งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Case Scenario. นส. ชมพู่ อายุ 26 ปี ไม่มีอาการ มารับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ Case 1 วันที่ รับบริการ ประเภท ผู้ป่วย ใหม่ / เก่า เพศอายุสัญชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Case Scenario. นส. ชมพู่ อายุ 26 ปี ไม่มีอาการ มารับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ Case 1 วันที่ รับบริการ ประเภท ผู้ป่วย ใหม่ / เก่า เพศอายุสัญชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Case Scenario

2 นส. ชมพู่ อายุ 26 ปี ไม่มีอาการ มารับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ Case 1 วันที่ รับบริการ ประเภท ผู้ป่วย ใหม่ / เก่า เพศอายุสัญชาติ GRAM WET SMEAR ( ญ ) SY ID VCT/ LAB No. PAP เหตุผลที่ ได้รับบริการ ไม่ครบถ้วน 1/6/56FSW ใหม่ญ 26 ไทย √√√ 123/56 √ - เบิก 210 + 100 บาท ได้

3 วันที่ รับบริการ ประเภท ผู้ป่วย ใหม่ / เก่า เพศอายุสัญชาติ GRAM WET SMEAR ( ญ ) SY ID VCT/ LAB No. PAP เหตุผลที่ ได้รับบริการ ไม่ครบถ้วน 1/6/56FSW เก่าญ 30 ไทย √√√ - √ - นางนวล อายุ 30 ปี ไม่มีอาการ มารับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ Case 2 เบิก 210 บาท ไม่ได้ เนื่องจาก ไม่ได้ลง VCT ID และไม่ได้ลงเหตุผลที่ไม่ทำ VCT

4 วันที่ รับ บริการ ประเภท ผู้ป่วย ใหม่ / เก่า เพศอายุสัญชาติ GRAM WET SMEAR ( ญ ) SY ID VCT/ LAB No. PAP เหตุผลที่ได้รับ บริการไม่ครบถ้วน 1/6/5 6 FSW เก่าญ 27 ไทย √ - √ 25/5 6 - ตรวจ G/S เฉพาะ ช่อง U, ไม่ได้ตรวจ WET เนื่องจากมี ปจด. นางโฮ อายุ 27 ปี ไม่มีอาการ มารับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ Case 3 เบิก 210 บาท ได้

5 วันที่ รับบริการ ประเภท ผู้ป่วย ใหม่ / เก่า เพศอายุสัญชาติ GRAM WET SMEAR ( ญ ) SY ID VCT/ LAB No. PAP เหตุผลที่ ได้รับบริการ ไม่ครบถ้วน 1/6/56youth ใหม่ญ 19 ไทย √-√ 123/56 √ - นส. แก้ว อายุ 19 ปี ไม่มีอาการ มารับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ Case 4 เบิก 210 + 100 บาท ได้ เนื่องจาก ตรวจ PAP แทน Wet Smear

6 วันที่ รับบริการ ประเภท ผู้ป่วย ใหม่ / เก่า เพศอายุสัญชาติ GRAM WET SMEAR ( ญ ) SY ID VCT/ LAB No. PAP เหตุผลที่ ได้รับบริการ ไม่ครบถ้วน 1/6/56FSW ใหม่ญ 1818 ลาว √√√ 123/56 √ - นส. น้อย อายุ 18 ปี ไม่มีอาการ มารับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ Case 5 เบิก 210 + 100 บาท ได้ เนื่องจากเป็น Migrant แต่มี LAB No.

7 วันที่ รับบริการ ประเภท ผู้ป่วย ใหม่ / เก่า เพศอายุสัญชาติ GRAM WET SMEAR ( ญ ) SY ID VCT/ LAB No. PAP เหตุผลที่ ได้รับบริการ ไม่ครบถ้วน 1/6/56FSW ใหม่ญ 35 ไทย √√ 2123/56 √ ได้รับ SY testing จาก รพ.A เมื่อ 1/4/56 นางวาด อายุ 35 ปี ไม่มีอาการ มารับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ Case 6 เบิก 210 + 100 บาท ได้ เนื่องจากได้รับ SY testing เมื่อ 2 เดือนก่อน

