งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Suwin/ Specimen Collection1 Collection of Microbiological Specimens ผศ. นพ. สุวิน ว่องวัจนะ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Assistant.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Suwin/ Specimen Collection1 Collection of Microbiological Specimens ผศ. นพ. สุวิน ว่องวัจนะ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Assistant."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Suwin/ Specimen Collection1 Collection of Microbiological Specimens ผศ. นพ. สุวิน ว่องวัจนะ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Assistant Professor Dr. Suwin Wongwajana

2 Suwin/ Specimen Collection2 2. บอกและอธิบายชนิดต่าง ๆ ของสิ่งส่ง ตรวจได้ว่ามาจาก แหล่งที่ปราศจากเชื้อหรือแหล่งที่ ปนเปื้อนเชื้อ Collection of Microbiological Specimens วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 1. อธิบายหลักการในการเก็บสิ่งส่งตรวจทางจุลชีววิทยาได้

3 Suwin/ Specimen Collection3 4. อธิบายวิธีการเก็บและนำส่งสิ่งส่ง ตรวจที่พบบ่อยๆ ได้ เช่น throat swab, nasopharyngeal swab, sputum, feces, rectal swab, urine, urethral swab, pus, blood, CSF, biopsied specimens, etc. Collection of Microbiological Specimens 3. บอกและอธิบายถึงชนิดต่าง ๆ ของภาชนะที่ใช้ในการ เก็บสิ่งส่งตรวจทางจุลชีววิทยาได้

4 Suwin/ Specimen Collection4 Collection of Microbiological Specimens 4. การเก็บสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้อง หลักการทั่ว ๆ ไปในการเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อเพาะเชื้อ 1. ควรเก็บสิ่งส่งตรวจก่อนให้ยาต้านจุลชีพ (Antibiotics) 2. เวลาที่เก็บสิ่งส่งตรวจ 3. เลือกเก็บสิ่งส่งตรวจให้ถูกต้อง

5 Suwin/ Specimen Collection5 Collection of Microbiological Specimens 7. ใบ request ต้องกรอกให้สมบูรณ์ ชัดเจน 5. ภาชนะที่ใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจต้องล้างให้สะอาด และปราศจากเชื้อ 6. นำส่งสิ่งส่งตรวจให้ถึงห้องปฏิบัติการโดยเร็วที่สุด 8. ต้องใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ (aseptic technique) “ โรคหมอทำ (iatrogenic)”

6 Suwin/ Specimen Collection6

7 7

8 8 Collection of Microbiological Specimens ชนิดของสิ่งส่งตรวจ Sterile site -blood, CSF, body fluids "contamination” Non-sterile site -sputum, throat swab, pus, vaginal swab, urethral swab, cervical swab, urine, feces "Timing"

9 Suwin/ Specimen Collection9 Collection of Microbiological Specimens ภาชนะสำหรับใส่สิ่งส่งตรวจ Tube with transport media - throat, rectal, urethral, vaginal,cervical,pus swab ขวดปากกว้างที่ปราศจากเชื้อ - sputum, urine ขวดยาฉีดขนาดเล็กที่ปราศจากเชื้อ - CSF, body fluids, tissue biopsy

10 Suwin/ Specimen Collection10 ขวด hemocultur e Collection of Microbiological Specimens -hemoculture สำเร็จรูป เช่น BACTEC -blood -hemoculture (trypticase soy broth, TSB)

11 Suwin/ Specimen Collection11

12 Suwin/ Specimen Collection12 Collection of Microbiological Specimens 1. ระบบทางเดินหายใจ การเก็บและการนำส่งสิ่งส่งตรวจ ข้อ บ่งชี้ : 1.1 Throat swab Tonsils, posterior pharynx, exudates swab -->transport media, 4 o C -bacterial sore throat (streptococcal pharyngitis), - โรคคอตีบ วิธีการ :

13 Suwin/ Specimen Collection13 Diphthe ria Tonsil with exudate Posterior pharynx

14 Suwin/ Specimen Collection14 Collection of Microbiological Specimens ข้อ บ่งชี้ : -small swab -direct plating, --> transport media, 4 o C - ไอกรน, โรคปอดบวมในเด็ก, carriers of C. diphtheriae, N. meningitidis, S. pyogenes, S.aureus วิธีการ : 1.2 Nasopharyngeal swab

