งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่

2 สถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

3 สถานการณ์ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ มูลฝอยทั่วไปยังตกค้าง 995,766 ตัน มูลฝอยติดเชื้อของ รพศ./ รพท./ รพช. รวม 1,448 ตัน / ปี ( ของ เขต 1 ทั้งหมดประมาณ 4 พันตันหรือ 12 ตัน / วัน ) มูลฝอยอันตราย 1 แสน 2 หมื่นตัน มาจากอุตสาหกรรม 6 หมื่น ตัน มาจากชุมชน 5 หมื่น 7 พันตัน มูลฝอย ร้อยละ 58 ไม่มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ร้อยละ 46 ทิ้งสวน ไร่ นา สิ่งปฏิกูล โรคระบบทางเดินอาหารมีอัตราสูง สถานการณ์อาหารเป็นพิษ ในโรงเรียนมีบ่อยครั้ง กิจการผลิตน้ำแข็ง กิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ การเปิดตลาดนัด ยังไม่ได้รับการควบคุมที่ดี อาหารและน้ำ การร้องเรียนเหตุรำคาญ 3 อันดับแรก คือเรื่องกลิ่นจากการเลี้ยง สัตว์ การทำอาหาร การถนอมอาหาร เรื่องเสียงดัง และ ฝุ่น กิจการ โรงสีข้าว หอพัก คาราโอเกะ เหตุรำคาญ ปัญหาหมอกควัน การปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม เหมืองแร่ การเคลื่อนย้ายสินค้า ขยะ และสารเคมีข้ามแดน พื้นที่เสี่ยง

4 ระบบติดตาม และ ประเมินผล การเฝ้า ระวัง ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาด้าน สิ่งแว้อม และ สุขภาพ การ พัฒนาขีด ความสามารถ บุคลากร ด้านกฎหมาย / วิชาการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ และกลไก การใช้ กฎหมาย ผลลัพธ์ที่ 3 - มีข้อมูล สถานการณ์ ปัญหาใน ระดับ จังหวัด - มีการ จัดการ ปัญหาใน พื้นที่เสี่ยง จากมลพิษ สิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์ที่ 2 - จพง. สธ./ จพง. ท้องถิ่น มีสมรรถนะ ในการ จัดการ สภาพแวดล้ อมให้เอื้อต่อ การมี สุขภาพดี ผลลัพธ์ที่ 1. - ร้อยละ 25 ของเทศบาลนคร / เมือง มีการดำเนินงานตามกฎหมาย - รพ. สธ. จัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยได้มาตรฐาน และตามกฎหมาย ยุทธศาสตร์กระทรวงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ปี 58

5 เป้าหมายสำคัญเชิงประเด็นงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลฝอย ( ทั่วไป, อันตราย ) สิ่งปฏิกูล สุขาภิบาลอาหาร คุณภาพน้ำบริโภค เหตุรำคาญ พื้นที่เสี่ยง ( การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ) HIA ) โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง สาธารณสุข มูลฝอยติดเชื้อ การบำบัดน้ำเสีย ( ดำเนินการตามกฎหมาย )

6 ยุทธศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ สนับสนุนคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง - ข้อมูล สถานการณ์ ข้อกฎหมาย วิชาการ การเตรียม ประเด็น การติดตามมติ - การวางแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ถอดบทเรียนการ ดำเนินการร่วมในระดับเขต การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้าน กฎหมายสาธารณสุข - การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับอำเภอด้าน กฎหมายสาธารณสุข - การอบรมเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้านกฎหมาย สาธารณสุข - การจัดเวทีจัดการความรู้เรื่องการใช้กฎหมาย สาธารณสุข

7 ยุทธศาสตร์ อนามัย สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. ( EHA ) กรมอนามัยจัดอบรมผู้ประเมิน อปท. เรื่อง EHA 9 ระบบ ( หลักสูตร 58 ชั่วโมง ) ศูนย์ฯจัดประชุมชี้แจงการประเมิน EHA ให้ สสจ., สสอ. ทราบ (3 วัน ) ติดตามพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาระบบบริการให้เป็นไปตาม มาตรฐาน EHA การประเมินท้องถิ่นเรื่อง EHA ( โดยมีศูนย์ฯและกลุ่มอนามัย สิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นผู้ประเมิน และสสอ. เป็นผู้กำกับติดตาม การพัฒนา ) ถอดบทเรียนร่วมกับสสจ., สสอ. และท้องถิ่นเรื่อง EHA

8 ยุทธศาสตร์ คุ้มครอง ผู้บริโภค การพัฒนาศักยภาพผู้ปรุงประกอบอาหาร / ผู้สัมผัสอาหาร / ผู้บริโภค การเฝ้าระวัง ตรวจสอบมาตรฐาน ความปลอดภัยทาง อาหาร การอบรมหลักสูตร food Inspector ให้กับเจ้าหน้าที่ และ ท้องถิ่น

9 ยุทธศาสตร์ ควบคุมโรค โครงการสุขาภิบาลพื้นที่ชายแดนไทย - ลาว - พม่า การเตรียมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google