งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ “ การพัฒนา ระบบบริการเครือข่ายครู ผู้ดูแลเด็กพิเศษ ” โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ “ การพัฒนา ระบบบริการเครือข่ายครู ผู้ดูแลเด็กพิเศษ ” โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ “ การพัฒนา ระบบบริการเครือข่ายครู ผู้ดูแลเด็กพิเศษ ” โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

2 แนวทางการส่ง ต่อเด็กพิเศษ โรงพยาบาล วานรนิวาส

3 เอกสารที่ต้องเตรียมก่อน มา โรงพยาบาล 1. เอกสารใบยินยอมจาก ผู้ปกครอง 2. ผลการเรียนเทอมสุดท้าย 3. ผลการคัดกรองจากครู 4. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก

4 การติดต่อ ประสานงาน - เพื่อความสะดวก โทรนัดก่อนล่วงหน้าเพื่อนัด วันมารับบริการ โดยประสาน กับ คุณ กัณนิกา อัคราช ( คุณจุ๋ม ) 0890719945 คุณ กมลพร คำประชา ( คุณมล ) 0872665623 ** ในวันและเวลาราชการ - โรงเรียนทำหนังสือราชการส่งมาที่ ผอ. รพ. วานรนิวาส เพื่อเป็นหลักฐาน

5 ขั้นตอนการตรวจประเมิน เชาวน์ปัญญา ขั้นตอน 1 ลงทะเบียนรับบริการของ โรงพยาบาลโดยใช้ สำเนาทะเบียนบ้าน ของเด็ก ณ จุดลงทะเบียน ขั้นตอนที่ 2 - ในการทดสอบใช้เวลาในการทดสอบ 45- 60 นาที / คน - 1 วัน สามารถตรวจประเมินเชาวน์ปัญญา ได้ 6 คน / วัน *** แจ้งวันนัดพบกุมารแพทย์เพื่อขอเอกสาร แสดงความคิดเห็นแพทย์และรายงานผล ทางจิตวิทยา

6 ขั้นตอนในการพบกุมาร แพทย์ ขั้นเตรียมตัวเพื่อพบแพทย์ - เด็กที่ผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา แล้ว - ผู้ปกครองเด็ก - ครูผู้ดูแลเด็กพิเศษ ขั้นตอนแรก ลงทะเบียนรับบริการของ โรงพยาบาลโดยใช้ สำเนาทะเบียน บ้านของเด็ก รอพบกุมารแพทย์

7 รร. คัดกรองเด็ก ด้วยแบบประเมินทาง การศึกษา สรุปรายชื่อ ชั้นเรียน ให้ผู้บริหาร รร. ทราบ จำนวน ขอ อนุมัติดำเนินการพาเด็กไปตรวจ โทรประสานนักจิตวิทยา แจ้งจำนวนเด็กที่คัดกรองพบ ปัญหาการเรียน การเรียนรู้ เพื่อขอรับวันนัดหมายที่จะพามาตรวจ รร. ทำหนังสือราชการส่งมาที่ ผอ. รพ. เพื่อเป็น หลักฐาน ผลงานของทาง รร. เตรียมเอกสารหลักฐาน 4 อย่าง ขออนุญาตผู้ปกครองเพื่อนำเด็กไป ตรวจ เป็นลายลักษณ์อักษร * พาเด็กมาตรวจทางจิตวิทยาตาม วัน เวลาที่นัดหมาย พาเด็กและผู้ปกครองมาพบกุมารแพทย์เพื่อรับ เอกสารทางการแพทย์ * การตรวจทางจิตวิทยา การทดสอบความสามารถ ทางเชาว์ปัญญา ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ภาวะ สมาธิสั้น ปัญหาอารมณ์พฤติกรรม

8 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ “ การพัฒนา ระบบบริการเครือข่ายครู ผู้ดูแลเด็กพิเศษ ” โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google