งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจเยี่ยม:ประเมิน ตามเกณฑ์ OBECQA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจเยี่ยม:ประเมิน ตามเกณฑ์ OBECQA"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจเยี่ยม:ประเมิน ตามเกณฑ์ OBECQA
โดย ผอ.ศิริวรรณ อาจศรี

2 ระบบคน ระบบงาน ข้อมูล

3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ โรงเรียน
- กระบวนการ วางแผนเชิงกลยุทธ์ -การนำกลยุทธ์ไปสู่ การปฎิบัติได้....แผน การวางแผน เพื่อพัฒนา ผลการ ประเมินตนเอง การเรียนรู้และ นวัตกรรม โรงเรียน โดย.... - การจัดทำโครงร่างองค์กร เพื่อวินิจฉัยลักษณะองค์กร และ สภาวะการณ์ - การเรียนรู้เกณฑ์ - การคิดเชิงระบบ ผ่านModel

4 ทีม พี่เลี้ยง ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทักษะการ ประเมิน เครือข่าย
1.พัฒนาความรู้ความเข้าใจ ให้ทีมโรงเรียน 2. พัฒนาความคิด 3. พัฒนาความรับผิดชอบ 4. พัฒนาความภูมิใจ เครื่องมือใน การปรับปรุง ทักษะการ ประเมิน เครือข่าย การเรียนรู้ ทีม พี่เลี้ยง 1.ทักษะการวินิจฉัย Model 2.มุมคิดมุมมองการนำModel สู่การปฎิบัติ 1. การเรียนรู้เกณฑ์ 2. การคิดเชิงระบบ ผ่านModel:BEIDQM

5 3 . Key Organization Factors
องค์ประกอบ : TQA & OBECQA Core values 2 . Organization System 3 . Key Organization Factors 4 . Assessment System

6 ภารกิจ/ประสานของพี่เลี้ยง
OBECQA Workshop รร.กลุ่มเป้าหมาย แผนและรูปแบบสร้างความเข้าใจ OBECQA : โรงเรียน 1 ประเมินตนเอง OP 2 ทำแผนการวินิจฉัย การตรวจเยี่ยมประเมินระดับพัฒนาการ : โรงเรียน 3 โครงร่างองค์กร OP ประสานโรงเรียน 4 ? กระบวนการตรวจเยี่ยม

7 กระบวนการตรวจเยี่ยมประเมิน
ตรวจสอบข้อมูลกลุ่มโรงเรียน :WCSS ตรวจประเมินขั้นที่ 1 : Independent Review ตรวจประเมินขั้นที่ 2 : Consensus Review OP ผลวินิจฉัย ตรวจประเมินขั้นที่ 3 : Site Visit Review

8 ทีมพี่เลี้ยง….ก้าวเดินรูปแบบใด ?

9 การพิจารณาความแข็งแรงของโรงเรียน : ระดับ 1-6
การพิจารณาความแข็งแรงของโรงเรียน : ระดับ 1-6 ?

10 รูปแบบ 1 : ที่ไม่ใช่ Intensive School
1) วินิจฉัยองค์รวมจากโครงร่างองค์กร พิจารณาการนำ OBECQA Model: หมวด 1-6 ไปสู่การปฎิบัติ ในปีการศึกษา 2557 2);วินิจฉัยการพัฒนาในระดับชั้นเกณฑ์ : หมวด (หมวด 1-6 ) 3 ) วินิจฉัยระดับพัฒนา โดยใช้ แนวทาง ADLI 4) สรุปจุดแข็งแรงในการเริ่มต้น....การนำชุดเครื่องมือ OBECQA สู่การปฎิบัติ

11 การให้ระดับพัฒนา โรงเรียน อำเภอ จังหวัด หมวด กรรมการ 1 กรรมการ 2 กรรมการ 3 ระดับพัฒนา (Mode) คะแนนเฉลี่ย (Mean) ระดับพัฒนา คะแนน หมวด 1: การนำองค์กร 5 102.00 4 66.00 หมวด 2: การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3 34.00 29.75 25.50 หมวด 3: การมุ่งเน้นผู้เรียน 46.75 หมวด 4: การวัดวิเคราะห์และการ จัดการความรู้ 36.00 31.50 หมวด 5: การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6: การมุ่งเน้นการดำเนินการ รวม 265.50 261.00 270.00

