งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประไพ วัฒนไกร สำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประไพ วัฒนไกร สำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประไพ วัฒนไกร สำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2

3

4

5 5 สถานการ ณ์ปี 2552

6 การบันทึกเวช ระเบียน มาตรฐาน โรงพยาบาลคุณภาพ (HA) สปสช. สภาวิชาชีพ แพทยสภา แพทยสภา / สภาการ พยาบาล หลักฐานทาง กฎหมาย วัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการ ทบทวนประวัติการเจ็บป่วยที่สำคัญอย่างน้อย ปีละครั้ง * กลุ่ม ผู้ป่วย โรค เรื้อรัง

7 แนวทางในการบันทึกเวชระเบียน ผู้ป่วยสำหรับแพทย์ 1. ผู้ป่วยนอก ข้อมูลผู้ป่วยที่พึงปรากฏในเวชระเบียน ได้แก่ 1.1 อาการสำคัญและประวัติการเจ็บป่วยที่สำคัญ 1.2 ประวัติการแพ้ยา สารเคมี หรือสารอื่น ๆ 1.3 บันทึกสัญญาณชีพ (Vital Signs) 1.4 ผลการตรวจร่างกายผู้ป่วยที่ผิดปกติ หรือที่มี ความสำคัญต่อการวินิจฉัย หรือการให้การรักษาแก่ผู้ป่วย 1.5 ปัญหาของผู้ป่วย หรือการวินิจฉัยโรค หรือการ แยกโรค 1.6 การสั่งการรักษาพยาบาล รวมตลอดถึงชนิดของ ยาและจำนวน การบันทึกข้อมูลทางคลินิกของผู้ป่วย เป็นความรับผิดชอบ ของแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งจะต้องทำการบันทึกข้อมูลนี้ด้วยตนเองหรือกำกับ ตรวจสอบให้มีการบันทึกที่ถูกต้อง

8 แนวทางในการบันทึกเวชระเบียน ผู้ป่วยสำหรับแพทย์ 1.7 ในกรณีมีการทำหัตถการ ควรมี ก. บันทึกเหตุผล ความจำเป็นของการทำ หัตถการ ข. ใบยินยอมของผู้ป่วยหรือผู้แทน ภายหลังที่ ได้รับทราบและเข้าใจถึงขั้นตอน ผลดีและ อาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการทำหัตถการ 1.8 คำแนะนำอื่น ๆ ที่ให้แก่ผู้ป่วย การบันทึกข้อมูลทางคลินิกของผู้ป่วย เป็นความรับผิดชอบ ของแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งจะต้องทำการบันทึกข้อมูล นี้ด้วยตนเองหรือกำกับตรวจสอบให้มีการบันทึกที่ถูกต้อง

9  จัดทำแบบตรวจและแนวทางการตรวจ ประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย นอก (2552)  ประชาพิจารณ์โดยแพทย์ พยาบาล และ ผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยบริการทั่วประเทศ มาร่วมให้ความเห็น และสรุปแนวทางฯ โดย ความเห็นชอบจาก สรพ. ( สถาบันรับรอง คุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ))  เผยแพร่หนังสือแก่หน่วยบริการทั่วประเทศ จำนวน 5,000 เล่ม ( พิมพ์ครั้งที่ 2 อีก 5,000 เล่ม )  นำแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการ บันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอกสู่ระบบ  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ โดยการสร้างผู้ตรวจสอบระดับเขต ( ครูก.) ทั่วประเทศในปีงบประมาณ 2554

10

11 บทบาทที่คาดหวัง 1. พัฒนาระบบตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ในระดับจังหวัด  เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ระดับเขต  มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวช ระเบียน ในระดับจังหวัด ( พัฒนาครูข.)  เป็นแกนนำในการพัฒนาระบบการบันทึกตรวจและประเมิน คุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยนอก / ผู้ป่วยใน 2. พัฒนาระบบตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ในระดับหน่วยบริการ

12

13 1. ข้อมูลผู้ป่วย (Patient profiles) 2. ประวัติการเจ็บป่วย (History) 3. การตรวจร่างกาย (Physical examination) 4. การรักษา / การตรวจเพื่อวินิจฉัย (Treatment/Investigation) 5. การตรวจติดตาม (Follow up) 6. บันทึกการผ่าตัด / หัตถการ (Operative note) 7. บันทึกการรับทราบและยินยอมรับการรักษา / ทำ หัตถการ (Informed consent)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


ดาวน์โหลด ppt ประไพ วัฒนไกร สำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google