งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นการเยี่ยมสำรวจ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นการเยี่ยมสำรวจ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุปประเด็นการเยี่ยมสำรวจ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 ทีมเยี่ยมสำรวจภายใน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

3 หน่วยงานที่เข้าเยี่ยมสำรวจ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก

4 ประเด็นคุณภาพ : กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
1. ระบบการให้บริการผู้ป่วยที่มารับการตรวจวินิจฉัยของหน่วยงานตามกระบวนการหลัก 2. การประกันระยะเวลาการรอคอย / การรายงานผลการตรวจ 3. ระบบการระบุสิ่งส่งตรวจให้ถูกคน ถูกชนิด 4. การเฝ้าระวังสิ่งส่งตรวจที่เก็บไม่ถูกต้องของหน่วยงาน 5. ค่าวิกฤตในการรายงานผลการตรวจวินิจฉัย 6. การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยกับทีมสหวิชาชีพ

5 ประเด็นคุณภาพ : กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
7. การพัฒนาคุณภาพงานที่มีผลมาจากการทบทวนการดูแลผู้ป่วย 8. ระบบการควบคุมคุณภาพภายใน 9. การป้องกันตนเองของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

6 ประเด็นคุณภาพ : กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก เยี่ยมสำรวจงานด้าน IC
1. ระบบการตรวจวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง เช่น เสมหะวัณโรค เลือดผู้ป่วย HIV, Hepatitis 2. ระบบการไหลเวียนของเครื่องมือสะอาด และปนเปื้อน 3. การทำลายตัวอย่างที่เหลือจากการวิเคราะห์ 4. ระบบการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบขยะ 5. การป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรของหน่วยงาน

7 ประเด็นคุณภาพ : กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
1. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน 2. การรายงาน การบันทึกอุบัติการณ์ในหน่วยงาน 3. การทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญในหน่วยงาน พร้อมทั้งการหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงและผลลัพธ์ของการดำเนินการ เช่น การรายงานผลการตรวจที่ไม่ถูกคน, ภาวะฉุกเฉินระหว่างรอตรวจ 4. การประสานงานกับทีมความเสี่ยงของโรงพยาบาล 5. การค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก

8 ประเด็นคุณภาพ : กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
1. การจัดการสถานที่ให้สะอาด สะดวก ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2. การออกแบบโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 3. การสอบเทียบเครื่องมือประจำวัน ประจำปี 4. ระบบการสำรองเครื่องมือที่จำเป็น ไฟฟ้า น้ำ 5. ระบบการดูแลรักษาเชิงป้องกันของเครื่องมือ อุปกรณ์ 6. ระบบการเฝ้าระวังและการซ้อมอัคคีภัยของหน่วยงาน

9 ประเด็นคุณภาพ : กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
1. การพัฒนา / ออกแบบเวชระเบียนที่เหมาะสม 2. แนวทางการกำหนดระดับของเจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูล 3. แนวทางการรายงานผลการตรวจวินิจฉัย 4. การรักษาความลับของผลการตรวจวินิจฉัย 5. การนำเวชระเบียนและผลการตรวจวินิจฉัยมาทบทวนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นการเยี่ยมสำรวจ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google