพในห้องเรียน 1. ครูผู้นำการ เปลี่ยนแปลง 2. การวิจัยในชั้นเรียน 3. ICT ในห้องเรียน 4. การออกแบบการ เรียนรู้อิงมาตรฐาน 5. วินัยเชิงบวก

2 ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการศึกษาเดิมของ แต่ละโรงเรียน (Based-Line) ยกระดับคุณภาพการศึกษา ห้องเรียน คุณภาพ ออกแบบการจัดการ เรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตร ICT ห้องเรียน ICT โรงเรียน เครือข่าย 5 นิ้ว / ฝ่ามือ สร้างวินัยเชิงบวก CAR การวางแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมสนับสนุน แหล่ง เรียนรู้ Insid e out Outsi de in ความคาดหวังของห้องเรียน คุณภาพ

3 ดัชนีตัวชี้วัด 1. ครูผู้นำการ เปลี่ยนแปลง 2. การวิจัยในชั้นเรียน (CAR) 3. ICT ในห้องเรียน 4. การออกแบบการ เรียนรู้อิงมาตรฐาน 5. วินัยเชิงบวก (Positive Discipline)

4 1. การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ ห้องเรียนฯ ดัชนีตัวชี้วัด (1) ความรู้ (Knowledge :K) - ครูมีความรู้ในเรื่องแนวคิดใน การเปลี่ยนแปลง - ครูมีความรู้ในเรื่องการจัดการ เรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง - ครูมีความรู้ในเรื่องการจัดการ ห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ - ครูมีความรู้ในเรื่องห้องเรียน คุณภาพ

5 1. การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ ห้องเรียนฯ ( ต่อ ) ดัชนีตัวชี้วัด ( ต่อ ) (2) ผลการปฏิบัติ (Performance :P) - ครูมีแผนพัฒนาตนเองและ ผลงานอย่างสร้างสรรค์ (3) ตัวชี้วัด (Indicator : I) - ครูมีความตื่นตัวในการ สร้างสรรค์ ทุ่มเททำงานอย่างสุดชีวิตจิตใจ - ครูมีแผนพัฒนาตนเอง ร่วมมือ กันทำงานและผลงานอย่าง สร้างสรรค์

6 2. CAR เพื่อนำการ เปลี่ยนแปลง ดัชนีตัวชี้วัด (1) ความรู้ (Knowledge :K) - การจัดทำ ID Plan - การวิจัยในชั้นเรียน (2) ผลการปฏิบัติงาน (Performance : P) – ปรับปรุงแผนการจัดการ เรียนรู้ของตนเอง - รายงานการพัฒนาตนเองและ นักเรียน

7 2. CAR เพื่อนำการ เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ดัชนีตัวชี้วัด ( ต่อ ) (3) ตัวชี้วัด (Indicator :I) - ใช้ CAR พัฒนาตนเองและ นักเรียน - มีเพื่อสะท้อนความคิด

8 3. ICT ในห้องเรียน ดัชนีตัวชี้วัด (1) ความรู้ (Knowledge :K) - การใช้ ICT เพื่อพัฒนาการ เรียนการสอน (2) ผลการปฏิบัติงาน (Performance : P) – การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนใช้หรือทำสื่อ ICT - มี e-mail และเผยแพร่งาน ทาง Web site

9 3. ICT ในห้องเรียน ( ต่อ ) ดัชนีตัวชี้วัด ( ต่อ ) (3) ตัวชี้วัด (Indicator :I) - มีแผนการพัฒนาการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนที่มี การใช้ ICT หรือการบูรณาการ สาระวิชาต่างๆอย่าง หลากหลาย

10 4. การออกแบบการจัดการ เรียนรู้อิงมาตรฐาน ดัชนีตัวชี้วัด (1) ความรู้ (Knowledge :K) - ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ อิงมาตรฐาน รูปแบบ Backward Design – ผู้บริหารนิเทศ Coach การ จัดกิจกรรมเรียนรู้

11 4. การออกแบบการจัดการ เรียนรู้ฯ ( ต่อ ) ดัชนีตัวชี้วัด ( ต่อ ) (2) ผลการปฏิบัติ (Performance :P) - ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิง มาตรฐาน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ – รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน ด้วยระดับคุณภาพ (3) ตัวชี้วัด (Indicator : I) - นักเรียนมีผลงาน ชิ้นงานที่ สะท้อนคุณภาพการคิดระดับสูง

12 5. การสร้างวินัยเชิงบวกใน ห้องเรียน ดัชนีตัวชี้วัด (1) ความรู้ (Knowledge :K) - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - การสร้างวินัยเชิงบวก (2) ผลการปฏิบัติงาน (Performance : P) – จัดการพัฒนานักเรียนในชั้น อย่างเป็นระบบ

13 5. การสร้างวินัยเชิงบวกใน ห้องเรียน ( ต่อ ) ดัชนีตัวชี้วัด ( ต่อ ) (3) ตัวชี้วัด (Indicator :I) - ครูมีพฤติกรรมเชิงบวก จัดระบบการพัฒนานักเรียน อย่างเป็นระบบ เป็น องค์รวม ทั้งร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้ที่เน้น คุณภาพในห้องเรียน 1. ครูผู้นำการ เปลี่ยนแปลง 2. การวิจัยในชั้นเรียน 3. ICT ในห้องเรียน 4. การออกแบบการ เรียนรู้อิงมาตรฐาน 5. วินัยเชิงบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google