8 วันที่ รับบริการ ประเภท ผู้ป่วย ใหม่ / เก่า เพศอายุสัญชาติ GRAM WET SMEAR ( ญ ) SY ID VCT/ LAB No. PAP เหตุผลที่ ได้รับบริการ ไม่ครบถ้วน 1/6/56FSW ใหม่ญ 37 ไทย √√ 3123/56 √ ได้รับ SY testing จาก รพ.A เมื่อ 1/3/56 นางบุญเลื่อง อายุ 37 ปี ไม่มีอาการ มารับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ Case 7 เบิก 210 บาท ไม่ได้ เนื่องจากครบกำหนดตรวจ SY (3 เดือน ) แต่ไม่ได้ตรวจ

9 วันที่ รับบริการ ประเภท ผู้ป่วย ใหม่ / เก่า เพศอายุสัญชาติ GRAM WET SMEAR ( ญ ) SY ID VCT/ LAB No. PAP เหตุผลที่ได้รับ บริการไม่ ครบถ้วน 25/7/56FSW ใหม่ญ 21 ไทย √√√ 4 √ ได้รับ HIV testing จาก รพ.A เมื่อ 25/3/56 นส. มุนิน อายุ 21 ปี ไม่มีอาการ มารับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ Case 8 เบิก 210 + 100 บาท ได้ เนื่องจากได้รับ HIV testing เมื่อ 4 เดือนก่อน

10 วันที่ รับบริการ ประเภท ผู้ป่วย ใหม่ / เก่า เพศอายุสัญชาติ GRAM WET SMEAR ( ญ ) SY ID VCT/ LAB No. PAP เหตุผลที่ได้รับ บริการไม่ ครบถ้วน 25/7/56FSW ใหม่ญ 22 ไทย √√√ 6 √ ได้รับ HIV testing จาก รพ.A เมื่อ 25/1/56 นส. มุตา อายุ 22 ปี ไม่มีอาการ มารับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ Case 9 เบิก 210 บาท ไม่ได้ เนื่องจากครบกำหนดตรวจ HIV (6 เดือน ) แต่ไม่ได้ตรวจ

11 นายพิทักษ์ อายุ 30 ปี ปัสสาวะแสบ ขัด มารับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ Case 10 เบิก 210 บาท ไม่ได้ เนื่องจากมีอาการ ถือว่าเป็นผู้ป่วยแล้ว เบิกค่าคัดกรองไม่ได้ วันที่ รับบริการ ประเภท ผู้ป่วย ใหม่ / เก่า เพศอายุสัญชาติ GRAM WET SMEAR ( ญ ) SY ID VCT/ LAB No. PAP เหตุผลที่ ได้รับบริการ ไม่ครบถ้วน 1/6/56MSM ใหม่ช 30 ไทย √-√ 123/56 √ -

12 วันที่ รับบริการ ประเภท ผู้ป่วย ใหม่ / เก่า เพศอายุสัญชาติ GRAM WET SMEAR ( ญ ) SY ID VCT/ LAB No. PAP เหตุผลที่ ได้รับบริการ ไม่ครบถ้วน 1/6/56youth ใหม่ช 15 ไทย √-√ -- ไม่มี ผู้ปกครอง รับรองการ ตรวจเลือด นายเผือก อายุ 15 ปี ไม่มีอาการ มารับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ Case 11 เบิก 210 บาท ได้

13 นางพลอย อายุ 27 ปี ตั้งครรภ์ 3 เดือน ไม่มีอาการ มารับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ Case 12 วันที่ รับบริการ ประเภท ผู้ป่วย ใหม่ / เก่า เพศอายุสัญชาติ GRAM WET SMEAR ( ญ ) SY ID VCT/ LAB No. PAP เหตุผลที่ ได้รับบริการ ไม่ครบถ้วน 1/6/56FSW ใหม่ญ 27 ไทย √√√ 123/56 √ - เบิก 210 บาท ไม่ได้ เนื่องจากเป็นหญิงตั้งครรภ์

14 นายไว อายุ 29 ปี ติดเชื้อ HIV รักษาที่รพ.A มา 2 ปี ไม่มีอาการ มารับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ Case 13 เบิก 210 บาท ไม่ได้ เนื่องจากเป็นผู้ติดเชื้อ HIV อยู่ก่อนแล้ว วันที่ รับบริการ ประเภท ผู้ป่วย ใหม่ / เก่า เพศอายุสัญชาติ GRAM WET SMEAR ( ญ ) SY ID VCT/ LAB No. PAP เหตุผลที่ ได้รับบริการ ไม่ครบถ้วน 1/6/56MSM ใหม่ช 29 ไทย √-√ 123/56 √ -

