งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารวิชาการและการ เรียนการสอน รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารวิชาการและการ เรียนการสอน รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารวิชาการและการ เรียนการสอน รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2 การบริหารวิชาการและการ เรียนการสอน ยากกว่าการบริหารงานอื่นๆ จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด

3 งานวิชาการและการเรียน การสอน 1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 2. การเรียนการสอน 3. การวิจัย 4. การบริการวิชาการ 5. การขอตำแหน่งทางวิชาการ 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 7. การพัฒนาอาจารย์ 8. การประกันคุณภาพการศึกษา ปัญหาคือ อะไร

4 การพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตร 1. กำหนดเวลา 2. ตรวจสอบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ 3. ตรวจสอบรูปเล่ม รูปแบบการ พิมพ์ และคำผิด

5 การเรียนการสอน 1. การกำหนดผู้สอน 2. ตรวจสอบภาระงานสอน 3. การจัดตารางสอน 4. การติดตามการสอน 5. การประเมินการสอน 6. การจัดการการสอนของวิชาที่มี ผู้สอนหลายคน

6 การเรียนการสอน ( ต่อ ) 7. การอบรมวิธีการสอน การจัดทำ สื่อการสอนและ การประเมินผลการเรียนรู้ 8. การปรับการเรียนเปลี่ยนการ สอน 9. การจัดทำตำรา 10. การจัดการการสอนแบบ on- line 11. การทำวิจัยเกี่ยวกับการเรียน การสอน

7 การวิจัย 1. การอบรมระเบียบวิธีวิจัย 2. การกำหนดหัวข้อวิจัย 3. การกำกับงานวิจัย 4. การจัดเวทีนำเสนองานวิจัย

8 การบริการวิชาการ งานบริการวิชาการที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย 1. จัดทำแผนโครงการบริการวิชาการ 2. ดำเนินการตามแผน 3. ประเมินผลโครงการ งานบริการวิชาการที่คิดค่าใช้จ่าย การกำหนดระเบียบ / ข้อปฏิบัติ

9 การขอตำแหน่งทาง วิชาการ 1. กำหนดการ 2. ให้คำปรึกษา 3. การติดต่อผู้ประเมินผลงาน วิชาการ

10 การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 1. วิธีการประเมิน - ประเมินตาม ผลงาน การสอน การจัดทำสื่อและเอกสารการสอน การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา การทำผลงานวิชาการ การพัฒนาตนเอง การบริการวิชาการแก่หน่วยงาน ภายนอก การทำงานให้คณะ / สถาบัน / มหาวิทยาลัย

11 2. ผู้ประเมิน 3. ระบบข้อมูลผลงานของอาจารย์ การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ( ต่อ )

12 การพัฒนาอาจารย์ 1. พัฒนาใคร อาจารย์ใหม่ อาจารย์เก่า ผู้บริหาร 2. พัฒนาอย่างไร ศึกษาต่อ ฝึกอบรม ฝึกงาน เรียนรายวิชา

13 กรณีศึกษา กรณีศึกษาที่ 1 : วิชาของข้าใคร อย่าแตะ กรณีศึกษาที่ 2 : office hour นี้ สำคัญไฉน กรณีศึกษาที่ 3 : เวลาเตรียมการ สอนยังไม่มี จะทำ วิจัยได้อย่างไร กรณีศึกษาที่ 4 : นักศึกษาโตแล้ว ต้องดูแล อะไรกันหนักหนา

14 1. การเรียนการสอน กำหนดจำนวนนักศึกษาที่จะรับ การกำหนดวิชาเปิดสอนและภาระงาน ของอาจารย์ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2. การวิจัย จำนวนและเรื่องของโครงการวิจัย การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี

15 3. การบริการวิชาการ จำนวนและเรื่องของโครงการสัมมนา และฝึกอบรม 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร จำนวนและเรื่องของกิจกรรม 5. กิจกรรมสันทนาการ จำนวนและเรื่องของกิจกรรม การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ( ต่อ )

16 6. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา จำนวนและเรื่องของกิจกรรม 7. กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม 8. กิจกรรมในการพัฒนาอาจารย์และ พัฒนาระบบการบริหาร 9. กิจกรรมตามแผนระยะยาว

17 1. จัดประชุมเป็นประจำ เช่น เดือน ละครั้ง และมี วาระของการติดตามงาน ทั้ง งานประจำและ งานที่เป็นโครงการ โดย เปรียบเทียบกับแผน ใน Gantt Chart การติดตามและการ ประเมินผล

18 2. จัดทำระบบข้อมูลของกิจกรรมหรือ โครงการต่างๆ เมื่อมีความก้าวหน้าหรืองานเสร็จ ให้บันทึกข้อมูล เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและ เพื่อจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง การติดตามและการ ประเมินผล ( ต่อ )

19 3. เมื่อกิจกรรมหรือโครงการได้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ให้ รายงานในที่ประชุมตามข้อ 1. เพื่อ พิจารณาผล งานและปัญหาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ จัดทำ กิจกรรมหรือโครงการต่อๆ ไป การติดตามและการ ประเมินผล ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt การบริหารวิชาการและการ เรียนการสอน รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google