งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ปี 2557 คณะที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน การจัดบริการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ปี 2557 คณะที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน การจัดบริการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ปี 2557 คณะที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน การจัดบริการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

2 ประเด็นตรวจราชการที่ 3.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนสุขภาพ ภาพรวมของเขตบริการสุขภาพ ผลสำเร็จ/ตัวชี้วัด 301. ผลสำเร็จ/ตัวชี้วัด 301. มีระบบข้อมูลสำหรับการบริหาร จัดการในทุกระดับ

3 ประเด็นตรวจราชการที่ 3.2 การบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล ของเขต ผลสำเร็จ/ตัวชี้วัด 302. ผลสำเร็จ/ตัวชี้วัด 302. มีแผนกำลังคนและดำเนินการ ตามแผน

4 องค์ประกอบการประเมิน 1. 1.มีการบริหารจัดการ การกระจายบุคลากรในระดับ เขต/จังหวัด 2. 2.มีการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน 3. 3.มีการใช้ FTE ในการบริหารจัดการด้านกรอบ อัตรากำลัง 4. 4.มีการบริหารจัดการ Labor Cost ที่เหมาะสมใน ระดับเขต/จังหวัด

5 ปัญหา/อุปสรรคข้อเสนอแนะ 1.ข้อมูล FTE มีโอกาส ผิดพลาดด้วยระยะเวลา ดำเนินการที่จำกัด ทำให้ ข้อมูลต่างๆขาดความ ครอบคลุม 1.ขอเขตขยายกรอบ FTE ที่ควรมี ให้เพียงพอกับอัตราลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างไว้ และรองรับการขยายตัว ของการให้บริการ 2. ขอกระทรวงขยายกรอบ ในกรณี FTE เกิน 100% 2.ข้อมูล FTE ของสถาน บริการมีการจัดเก็บไม่ ครบถ้วนทุกสาขาวิชา และ ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 1. เกลี่ยตำแหน่งระหว่างกลุ่มงาน เพื่อให้สามารถจัดลงกรอบได้

6 ประเด็นตรวจราชการที่ 3.3.1 การบริหารจัดการงบประมาณ ผลสำเร็จ/ตัวชี้วัด 303. ผลสำเร็จ/ตัวชี้วัด 303. ร้อยละของรายการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ลงนามในสัญญาได้ ไตรมาส 1 (ร้อยละ 100) 304.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมใน ปี 2557 (ไตรมาส 3 ร้อยละ 70)

7

8 ปัญหา/อุปสรรคข้อเสนอแนะ 1.การจัดสรรงบประมาณ จากส่วนกลางล่าช้า ในช่วงต้นปีงบประมาณ เร่งรัดการเบิกจ่ายและ วางแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2.ความล่าช้าในการ เบิกจ่ายงบประมาณใน ส่วนรพศ. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณในช่วงไตร มาส 4

9 ประเด็นตรวจราชการที่ 3.3.2 การบริหารการเงินการคลัง ผลสำเร็จ/ตัวชี้วัด 305. ด้านการเงิน ผลสำเร็จ/ตัวชี้วัด 305. ด้านการเงินมีการจัดทำแผน และ ดำเนินการตามแผนของเขต/จังหวัด 306. สามารถควบคุมปัญหาทางการเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการไม่เกินร้อยละ 10 307.หน่วยบริการมีต้นทุนต่อหน่วยเกินเกณฑ์ เฉลี่ยกลุ่ม ไม่เกินร้อยละ 20

10 305. ด้านการเงิน 305. ด้านการเงินมีการจัดทำแผน และ ดำเนินการตามแผนของเขต/จังหวัด ◊ การบริหารงบประมาณร่วม และควบคุม ค่าใช้จ่ายต้นทุนผันแปรลดลง 10% คิดคะแนนภาพรวมได้ร้อยละ 88 306. สามารถควบคุมปัญหาทางการเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการไม่เกินร้อยละ 10 ◊ พบ 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 307.หน่วยบริการมีต้นทุนต่อหน่วยเกินเกณฑ์ เฉลี่ยกลุ่ม ไม่เกินร้อยละ 20 ◊ ไม่มีการประเมินในรอบนี้

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 1. 1. จังหวัดมีการเฝ้าระวังและให้ความ ช่วยเหลือรพ.ที่ขาดสภาพคล่อง และ ติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิด 2. 2. จังหวัดมีมาตรการพงก.ระดับจังหวัด เพิ่มเติมของเขต เพื่อเฝ้าระวังปัญหาได้ รวดเร็วขึ้น ทำให้รพ.ที่มีความเสี่ยงได้ ปรับตัวก่อน 3. 3. ผู้บริหารระดับรพ.ตื่นตัวในเรื่องการบริหาร การเงินการคลังมากขึ้น ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานสำเร็จ

26 1. 1. มาตรการพปง.ระดับจังหวัดเพื่อเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา 2. 2. ระบบกันเงินช่วยเหลือกันในระดับจังหวัด 10 ล้านบาท 3. 3. การช่วยเหลือด้านการเงินการคลังระหว่าง กันของรพช. 4. 4. แผนพัฒนางาน CFO ครอบคลุมถึงระดับ รพ.สต. และมีการกันเงินช่วยเหลือรพ.สต. ในปี 2557 จำนวน 4 ล้านบาท นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง

