งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจเยี่ยม : ประเมิน ตามเกณฑ์ OBECQA โดย ผอ. ศิริวรรณ อาจศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจเยี่ยม : ประเมิน ตามเกณฑ์ OBECQA โดย ผอ. ศิริวรรณ อาจศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การตรวจเยี่ยม : ประเมิน ตามเกณฑ์ OBECQA โดย ผอ. ศิริวรรณ อาจศรี

3 ข้อมูล ระบบงาน ระบบคน

4 โดย.... - การจัดทำโครงร่างองค์กร เพื่อวินิจฉัยลักษณะองค์กร และ สภาวะการณ์ โดย.... - การจัดทำโครงร่างองค์กร เพื่อวินิจฉัยลักษณะองค์กร และ สภาวะการณ์ ผลที่คาดว่า จะได้รับ โรงเรี ยน การ วางแผน เพื่อพัฒนา การ วางแผน เพื่อพัฒนา การเรียนรู้ และ นวัตกรรม การเรียนรู้ และ นวัตกรรม ผลการ ประเมิน ตนเอง ผลการ ประเมิน ตนเอง - การเรียนรู้เกณฑ์ - การคิดเชิงระบบ ผ่าน Model - การเรียนรู้เกณฑ์ - การคิดเชิงระบบ ผ่าน Model - กระบวนการ วางแผนเชิงกลยุทธ์ - การนำกลยุทธ์ไปสู่ การปฎิบัติได้.... แผน - กระบวนการ วางแผนเชิงกลยุทธ์ - การนำกลยุทธ์ไปสู่ การปฎิบัติได้.... แผน

5 ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ ทีม พี่ เลี้ยง ทีม พี่ เลี้ยง เครื่องมือ ใน การ ปรับปรุง เครื่องมือ ใน การ ปรับปรุง เครือข่าย การ เรียนรู้ เครือข่าย การ เรียนรู้ ทักษะการ ประเมิน ทักษะการ ประเมิน 1. ทักษะการวินิจฉัย Model 2. มุมคิดมุมมองการนำ Model สู่การปฎิบัติ 1. พัฒนาความรู้ความเข้าใจ ให้ทีมโรงเรียน 2. พัฒนาความคิด 3. พัฒนาความรับผิดชอบ 4. พัฒนาความภูมิใจ 1. การเรียนรู้เกณฑ์ 2. การคิดเชิงระบบ ผ่าน Model:BEIDQM

6 องค์ประกอบ : TQA & OBECQA 1. 11 Core values 3. Key Organization Factors 2. Organization System 4. Assessment System krusiriwan@hotmail.com

7 ภารกิจ / ประสานของพี่เลี้ยง แผนและรูปแบบสร้างความเข้าใจ OBECQA : โรงเรียน แผนและรูปแบบสร้างความเข้าใจ OBECQA : โรงเรียน ทำแผนการวินิจฉัย การตรวจเยี่ยมประเมินระดับพัฒนาการ : โรงเรียน ทำแผนการวินิจฉัย การตรวจเยี่ยมประเมินระดับพัฒนาการ : โรงเรียน ประสานโรงเรียน โครงร่างองค์กร OP โครงร่างองค์กร OP 3 2 1 กระบวนการตรวจเยี่ยม 4 Workshop รร. กลุ่มเป้าหมาย Workshop รร. กลุ่มเป้าหมาย ประเมินตนเอง OP ประเมินตนเอง OP OBECQA ?

8 กระบวนการตรวจเยี่ยมประเมิน ตรวจสอบข้อมูลกลุ่มโรงเรียน :WCSS ตรวจประเมินขั้นที่ 1 : Independent Review ตรวจประเมินขั้นที่ 2 : Consensus Review ตรวจประเมินขั้นที่ 3 : Site Visit Review ผลวินิจฉัย OP

9 ทีมพี่เลี้ยง …. ก้าวเดินรูปแบบใด ? ?

10 การพิจารณาความแข็งแรงของโรงเรียน : ระดับ 1-6 ?

11 รูปแบบ 1 : ที่ไม่ใช่ Intensive School 1) วินิจฉัยองค์รวมจากโครงร่างองค์กร พิจารณาการนำ OBECQA Model: หมวด 1-6 ไปสู่การปฎิบัติ ในปีการศึกษา 2557 2); วินิจฉัยการพัฒนาในระดับชั้นเกณฑ์ : หมวด ( หมวด 1-6 ) 3 ) วินิจฉัยระดับพัฒนา โดยใช้ แนวทาง ADLI 4) สรุปจุดแข็งแรงในการเริ่มต้น.... การนำชุดเครื่องมือ OBECQA สู่การปฎิบัติ 1) วินิจฉัยองค์รวมจากโครงร่างองค์กร พิจารณาการนำ OBECQA Model: หมวด 1-6 ไปสู่การปฎิบัติ ในปีการศึกษา 2557 2); วินิจฉัยการพัฒนาในระดับชั้นเกณฑ์ : หมวด ( หมวด 1-6 ) 3 ) วินิจฉัยระดับพัฒนา โดยใช้ แนวทาง ADLI 4) สรุปจุดแข็งแรงในการเริ่มต้น.... การนำชุดเครื่องมือ OBECQA สู่การปฎิบัติ

12 หมวด กรรมการ 1 กรรมการ 2 กรรมการ 3 ระดับ พัฒนา (Mode) คะแนน เฉลี่ย (Mean) ระดับ พัฒนา คะแนนระดับ พัฒนา คะแนนระดับ พัฒนา คะแนน หมวด 1: การนำองค์กร 5102.005 466.005102.00 หมวด 2: การวางแผน เชิงกลยุทธ์ 334.00329.75325.50334.00 หมวด 3: การมุ่งเน้นผู้เรียน 334.003 446.75334.00 หมวด 4: การวัดวิเคราะห์ และการ จัดการความรู้ 336.00331.50336.003 หมวด 5: การมุ่งเน้น บุคลากร 329.753 446.75329.75 หมวด 6: การมุ่งเน้นการ ดำเนินการ 329.75334.00446.75329.75 รวม 3265.503261.004270.003265.50 การให้ระดับพัฒนา โรงเรียน.............................. อำเภอ............................ จัง หวัด..................