12 ตรวจเยี่ยม.....ไม่ใช่ Intensive
จุดเน้น สร้างความเข้าใจ OBECQA รร .ประเมินตนเอง โดย...การจัดทำ โครงร่างองค์กร 1) เป็น...ชุดเครื่องมือ พัฒนากระบวนการทำงาน 2) เป็น...ชุดเครื่องมือ แห่งเกณฑ์พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

13 รูปแบบ 2: Intensive School
1) วินิจฉัยองค์รวมจากการเขียนรายงาน ( โครงร่างองค์กร+ หมวด พิจารณาการนำ OBECQA Model : หมวด 1-6 ไปสู่การปฎิบัติ ในปีการศึกษา 2557 2);วินิจฉัยการพัฒนาในระดับชั้นเกณฑ์ : หมวด :ประเด็นพิจารณา : ข้อคำถามรายประเด็นพิจารณา (หมวด 1-6 ) และแบบประเมิน 3 ) วินิจฉัยระดับพัฒนา โดยใช้แบบสรุป ตามแนวทาง ADLI 4) สรุปความเข้มแข็ง:แข็งแรงในการเริ่มต้น....การนำชุด เครื่องมือ OBECQA สู่การปฎิบัติ สรุปจุดอ่อนจุดแข็ง ตามแบบประเมิน

14 การให้ระดับพัฒนา โรงเรียน อำเภอ จังหวัด หมวด กรรมการ 1 กรรมการ 2 กรรมการ 3 ระดับพัฒนา (Mode) คะแนนเฉลี่ย (Mean) ระดับพัฒนา คะแนน หมวด 1: การนำองค์กร 1.1 1.2 5 102.00 4 66.00 หมวด 2: การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2.1 2.2 3 34.00 29.75 25.50 หมวด 3: การมุ่งเน้นผู้เรียน 3.1 3.2 46.75 หมวด 4: การวัดวิเคราะห์และการ จัดการความรู้ 4.1 4.2 36.00 31.50 หมวด 5: การมุ่งเน้นบุคลากร 5.1 5.2 หมวด 6: การมุ่งเน้นการดำเนินการ 6.1 6.2 รวม 265.50 261.00 270.00

15 ตรวจเยี่ยม .....Intensive school
จุดเน้น สร้างความเข้าใจ OBECQA หมวด 1-6 สู่ การปฎิบัติ 1) เป็น...ชุดเครื่องมือ พัฒนากระบวนการทำงาน 2) เป็น...ชุดเครื่องมือ แห่งเกณฑ์พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

16 กระบวนการตรวจเยี่ยมประเมิน
ตรวจสอบข้อมูลกลุ่มโรงเรียน :Lab Schools ตรวจประเมินขั้นที่ 1 : Independent Review Process System ตรวจประเมินขั้นที่ 2 : Consensus Review รายงาน OP ผลวินิจฉัย ตรวจประเมินขั้นที่ 3 : Site Visit Review

17 พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม 1) องค์ความรู้ : TQA & OBECQA
: โครงร่างองค์กร ( OP ) : การนำ TQA & OBECQA สู่การปฎิบัติ 2) กระบวนการ : จัดทำโครงร่างองค์กร : คำถามระดับหมวด/ระดับประเด็นพิจารณา : กระบวนการหมวด 1-6 3) แนวทางการวินิจฉัย /กระบวนการตรวจเยี่ยม วินิจฉัย : ADLI

18 โรงเรียนภูเขียว Tel : 0827491879 E-mail:krusiriwan@hotmail.com
สพม.30 จังหวัดชัยภูมิ Tel :

19 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การตรวจเยี่ยม:ประเมิน ตามเกณฑ์ OBECQA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google