งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณภาพในห้องเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณภาพในห้องเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณภาพในห้องเรียน
1.ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง การวิจัยในชั้นเรียน ICT ในห้องเรียน การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน วินัยเชิงบวก

2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ความคาดหวังของห้องเรียนคุณภาพ ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการศึกษาเดิมของแต่ละโรงเรียน (Based-Line) หลักสูตร เครือข่าย 5 นิ้ว/ฝ่ามือ กิจกรรมสนับสนุน แหล่งเรียนรู้ ออกแบบการจัดการ เรียนรู้อิงมาตรฐาน สร้างวินัยเชิงบวก ICT โรงเรียน ผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลง ICT ห้องเรียน ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ห้องเรียน คุณภาพ Inside out CAR Outside in การวางแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ยกระดับคุณภาพการศึกษา

3 ดัชนีตัวชี้วัด 1.ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง การวิจัยในชั้นเรียน(CAR) ICT ในห้องเรียน การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน วินัยเชิงบวก (Positive Discipline)

4 1. การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนฯ
ดัชนีตัวชี้วัด (1) ความรู้(Knowledge :K) ครูมีความรู้ในเรื่องแนวคิดในการเปลี่ยนแปลง ครูมีความรู้ในเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง ครูมีความรู้ในเรื่องการจัดการห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ ครูมีความรู้ในเรื่องห้องเรียนคุณภาพ

5 1. การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนฯ(ต่อ)
ดัชนีตัวชี้วัด (ต่อ) (2) ผลการปฏิบัติ(Performance :P) ครูมีแผนพัฒนาตนเองและผลงานอย่างสร้างสรรค์ (3) ตัวชี้วัด(Indicator : I) ครูมีความตื่นตัวในการสร้างสรรค์ ทุ่มเททำงานอย่างสุดชีวิตจิตใจ ครูมีแผนพัฒนาตนเอง ร่วมมือกันทำงานและผลงานอย่างสร้างสรรค์

6 2. CAR เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง
ดัชนีตัวชี้วัด (1) ความรู้(Knowledge :K) การจัดทำ ID Plan การวิจัยในชั้นเรียน (2) ผลการปฏิบัติงาน(Performance : P) –ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง รายงานการพัฒนาตนเองและนักเรียน

7 2. CAR เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง (ต่อ)
ดัชนีตัวชี้วัด (ต่อ) (3) ตัวชี้วัด (Indicator :I) ใช้ CAR พัฒนาตนเองและนักเรียน มีเพื่อสะท้อนความคิด

8 3. ICT ในห้องเรียน ดัชนีตัวชี้วัด (1) ความรู้(Knowledge :K) การใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (2) ผลการปฏิบัติงาน(Performance : P) – การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้หรือทำสื่อ ICT มี และเผยแพร่งานทาง Web site

9 3. ICT ในห้องเรียน (ต่อ) ดัชนีตัวชี้วัด (ต่อ) (3) ตัวชี้วัด(Indicator :I) มีแผนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการใช้ ICT หรือการบูรณาการสาระวิชาต่างๆอย่างหลากหลาย

10 4. การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
ดัชนีตัวชี้วัด (1) ความรู้(Knowledge :K) ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน รูปแบบ Backward Design – ผู้บริหารนิเทศ Coach การจัดกิจกรรมเรียนรู้

11 4. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ฯ (ต่อ)
ดัชนีตัวชี้วัด (ต่อ) (2) ผลการปฏิบัติ(Performance :P) ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ – รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้วยระดับคุณภาพ (3) ตัวชี้วัด (Indicator : I) นักเรียนมีผลงาน ชิ้นงานที่สะท้อนคุณภาพการคิดระดับสูง

12 5. การสร้างวินัยเชิงบวกในห้องเรียน
ดัชนีตัวชี้วัด (1) ความรู้(Knowledge :K) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การสร้างวินัยเชิงบวก (2) ผลการปฏิบัติงาน(Performance : P) – จัดการพัฒนานักเรียนในชั้นอย่างเป็นระบบ

13 5. การสร้างวินัยเชิงบวกในห้องเรียน (ต่อ)
ดัชนีตัวชี้วัด (ต่อ) (3) ตัวชี้วัด(Indicator :I) ครูมีพฤติกรรมเชิงบวก จัดระบบการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ เป็นองค์รวม ทั้งร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณภาพในห้องเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google