งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหัศจรรย์ ... กระดาษแสนกล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหัศจรรย์ ... กระดาษแสนกล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหัศจรรย์ ... กระดาษแสนกล
โครงงาน เรื่อง มหัศจรรย์ ... กระดาษแสนกล

2 ด.ญ. สุธิดา แซ่ลิ้ม ป.5/1เลขที่ 20
ผู้จัดทำ ด.ญ. สุธิดา แซ่ลิ้ม ป.5/1เลขที่ 20

3 ด.ญ. พิชามญชุ์ วิกรานต์วาณิตย์ ป 5/1 เลขที่ 30
ด.ญ. พิชามญชุ์ วิกรานต์วาณิตย์ ป 5/1 เลขที่ 30

4 ด.ญ. ชัญณัฐ นิพภะยะ ป 5/1 เลขที่ 31

5 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
ระดับชั้น ป.5 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ปีการศึกษา 2551

6 ที่ปรึกษา 1. อาจารย์วนิดา ตั้งเตชานนท์ 2. ผู้ปกครอง

7 กระดาษชนิดใดเป็นฉนวนความร้อนได้ดีที่สุด
ปัญหาข้อสงสัย กระดาษชนิดใดเป็นฉนวนความร้อนได้ดีที่สุด

8 ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากในชั่วโมงเรียนเรื่องสมบัติของวัสดุเกี่ยวกับการนำความร้อนทำให้สามารถนำเรื่องฉนวนความร้อนมาใช้ประโยชน์แต่ก็ยังสงสัยว่ากระดาษจะเป็นฉนวนความร้อนได้หรือไม่และกระดาษชนิดใดจะเป็นฉนวนความร้อนได้ดีที่สุดกลุ่มข้าพเจ้าจึงทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ข้อสงสัยดังกล่าว

9 วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
1. เพื่อศึกษาฉนวนความร้อนที่ไปยังกระดาษทั้ง 3 ชนิด 2. เพื่อเปรียบเทียบฉนวนความร้อนที่ดีที่สุดนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

10 กระดาษสาเป็นฉนวนความร้อนที่ดีที่สุด
สมมติฐาน กระดาษสาเป็นฉนวนความร้อนที่ดีที่สุด

11 กระดาษสา กระดาษรายงาน กระดาษA4
ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรต้น กระดาษสา กระดาษรายงาน กระดาษA4

12 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
ตัวแปรตาม การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

13 ตัวแปรควบคุม คือ ขนาดและความยาวของกระดาษ บิ๊กเกอร์ขนาด ml ชนิดของเทอร์มอมิเตอร์ ปริมาณน้ำร้อน

14 2 . กระดาษสา หมายถึง กระดาษที่ทำมาจากเปลือกต้นสา
นิยามเชิงปฏิบัติการ 1 . ฉนวนความร้อน หมายถึง วัตถุที่ความร้อนผ่านได้ไม่ดี หรือไม่ยอมให้ความร้อนผ่าน 2 . กระดาษสา หมายถึง กระดาษที่ทำมาจากเปลือกต้นสา

15 รายชื่อ ยาว กว้าง อุปกรณ์ กระดาษสา 29 .7 ซม. 8.5 ซม.
วิธีดำเนินการ อุปกรณ์ รายชื่อ ยาว กว้าง กระดาษสา 29 .7 ซม. 8.5 ซม. กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษปกรายงาน

16 กาว กรรไกร สิ่งที่ไม่สำคัญ
อุปกรณ์ รายชื่อ ขนาด จำนวน เทอร์มอมิเตอร์ - 3 แท่ง น้ำร้อน 200 ML กาว กรรไกร สิ่งที่ไม่สำคัญ อย่างละ 1 อัน

17 ขั้นตอนการดำเนินการ 1 . นำกระดาษสา , กระดาษหนังสือพิมพ์ และกระดาษ A4 หุ้มบิ๊กเกอร์ทั้ง 3 ใบ 2 . เทน้ำลงในบิ๊กเกอร์ทั้ง 3 ใบ ใบละ 200 ml 3 . ใช้เทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิของกระดาษทั้ง 3 ชนิด เป็นเวลา 3 นาทีบันทึกผลการทดลง 4 . ทำซ้ำอีก 2 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ย

18 บันทึกผลการทดลอง มาแล้วจ้า ...
บันทึกผลการทดลอง มาแล้วจ้า ...

19 ก่อนเติมน้ำร้อน

20 หลังเติมน้ำร้อน

21 เฉลี่ย

22 อภิปรายผลการทดลอง จะเห็นได้ว่ากระดาษสามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 13.3 องศา (°c)กระดาษ A4 มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 14.3 องศา กระดาษปกรายงาน มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 14.3 องศา

23 สรุปว่า .....

24 กระดาษสาเป็นฉนวนความร้อนที่ดีที่สุด
สรุปได้ว่า กระดาษสาเป็นฉนวนความร้อนที่ดีที่สุด จ้าาาาาาา....

25 จบดีป่ะ สนุกอยู่เลย จบดีกว่านะ ฉันว่านะ!!!

26 สุดท้ายนี้ ขอบคุณค่ะ

27 THE END

28 แบบบันทึกผลการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์
รายการประเมิน คะแนน เต็ม ที่ได้ หมายเหตุ 1.การกำหนดปัญหาและการตั้งสมมติฐาน 2 1.เขียนสัญลักษณ์องศา 2.การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง เซลเซียสไม่ถูกต้อง. 3.การออกแบบการทดลอง 3 2.กราฟแท่ง ไม่มีชื่อบอก 4.การดำเนินการทดลอง แกนแนวตั้ง(ตัวแปรตาม) 5.การบันทึกข้อมูล 6.การจัดกระทำข้อมูล 2.5 7.การแปลความหมายข้อมูลและการสรุปผล 8.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 9.การเขียนรายงาน รวม 25 24 ครูวนิดา ผู้ประเมิน


ดาวน์โหลด ppt มหัศจรรย์ ... กระดาษแสนกล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google