27 1. 1. วิเคราะห์วิกฤตการเงิน และติดตามควบคุมรายได้ ค่าใช้จ่ายตาม Planfin นำเสนอที่ประชุมผู้บริหาร จังหวัดทุกเดือน 2. 2. ติดตามการ Forecast สถานการณ์การเงินการคลัง รพ.ทุกแห่งรายไตรมาส 3. 3. จัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังในรพ. ที่วิกฤตระดับ 7 โดยใช้เครื่องมือ Benchmarking data เขต 8 ในการกำหนดเป้าหมายดำเนินการ 4. 4. CFO จังหวัดลงตรวจเยี่ยมรพ.ที่มีวิกฤตระดับ 7 ติดต่อกัน 2 เดือน 5. 5. จังหวัดส่งรพ.เข้าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การเงินการคลัง(พปง.)ระดับเขต กรณีวิกฤตระดับ 7 ติดต่อกัน 3 เดือน ข้อเสนอแนะ

28 ประเด็นตรวจราชการที่ 3.4 การบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ผลสำเร็จ/ตัวชี้วัด 308.ลดต้นทุนของยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ◊ หน่วยบริการมีแผนการบริหารยาและ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ร่วม ร้อยละ 100 ◊ ต้นทุนค่าเวชภัณฑ์ลดลงร้อยละ 10 ◊ ต้นทุนค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาลดลงร้อยละ 10 ◊ มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ ยา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

29 1.หน่วยบริการมีแผนการบริหารยาและ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ร่วม ร้อยละ 100 2. ต้นทุนเวชภัณฑ์ลดลงร้อยละ 10 3. ต้นทุนเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาลดลงร้อยละ 10 4. มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่ ไม่ใช่ยา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 1.หน่วยบริการมีแผนการบริหารยาและ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ร่วม ร้อยละ 100 ◊ หน่วยบริการมีแผน ร้อยละ 100 2. ต้นทุนเวชภัณฑ์ลดลงร้อยละ 10 ◊ มูลค่าการจัดซื้อลดลงร้อยละ 2.11 3. ต้นทุนเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาลดลงร้อยละ 10 ◊ มูลค่าการจัดซื้อลดลงร้อยละ 35.79 4. มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่ ไม่ใช่ยา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ◊ มูลค่าการจัดซื้อร่วมร้อยละ 32.03

30

31

32

33

34

35 ประเด็นตรวจราชการที่ 3.5 การควบคุมภายใน ผลสำเร็จ/ตัวชี้วัด 309.การจัดระบบควบคุมภายในมีความ เหมาะสมตามมาตรฐาน 310.มีการบริหารความเสี่ยงและการ จัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม

36 องค์ประกอบ 5 ขั้นตอน

37 องค์ประกอบ 7 กระบวนงาน 1. 1.การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ ข้าราชการเบิกจ่ายตรง 2. 2.การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC 3. 3.การควบคุม เก็บรักษา บริหารคลังเวชภัณฑ์และ วัสดุ 4. 4.การจัดทำแผนจัดซื้อวัสดุประจำปี 5. 5.การจัดทำแผนปมก.รายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย 6. 6.การจัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 7. 7.การจัดทำแผนการจัดหางบลงทุน

38

39 ปัญหา/อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ รายงานระบบควบคุม ภายในมีน้อย ทำให้ขาด การเชื่อมโยงและต่อเนื่อง ของการดำเนินงาน และ เกิดความล่าช้า 1.กำหนดให้ทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการ ควบคุมภายในให้ชัดเจน และหากมี การโยกย้าย เปลี่ยนงาน ต้องมีการ มอบหมายงานไว้อย่างถูกต้อง 2. กำหนดประเด็นการตรวจสอบฯ ไว้ในแผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อให้ คณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ดำเนินการติดตามและรายงานผล

40 ประเด็นตรวจราชการที่ 3.6 การจัดการเรื่องร้องทุกข์ ผลสำเร็จ/ตัวชี้วัด 311.ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เรื่องร้องทุกข์

41

42 ปัญหา/อุปสรรคข้อเสนอแนะ 1. การตรวจสอบของอำเภอ ดำเนินการไม่ครบถ้วนในประเด็น การร้องเรียนและขั้นตอนการ ตรวจสอบ การให้ความรู้และการเพิ่ม ศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับ อำเภอ 2. การตรวจสอบข้อเท็จจริง บาง กรณีต้องใช้ข้อมูลที่อยู่ในความ ครอบครองของหน่วยงานอื่นซึ่ง จะต้องใช้ระยะเวลาในการรอ ข้อมูลดังกล่าว ดำเนินการประสานและชี้แจง ให้หน่วยงานนั้นๆเห็น ความสำคัญ และให้ความ ร่วมมือในการสอบสวน

43 ประเด็นตรวจราชการที่ 3.7 การสื่อสารและสารนิเทศ ผลสำเร็จ/ตัวชี้วัด 312.ประสิทธิภาพในการสื่อสารและ สารนิเทศ

44

45 ปัญหา/อุปสรรคข้อเสนอแนะ 1. ระบบเสียงตามสายภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ยังขาดประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย และระบบห้องบันทึกเสียง ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น บอร์ดประชาสัมพันธ์ไม่ พอเพียง และอยู่ในจุดที่ไม่ น่าสนใจ 2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ไม่ พอเพียง และอยู่ในจุดที่ไม่ น่าสนใจ เพิ่มจำนวนบอร์ด ประชาสัมพันธ์

46 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ปี 2557 คณะที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน การจัดบริการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google