งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารวิชาการและการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารวิชาการและการเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารวิชาการและการเรียนการสอน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2 การบริหารวิชาการและการเรียนการสอน
ยากกว่าการบริหารงานอื่นๆ จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด

3 งานวิชาการและการเรียนการสอน
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การขอตำแหน่งทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาอาจารย์ การประกันคุณภาพการศึกษา ปัญหาคืออะไร

4 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
กำหนดเวลา ตรวจสอบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ ตรวจสอบรูปเล่ม รูปแบบการพิมพ์ และคำผิด

5 การเรียนการสอน การกำหนดผู้สอน ตรวจสอบภาระงานสอน การจัดตารางสอน
การติดตามการสอน การประเมินการสอน การจัดการการสอนของวิชาที่มีผู้สอนหลายคน

6 การเรียนการสอน (ต่อ) 7. การอบรมวิธีการสอน การจัดทำสื่อการสอนและ
การอบรมวิธีการสอน การจัดทำสื่อการสอนและ การประเมินผลการเรียนรู้ การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน การจัดทำตำรา การจัดการการสอนแบบ on-line การทำวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน

7 การวิจัย การอบรมระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดหัวข้อวิจัย การกำกับงานวิจัย
การจัดเวทีนำเสนองานวิจัย

8 การบริการวิชาการ งานบริการวิชาการที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย
จัดทำแผนโครงการบริการวิชาการ ดำเนินการตามแผน ประเมินผลโครงการ งานบริการวิชาการที่คิดค่าใช้จ่าย การกำหนดระเบียบ/ข้อปฏิบัติ

9 การขอตำแหน่งทางวิชาการ
กำหนดการ ให้คำปรึกษา การติดต่อผู้ประเมินผลงานวิชาการ

10 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน-ประเมินตามผลงาน การสอน การจัดทำสื่อและเอกสารการสอน การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา การทำผลงานวิชาการ การพัฒนาตนเอง การบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก การทำงานให้คณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย

11 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ต่อ)
ผู้ประเมิน ระบบข้อมูลผลงานของอาจารย์

12 การพัฒนาอาจารย์ พัฒนาใคร พัฒนาอย่างไร อาจารย์ใหม่ อาจารย์เก่า
ผู้บริหาร พัฒนาอย่างไร ศึกษาต่อ ฝึกอบรม ฝึกงาน เรียนรายวิชา

13 กรณีศึกษา กรณีศึกษาที่ 1 : วิชาของข้าใครอย่าแตะ
กรณีศึกษาที่ 1 : วิชาของข้าใครอย่าแตะ กรณีศึกษาที่ 2 : office hour นี้ สำคัญไฉน กรณีศึกษาที่ 3 : เวลาเตรียมการสอนยังไม่มี จะทำวิจัยได้อย่างไร กรณีศึกษาที่ 4 : นักศึกษาโตแล้ว ต้องดูแลอะไรกันหนักหนา

14 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
การเรียนการสอน กำหนดจำนวนนักศึกษาที่จะรับ การกำหนดวิชาเปิดสอนและภาระงานของอาจารย์ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรใหม่ การวิจัย จำนวนและเรื่องของโครงการวิจัย

15 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (ต่อ)
การบริการวิชาการ จำนวนและเรื่องของโครงการสัมมนาและฝึกอบรม กิจกรรมเสริมหลักสูตร จำนวนและเรื่องของกิจกรรม กิจกรรมสันทนาการ

16 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (ต่อ)
6. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา จำนวนและเรื่องของกิจกรรม 7. กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม 8. กิจกรรมในการพัฒนาอาจารย์และพัฒนาระบบการบริหาร 9. กิจกรรมตามแผนระยะยาว

17 การติดตามและการประเมินผล
1. จัดประชุมเป็นประจำ เช่น เดือนละครั้ง และมี วาระของการติดตามงาน ทั้งงานประจำและ งานที่เป็นโครงการ โดยเปรียบเทียบกับแผน ใน Gantt Chart

18 การติดตามและการประเมินผล (ต่อ)
2. จัดทำระบบข้อมูลของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เมื่อมีความก้าวหน้าหรืองานเสร็จ ให้บันทึกข้อมูล เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและเพื่อจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง

19 การติดตามและการประเมินผล (ต่อ)
3. เมื่อกิจกรรมหรือโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ให้รายงานในที่ประชุมตามข้อ 1. เพื่อพิจารณาผล งานและปัญหาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ จัดทำกิจกรรมหรือโครงการต่อๆ ไป


ดาวน์โหลด ppt การบริหารวิชาการและการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google