15 วันที่ รับบริการ ประเภท ผู้ป่วย ใหม่ / เก่า เพศอายุสัญชาติ GRAM WET SMEAR ( ญ ) SY ID VCT/ LAB No. PAP ได้รับบริการ ครบถ้วน เหตุผลที่ได้รับ บริการไม่ ครบถ้วน จำนวน เงิน 1 มิ. ย. 56 MSM ใหม่ช 29 ไทย √-√ 123/56 √ y -210 1 มิ. ย. 56 FSW เก่าญ 30 ไทย √√√ - √ n -0 1 มิ. ย. 56 youth ใหม่ญ 19 ไทย √ - √ 124/56 √ y -210 1 มิ. ย. 56 FSW ใหม่ญ 18 ลาว √√√ 125/56 √ y -210 1 มิ. ย. 56 FSW ใหม่ญ 25 ไทย √√√ 126/56- y -210 1 มิ. ย. 56 FSW ใหม่ญ 35 ไทย √√√ 4 √ y ได้รับ HIV testing จาก รพ.A เมื่อ 1 ก. พ. 56 210 1 มิ. ย. 56 MSM เก่าช 20 ไทย √ - √ 128/56- y -210 1 มิ. ย. 56 youth ใหม่ญ 20 ไทย √√√ 129/56 √ y -210 1 มิ. ย. 56 FSW ใหม่ญ 37 ไทย √√ 2130/56 √ y ได้รับ SY testing จาก รพ.A เมื่อ 1 เม. ย. 56 210 1 มิ. ย. 56 FSW ใหม่ญ 22 ไทย √√√ 131/56 - y -210 เบิกจ่ายได้รวม 210 บาท x10 cases = 2,100 + 600 บาท เนื่องจากผิดพลาดไม่ถึง 10 % จะชดเชยให้ทั้งหมด

16 วันที่ รับบริการ ประเภท ผู้ป่วย ใหม่ / เก่า เพศอายุสัญชาติ GRAM WET SMEAR ( ญ ) SY ID VCT/ LAB No. PAP ได้รับบริการ ครบถ้วน เหตุผลที่ได้รับ บริการไม่ ครบถ้วน จำนวน เงิน 1 มิ. ย. 56 MSM ใหม่ช 29 ไทย √-√ 123/56 √ y - 210 1 มิ. ย. 56 FSW เก่าญ 30 ไทย √√√ - √ n - 0 1 มิ. ย. 56 youth ใหม่ญ 19 ไทย √ - √ 124/56 √ y - 210 1 มิ. ย. 56 FSW ใหม่ญ 18 ลาว √√√ 125/56 √ y - 210 1 มิ. ย. 56 FSW ใหม่ญ 25 ไทย √-√ 126/56- n - 0 1 มิ. ย. 56 FSW ใหม่ญ 35 ไทย √√√ 4 √ y ได้รับ HIV testing จาก รพ.A เมื่อ 1 ก. พ. 56 210 1 มิ. ย. 56 MSM เก่าช 20 ไทย √ - √ 128/56- y- 210 1 มิ. ย. 56 youth ใหม่ญ 20 ไทย √√√ 129/56 √ y- 210 1 มิ. ย. 56 FSW ใหม่ญ 37 ไทย √√ 2130/56 √ y ได้รับ SY testing จาก รพ.A เมื่อ 1 เม. ย. 56 210 1 มิ. ย. 56 FSW ใหม่ญ 22 ไทย √√√ 131/56 - y - 210 เบิกจ่ายได้รวม 210 บาท x 9 cases = 1,890 + 600 บาท เนื่องจากผิดพลาดเกิน 10 % จะชดเชยให้ในส่วน 10% ที่ ผิดพลาด ที่เกิน 10% จะไม่ชดเชย


ดาวน์โหลด ppt Case Scenario. นส. ชมพู่ อายุ 26 ปี ไม่มีอาการ มารับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ Case 1 วันที่ รับบริการ ประเภท ผู้ป่วย ใหม่ / เก่า เพศอายุสัญชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google