งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับชั้น ป.5 โรงเรียนวัดประยุร วงศาวาส ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับชั้น ป.5 โรงเรียนวัดประยุร วงศาวาส ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 ระดับชั้น ป.5 โรงเรียนวัดประยุร วงศาวาส ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2551

7 1. อาจารย์ วนิดา ตั้งเตชานนท์ 2. ผู้ปกครอง

8 กระดาษชนิดใดเป็นฉนวน ความร้อนได้ดีที่สุด

9 ที่มาและ ความสำคัญ เ นื่องจากในชั่วโมงเรียนเรื่องสมบัติ ของวัสดุเกี่ยวกับการนำความร้อนทำให้ สามารถนำเรื่องฉนวนความร้อนมาใช้ ประโยชน์แต่ก็ยังสงสัยว่ากระดาษจะเป็น ฉนวนความร้อนได้หรือไม่และกระดาษ ชนิดใดจะเป็นฉนวนความร้อนได้ดีที่สุด กลุ่มข้าพเจ้าจึงทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ ข้อสงสัยดังกล่าว

10 วัตถุประสงค์ของการศึกษา ค้นคว้า 1. เพื่อศึกษาฉนวนความร้อนที่ไปยัง กระดาษทั้ง 3 ชนิด 2. เพื่อเปรียบเทียบฉนวนความร้อนที่ ดีที่สุดนำไปใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวันได้

11 กระดาษสาเป็นฉนวน ความร้อนที่ดีที่สุด

12 ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรต้น กระดาษสา กระดาษ รายงาน กระดาษ A4

13 ตัวแปรตาม การเปลี่ยนแปลงของ อุณหภูมิ

14 คือ ขนาดและความ ยาวของกระดาษ บิ๊ก เกอร์ขนาด 250 ml ชนิดของเทอร์มอมิเตอร์ ปริมาณน้ำร้อน

15 1. ฉนวนความร้อน หมายถึง วัตถุที่ความร้อนผ่านได้ไม่ดี หรือไม่ยอมให้ความร้อนผ่าน 2. กระดาษสา หมายถึง กระดาษที่ทำมาจากเปลือกต้น สา

16 อุปกรณ์รายชื่อยาวกว้างกระดาษสา 29.7 ซม. 8.5 ซม. 8.5 ซม. กระดาษ หนังสือพิมพ์ 29.7 ซม. 8.5 ซม. กระดาษปก รายงาน 29.7 ซม. 8.5 ซม.

17 รายชื่อขนาดจำนวน เทอร์มอ มิเตอร์ - 3 แท่ง น้ำร้อน 200 ML - กาว กรรไกร สิ่งที่ไม่ สำคัญ - อย่างละ 1 อัน

18 1. นำกระดาษสา, กระดาษหนังสือพิมพ์ และ กระดาษ A4 หุ้มบิ๊กเกอร์ทั้ง 3 ใบ 2. เทน้ำลงในบิ๊กเกอร์ทั้ง 3 ใบ ใบละ 200 ml 3. ใช้เทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิของ กระดาษทั้ง 3 ชนิด เป็นเวลา 3 นาทีบันทึกผล การทดลง 4. ทำซ้ำอีก 2 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ย

19 บันทึกผลการทดลอง มาแล้วจ้า...

20

21

22

23 อภิปรายผลการทดลอง จะเห็นได้ว่ากระดาษสามี อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 13.3 องศา จะเห็นได้ว่ากระดาษสามี อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 13.3 องศา (°c) กระดาษ A4 มีอุณหภูมิ เพิ่มขึ้น 14.3 องศา กระดาษปก รายงาน มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 14.3 องศา

24 สรุปว่า.....

25 สรุปได้ว่า...... กระดาษสาเป็นฉนวนความ ร้อนที่ดีที่สุด จ้าาาาาาา....

26 จบดีป่ะ สนุกอยู่ เลย....... จบ ดีกว่านะ จบ ดีกว่านะ ฉันว่า นะ !!!

27 ขอบคุณค่ะ

28

29 แบบบันทึกผลการประเมินโครงงาน วิทยาศาสตร์ รายการประเมิน คะแนน เต็ม คะแนน ที่ได้ หมายเหตุ 1. การกำหนดปัญหาและการ ตั้งสมมติฐาน 22 1. เขียน สัญลักษณ์องศา 2. การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ ใช้ในการทดลอง 22 เซลเซียสไม่ ถูกต้อง. 3. การออกแบบการทดลอง 33 2. กราฟแท่ง ไม่ มีชื่อบอก 4. การดำเนินการทดลอง 33 แกนแนวตั้ง ( ตัว แปรตาม ) 5. การบันทึกข้อมูล 33 6. การจัดกระทำข้อมูล 32.5 7. การแปลความหมายข้อมูลและ การสรุปผล 33 8. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 32.5 9. การเขียนรายงาน 33 รวม 2524 ครูวนิดา ผู้ ประเมิน


ดาวน์โหลด ppt ระดับชั้น ป.5 โรงเรียนวัดประยุร วงศาวาส ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google