13 ตรวจเยี่ยม..... ไม่ใช่ Intensive รร. ประเมินตนเอง โดย... การจัดทำ โครงร่างองค์กร จุดเน้น สร้างความเข้าใจ OBECQA 1) เป็น... ชุดเครื่องมือ พัฒนากระบวนการทำงาน 2) เป็น... ชุดเครื่องมือ แห่งเกณฑ์พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

14 รูปแบบ 2: Intensive School 1) วินิจฉัยองค์รวมจากการเขียนรายงาน ( โครงร่าง องค์กร + หมวด 1 - 6 พิจารณาการนำ OBECQA Model : หมวด 1- 6 ไปสู่การปฎิบัติ ในปีการศึกษา 2557 2); วินิจฉัยการพัฒนาในระดับชั้นเกณฑ์ : หมวด : ประเด็นพิจารณา : ข้อคำถามรายประเด็นพิจารณา ( หมวด 1-6 ) และแบบประเมิน 3 ) วินิจฉัยระดับพัฒนา โดยใช้แบบสรุป ตามแนวทาง ADLI 4) สรุปความเข้มแข็ง : แข็งแรงในการเริ่มต้น.... การนำชุด เครื่องมือ OBECQA สู่การปฎิบัติ สรุปจุดอ่อนจุดแข็ง ตามแบบประเมิน 1) วินิจฉัยองค์รวมจากการเขียนรายงาน ( โครงร่าง องค์กร + หมวด 1 - 6 พิจารณาการนำ OBECQA Model : หมวด 1- 6 ไปสู่การปฎิบัติ ในปีการศึกษา 2557 2); วินิจฉัยการพัฒนาในระดับชั้นเกณฑ์ : หมวด : ประเด็นพิจารณา : ข้อคำถามรายประเด็นพิจารณา ( หมวด 1-6 ) และแบบประเมิน 3 ) วินิจฉัยระดับพัฒนา โดยใช้แบบสรุป ตามแนวทาง ADLI 4) สรุปความเข้มแข็ง : แข็งแรงในการเริ่มต้น.... การนำชุด เครื่องมือ OBECQA สู่การปฎิบัติ สรุปจุดอ่อนจุดแข็ง ตามแบบประเมิน

15 หมวด กรรมการ 1 กรรมการ 2 กรรมการ 3 ระดับพัฒนา (Mode) คะแนนเฉลี่ย (Mean) ระดับ พัฒนา คะแนนระดับ พัฒนา คะแนนระดับ พัฒนา คะแนน หมวด 1: การนำองค์กร 1.1 1.2 5102.005 466.005102.00 หมวด 2: การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2.1 2.2 334.00329.75325.50334.00 หมวด 3: การมุ่งเน้นผู้เรียน 3.1 3.2 334.003 446.75334.00 หมวด 4: การวัดวิเคราะห์และการ จัดการความรู้ 4.1 4.2 336.00331.50336.003 หมวด 5: การมุ่งเน้นบุคลากร 5.1 5.2 329.753 446.75329.75 หมวด 6: การมุ่งเน้นการดำเนินการ 6.1 6.2 329.75334.00446.75329.75 รวม 3265.503261.004270.003265.50 การให้ระดับพัฒนา โรงเรียน.............................. อำเภอ............................ จัง หวัด..................

16 ตรวจเยี่ยม..... Intensive school หมวด 1-6 สู่ การปฎิบัติ จุดเน้น สร้างความเข้าใจ OBECQA 1) เป็น... ชุดเครื่องมือ พัฒนากระบวนการทำงาน 2) เป็น... ชุดเครื่องมือ แห่งเกณฑ์พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

17 กระบวนการตรวจเยี่ยมประเมิน ตรวจสอบข้อมูลกลุ่มโรงเรียน :Lab Schools ตรวจประเมินขั้นที่ 1 : Independent Review ตรวจประเมินขั้นที่ 2 : Consensus Review ตรวจประเมินขั้นที่ 3 : Site Visit Review ผลวินิจฉัย OP รายงาน Process System

18 พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม 1) องค์ความรู้ : TQA & OBECQA : โครงร่างองค์กร ( OP ) : การนำ TQA & OBECQA สู่การปฎิบัติ 2) กระบวนการ : จัดทำโครงร่างองค์กร : คำถามระดับหมวด / ระดับประเด็นพิจารณา : กระบวนการหมวด 1-6 3) แนวทางการวินิจฉัย / กระบวนการตรวจเยี่ยม วินิจฉัย : ADLI 1) องค์ความรู้ : TQA & OBECQA : โครงร่างองค์กร ( OP ) : การนำ TQA & OBECQA สู่การปฎิบัติ 2) กระบวนการ : จัดทำโครงร่างองค์กร : คำถามระดับหมวด / ระดับประเด็นพิจารณา : กระบวนการหมวด 1-6 3) แนวทางการวินิจฉัย / กระบวนการตรวจเยี่ยม วินิจฉัย : ADLI

19 www.bantan.ac.th Tel : 0827491879 E-mail:krusiriwan@hotmail.com

20


ดาวน์โหลด ppt การตรวจเยี่ยม : ประเมิน ตามเกณฑ์ OBECQA โดย ผอ. ศิริวรรณ อาจศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google