งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 การจัดการข้อมูล และ การตรวจสอบความ ผิดพลาดในการส่งข้อมูล ผศ. สมบูรณ์ ภู่พงศกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 การจัดการข้อมูล และ การตรวจสอบความ ผิดพลาดในการส่งข้อมูล ผศ. สมบูรณ์ ภู่พงศกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 การจัดการข้อมูล และ การตรวจสอบความ ผิดพลาดในการส่งข้อมูล ผศ. สมบูรณ์ ภู่พงศกร

2 การจัดการเฟรมข้อมูล 4 วิธี 1. การนับจำนวนตัวอักษร (Character Count ) 2. การใส่ตัวอักษรควบคุมที่ต้นและท้าย เฟรมข้อมูล (Starting and ending characters, with character stuffing ) 3. การใส่ชุดบิตควบคุมที่ต้นและท้าย เฟรม (Starting and ending flags,with bit stuffing ) 4. การแปลงรหัสในชั้นฟิสิคอล ( Physical layer coding violations. )

3 การตรวจสอบและแก้ไขความผิดพลาดของข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาเหตุที่ทำให้การรับส่งข้อมูลผิดพลาด 1.1 สัญญาณรบกวนที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า แรงดันสูง 1.2 สัญญาณความร้อน 1.3 การส่งสัญญาณจะอ่อนกำลังลงตามระยะทาง ที่เพิ่มขึ้น (Attenuation) 1.4 สัญญาณจากสาย สื่อสารใกล้เคียงกันเกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน เรียกว่า ครอสทอล์ก (Cross talk) 1.5 ความผิดเพี้ยนของสัญญาณ ที่เกิดจากการ ดีเลย์ (Delay Distortion) 1.6 ปัญหาจากสายสื่อสารชำรุดหรือขาด (Line Failure)

4 2. อัตราความผิดพลาดของข้อมูล ( Error Rate ) - จำนวนบิตที่เกิดความผิดพลาด ต่อ จำนวนบิตที่ส่งทั้งหมด ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่น 1/100 วินาที - อัตราความผิดพลาดของข้อมูลจะมีผล โดยตรงกับอัตราความเร็วในการส่งข้อมูล

5 3. การจัดการกับความผิดพลาดของ ข้อมูล การรับ - ส่งข้อมูลเป็นเฟรม เครื่อง ฝั่งรับมีโอกาสที่จะรับเฟรมข้อมูลนั้น มี อยู่ 3 กรณีคือ 1. รับข้อมูลได้ถูกต้อง 2. รับข้อมูลที่มีบางบิตข้อมูลผิดพลาด แต่ตรวจจับไม่ได้ 3. รับข้อมูลที่มีบางบิตข้อมูลผิดพลาด และตรวจจับได้

6 ในกรณีที่ตรวจจับความผิดพลาดของข้อมูลได้ ก็จะต้องพิจารณาว่าจะแก้ปัญหานั้นอย่างไร ต่อไป ซึ่งแยกออกได้เป็น 2 กรณี คือ 3.1 ใช้วิธีแก้ไขความผิดพลาดไปข้างหน้า (Forward Error Correction) 3.2 ใช้วิธีแจ้งความผิดพลาดโดยส่งซ้ำ (Feedback or Backward Error Correction)

7

8 5. การตรวจหาความผิดพลาดของข้อมูล การตรวจสอบอย่าง มี 2 ลักษณะคือ 1 การตรวจสอบการรับส่งข้อความที่เป็นตัวอักษร โดยผู้รับใช้สายตาตรวจสอบด้วยตนเอง 2 ตรวจสอบโดยใช้เทคนิคการสะท้อนกลับของ ข้อมูล ที่เรียกว่า Echo Technique หรือ Echoplex ภาพที่ 9.8 แสดงการสะท้อนกลับของ ข้อมูล

9

10 1. การตรวจสอบแบบพาริตี้ (Parity Checking) วิธีการหา ค่าพาริตี้บิตได้ 2 แบบคือ 1. พาริตี้คี่ ( Odd Parity ) 2. พาริตี้คู่ ( Even Parity )

11

12 2. การตรวจสอบแบบหาผลรวมของบล็อกข้อมูล (Block Sum Checking)

13

14

15

16

17

18

19


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 การจัดการข้อมูล และ การตรวจสอบความ ผิดพลาดในการส่งข้อมูล ผศ. สมบูรณ์ ภู่พงศกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google