งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ระบบการให้บริการผู้ป่วยที่มารับ การตรวจวินิจฉัยของหน่วยงานตาม กระบวนการหลัก 2. การประกันระยะเวลาการรอคอย / การรายงานผลการตรวจ 3. ระบบการระบุสิ่งส่งตรวจให้ถูกคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ระบบการให้บริการผู้ป่วยที่มารับ การตรวจวินิจฉัยของหน่วยงานตาม กระบวนการหลัก 2. การประกันระยะเวลาการรอคอย / การรายงานผลการตรวจ 3. ระบบการระบุสิ่งส่งตรวจให้ถูกคน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 1. ระบบการให้บริการผู้ป่วยที่มารับ การตรวจวินิจฉัยของหน่วยงานตาม กระบวนการหลัก 2. การประกันระยะเวลาการรอคอย / การรายงานผลการตรวจ 3. ระบบการระบุสิ่งส่งตรวจให้ถูกคน ถูกชนิด 4. การเฝ้าระวังสิ่งส่งตรวจที่เก็บไม่ ถูกต้องของหน่วยงาน 5. ค่าวิกฤตในการรายงานผลการ ตรวจวินิจฉัย 6. การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยกับ ทีมสหวิชาชีพ

5 7. การพัฒนาคุณภาพงานที่มีผลมา จากการทบทวนการดูแลผู้ป่วย 8. ระบบการควบคุมคุณภาพภายใน 9. การป้องกันตนเองของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน

6 1. ระบบการตรวจวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจ ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง เช่น เสมหะวัณโรค เลือดผู้ป่วย HIV, Hepatitis 2. ระบบการไหลเวียนของเครื่องมือ สะอาด และปนเปื้อน 3. การทำลายตัวอย่างที่เหลือจาก การวิเคราะห์ 4. ระบบการป้องกันผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม เช่น ระบบขยะ 5. การป้องกันการติดเชื้อในบุคลากร ของหน่วยงาน

7 1. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงของ หน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน 2. การรายงาน การบันทึกอุบัติการณ์ ในหน่วยงาน 3. การทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญใน หน่วยงาน พร้อมทั้งการหาแนวทาง ป้องกันความเสี่ยงและผลลัพธ์ของ การดำเนินการ เช่น การรายงานผล การตรวจที่ไม่ถูกคน, ภาวะฉุกเฉิน ระหว่างรอตรวจ 4. การประสานงานกับทีมความเสี่ยง ของโรงพยาบาล 5. การค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก

8 3. การสอบเทียบเครื่องมือประจำวัน ประจำปี 1. การจัดการสถานที่ให้สะอาด สะดวก ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2. การออกแบบโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 4. ระบบการสำรองเครื่องมือที่จำเป็น ไฟฟ้า น้ำ 5. ระบบการดูแลรักษาเชิงป้องกัน ของเครื่องมือ อุปกรณ์ 6. ระบบการเฝ้าระวังและการซ้อม อัคคีภัยของหน่วยงาน

9 2. แนวทางการกำหนดระดับของ เจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูล 3. แนวทางการรายงานผลการตรวจ วินิจฉัย 1. การพัฒนา / ออกแบบเวชระเบียน ที่เหมาะสม 4. การรักษาความลับของผลการ ตรวจวินิจฉัย 5. การนำเวชระเบียนและผลการ ตรวจวินิจฉัยมาทบทวนร่วมกับทีมสห วิชาชีพ


ดาวน์โหลด ppt 1. ระบบการให้บริการผู้ป่วยที่มารับ การตรวจวินิจฉัยของหน่วยงานตาม กระบวนการหลัก 2. การประกันระยะเวลาการรอคอย / การรายงานผลการตรวจ 3. ระบบการระบุสิ่งส่งตรวจให้ถูกคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google