15 Suwin/ Specimen Collection15 Collection of Microbiological Specimens 1.3 เสมหะ (Sputum) ข้อบ่งชี้ : - LRI วิธีการ : 1. Cough 2. Hypertonic saline (3-10% NaCl) nebulization 3. Nasotracheal suction

16 Suwin/ Specimen Collection16 Collection of Microbiological Specimens 7. Direct lung aspiration 4. Transtracheal aspiration 5. Endotracheal intubation 6. Fiberoptic bronchoscopy

17 Suwin/ Specimen Collection17 Collection of Microbiological Specimens "Adequate sputum" 3. มี alveolar epithelium หรือ macrophage อยู่ด้วย 2. มี epithelium cell < 10 cells/low power field 1. มี PMN > 25 cells/low power field(10X)

18 Suwin/ Specimen Collection18 - GIT infection, Diarrhea,Mucous bloody stool Collection of Microbiological Specimens * S-F broth -S&S, - transport media, วิธีการ : ข้อบ่งชี้ : 2. ระบบทางเดินอาหาร 2.1 Stool & rectal swab * Alkaline peptone water- Vibrio - enrichment media

19 Suwin/ Specimen Collection19 Collection of Microbiological Specimens 3. ระบบทางเดินปัสสาวะ Bacteria >10 5 CFU/ml = UTI -Clean-voided midstream urine -Catheterization วิธีการ : -Suprapubic aspiration

20 Suwin/ Specimen Collection20 - เจาะผ่านจากสาย catheter แล้วดูดปัสสาวะออกมา Collection of Microbiological Specimens ข้อบ่งชี้ : 1. ผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะเองไม่ได้ชั่วคราว 2. ผู้ป่วยที่เก็บเองไม่ได้ เช่น ผู้ป่วยหนัก 3. เพื่อหา residual urine 4. เพื่อตรวจกายวิภาคของท่อปัสสาวะ Catheterization

21 Suwin/ Specimen Collection21 Urine bag wat er

22 Suwin/ Specimen Collection22 ball oon

23 Suwin/ Specimen Collection23 Blown balloon

24 Suwin/ Specimen Collection24 4. ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ Collection of Microbiological Specimens ข้อบ่งชี้ : วิธีการ : STD G/S -GNDC (Intracellular) -GC Pus --> CA, Thayer-Martin media

25 Suwin/ Specimen Collection25

26 Suwin/ Specimen Collection26 Collection of Microbiological Specimens 5. สิ่งส่งตรวจจากแผล หนอง (pus) ฝีต่าง ๆ Superficial wound Deep wound

27 Suwin/ Specimen Collection27 Collection of Microbiological Specimens septicemia, endocarditis, typhoid, pneumonia, fever of unknown origin, (FUO) 6. เลือด (blood) ข้อบ่งชี้ : Diphtheroids, B. subtilis, A. anitratus, S.epidermidis ( ยกเว้นในกรณีที่ผู้ป่วยใส่อวัยวะเทียม Prosthesis) การแปลผล : Contamination ?

28 Suwin/ Specimen Collection28 Collection of Microbiological Specimens 8. ชิ้นเนื้อต่าง ๆ (biopsy specimens) 7. Cerebrospinal fluid (CSF), Body fluids - pleural, peritoneal, pericardial, synovial fluid -aseptic technique, 37 o C -Hemophilus, Neisseria sp. ตายง่ายห้ามแช่ตู้เย็น 4oC4oC

29 Suwin/ Specimen Collection29 Collection of Microbiological Specimens แสดงการเก็บสิ่งส่งตรวจต่าง ๆ เพื่อการตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรีย * = รีบนำส่งตรวจภายใน 3- 6 ชั่วโมง

30 Suwin/ Specimen Collection30

31 Suwin/ Specimen Collection31 The End Good Luck


ดาวน์โหลด ppt Suwin/ Specimen Collection1 Collection of Microbiological Specimens ผศ. นพ. สุวิน ว่องวัจนะ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Assistant.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google